Dane Spółki CROWD8

CROWD8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 6/90C, 00-550 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352 o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 zł