Regulamin uczestnika konkursu Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat

Regulamin Akcji Specjalnej

PREAMBUŁA

Celem konkursu jest zapewnienie promocji i wsparcia osób uzdolnionych muzycznie i kochających muzykowanie.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Specjalna prowadzona jest pod nazwą „Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat”, dalej „Akcja Specjalna”.
 2. Cel Akcji Specjalnej – wspieranie osób posiadających talenty muzyczne zarejestrowanych na platformie Patronite.pl. Cel ten będzie realizowany poprzez nagrodzenie Autora wybranego w drodze realizacji Akcji Specjalnej.
 3. Warunki uczestnictwa w Akcji Specjalnej określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Organizatorem Akcji Specjalnej jest CROWD8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352, zwana dalej “Organizatorem”.
 5. Współorganizatorem Akcji Specjalnej jest „Radio Nowy Świat” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostra 14, 02-949 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837501, NIP 5213895124, REGON 385919733, zwana dalej „Współorganizatorem". Fundatorem Akcji Specjalnej i nagród Akcji Specjalnej jest CROWD8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisana do RejestruPrzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352, zwany dalej „Fundatorem”.
 6. Akcja Specjalna prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet, na portalu www.patronite.pl funkcjonującym według regulaminu portalu www.patronite.pl. Każdy z Uczestników przystępując do Akcji Specjalnej akceptuje postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Korzystanie z portalu www.patronite.pl odbywa się zgodnie z regulaminem portalu, dostępnym pod poniższym linkiem https://patronite.pl/regulamin
 2. Wykaz terminów używanych w Regulaminie:

1.Nagroda – świadczenie pieniężne w wysokości 10.000 zł wypłacone na rzecz Laureata Akcji Specjalnej.

2.Uczestnik – użytkownik platformy Patronite.pl, który posiada aktywne konto Autora i zgłosił swój udział w Akcji Specjalnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Laureat – Uczestnik, który zdobył najwięcej głosów Głosujących i otrzyma Nagrodę w wyniku zwycięstwa w Akcji Specjalnej.

4.Głosujący – każdy, kto odda głos na Uczestnika w drodze głosowania po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie Patronite.pl zgodnie z regulaminem Konkursu.

§ 2

TERMIN AKCJI

 1. Akcja Specjalna będzie prowadzona w okresie od 26.11.2021 r. do 30.06.2022 r. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji Specjalnej lub jej wydłużenia.
 3. Akcja Specjalna zostanie zakończona wraz z ukończeniem Etapu 1, o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli do udziału w niej zgłosi się mniej niż 10 Uczestników.

§ 3

UCZESTNICY AKCJI SPECJALNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Specjalnej może być każda osoba, która:

 1. Posiada aktywne konto Autora na platformie Patronite.pl;

 1. Otrzymała zaproszenie i wystąpiła na scenie Radia Nowy Świat.

 1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

§ 4

PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI SPECJALNEJ

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Specjalnej jest spełnienie następujących kryteriów:
  1. wyrażenie zgody na udział w Akcji Specjalnej poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  2. posiadanie aktywnego konta Autora na portalu patronite.pl,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Specjalnej tj.:
   1. Imienia i Nazwiska; pseudonimu

   1. Numeru telefonu

   1. adresu email

   1. w zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy wymagać podania publicznie dostępnych informacji dotyczących prowadzonych kanałów komunikacji np. adresu URL prowadzonego kanału na platformie Youtube, Facebook, Twitter czy Instagram.

  4. posiadanie konta bankowego,
  5. prawidłowe wypełnienie danych przy rejestracji konta na portalu www.patronite.pl
  6. Poprawne wypełnienie zgłoszenia techniczne patronite.pl/p/otwartymikrofon
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych przy rejestracji konta na portalu patronite.pl oraz w zgłoszeniu do Akcji Specjalnej.
 3. Ten sam Użytkownik może zgłosić się do Akcji Specjalnej tylko jeden raz. Świadome wielokrotne zgłaszanie się do Akcji Specjalnej, przez tę samą osobę, skutkować będzie wykluczeniem jej z Akcji Specjalnej.
 4. W Akcji Specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, Współorganizatora i Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu i prowadzeniu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Zgłaszając swój udział w Akcji Specjalnej, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego głos, wizerunek, imię i nazwisko, „Nazwa użytkownika” zostały umieszczone na listach rankingowych, wynikach głosowania i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Akcji Specjalnej.
 6. W przypadku otrzymania Nagrody w Akcji Specjalnej, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego głosu i wizerunku, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku oraz pseudonimu w materiałach promocyjnych związanych z Akcją Specjalną oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Współorganizatora i Fundatora, w tym na ich stronach internetowych a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, Współorganizatora oraz Fundatora.
 7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Akcji Specjalnej, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Specjalnej. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Specjalnej, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

PRZEBIEG AKCJI SPECJALNEJ

 1. Akcja Specjalna składa się z 4 następujących po sobie Etapów i trwa od 26.11.2021 r. do 30.06.2022 r.

Etap 1. Przyjmowanie zgłoszeń i rezerwacja miejsc na nagraniu „Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat”.

Etap 1. trwać będzie od 26.11.2021 r do wyczerpania wolnych terminów występów.

Przebieg etapu:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń Uczestników do udziału w Akcji Specjalnej na stronie Patronite.pl.
 2. Po każdym zgłoszeniu pod warunkiem przekazania danych kontaktowych, w tym poprawnego numeru telefonu do zgłaszającego/zgłaszającej, pracownik Organizatora lub Współorganizatora zaproponuje termin i miejsce przesłuchania.
 3. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w konkursie i zależy od:
  1. kolejności zgłoszenia (zgłoszenia wcześniejsze mają pierwszeństwo przez zgłoszeniami późniejszymi);
  2. warunków technicznych do właściwej realizacji przesłuchania.

Etap 2. Przesłuchania „Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat”

Etap trwać będzie od 06.01.2022 r. do 26.05.2022 r.

Przebieg etapu:

 1. w tym etapie zakwalifikowani Uczestnicy zgodnie z ustalonym harmonogramem otrzymają szansę zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych podczas cotygodniowego koncertu talentów „Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat” odbywającego się w studiu Radia Nowy Świat ul. Ostra 14, 02-949 Warszawa.
 2. Uczestnik z chwilą przyjęcia zaproszenia na koncert wyraża zgodę na rejestrowanie (w szczególności audiowizualne) jego wizerunku i utworu przez Współorganizatora, a nadto na jego rozpowszechnianie w szeroko rozumianych mediach (w tym w Internecie).

Etap 3. Głosowanie użytkowników.

Etap trwać będzie od 26.05.2022 r. do 12.06.2022 r.

Przebieg etapu:

 1. etap obejmuje głosowanie wszystkich użytkowników poprawnie zarejestrowanych na platformie Patronite i będących podczas oddawania głosu aktywnymi Patronami Radia Nowy Świat;
 2. głosowanie odbywa się na stronie patronite.pl/p/otwartymikrofon

Etap 4. Ogłoszenie Laureata i wręczenie Nagrody

 1. Ogłoszenie Laureata odbędzie się w dniu 13.06.2022 r.
 2. Organizator ogłosi na stronie patronite.pl/p/otwartymikrofon Laureata tj. Uczestnika, która zgromadzi największą liczbę głosów w Etapie 3.
 3. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. w siedzibie Współorganizatora.

§ 6

NAGRODY

 1. Laureat Akcji Specjalnej, otrzyma Nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł brutto.
 2. Informacja o wynikach Akcji Specjalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz w komunikatach prasowych, z uwzględnieniem imienia i nazwiska lub firmy Laureata Akcji Specjalnej, na co Laureat Akcji Specjalnej, biorąc udział w Akcji Specjalnej wyraża zgodę.
 3. Wypłata nagrody nastąpi w walucie polskiej i nie podlega wymianie na inną walutę.
 4. Wypłata nagrody nastąpi na wskazane konto bankowe tożsame z kontem zarejestrowanym na platformie Patronite.
 5. Organizator dokona wypłaty nagrody finansowej na rzecz Laureata, w okresie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Akcji Specjalnej.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany wypłaty Nagrody na towar, usługę bądź inną formę pieniężną lub niepieniężną.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do wypłaty nagrody na osoby trzecie.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Specjalnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz ze wskazaniem oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji i jej uzasadnieniem bezpośrednio na adres mailowy Organizatora kontakt@patronite.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji Specjalnej.
 2. Zasady Akcji Specjalnej określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem regulaminu portalu www.patronite.pl. Wszelkie uzgodnienia wykraczające poza postanowienia powyżej wskazanych regulacji są nieważne.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
  2. oznaczenie Uczestnika składającego reklamację,
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 powyżej nie będzie rozpatrywana.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Organizatora.
 8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Uczestnika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:
  1. Organizator w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Specjalnej - na wszystkich etapach Akcji Specjalnej zwany dalej „Administratorem nr 1”;
  2. Współorganizator w związku z organizacją i przeprowadzeniem koncertów - w Etapie 2, zwany dalej „Administratorem nr 2”.
 2. Administrator nr 1 przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Akcji Specjalnej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu przyjęcia zgłoszeń Uczestników, ustalenia i ogłoszenia wyników Akcji Specjalnej, przyznania Nagrody, a także rozpatrywania reklamacji.
 3. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych drogą mailową na adres: rodo@patronite.pl z dopiskiem “Inspektor danych osobowych”.
 4. Administrator 2 przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia koncertu w Etapie 2, w tym skierowania do Uczestnika zaproszenia.
 5. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do rodo@patronite.pl.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Administratora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Specjalnej, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji Specjalnej.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych została określona w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji Specjalnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora nr 1 i Administratora nr 2 dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Na potrzeby realizacji Akcji Specjalnej dane mogą być udostępniane także innym podmiotom.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika w Akcji Specjalnej wymaga akceptacji jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Specjalnej.
 3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. okoliczności siły wyższej;
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych;
  3. omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie;
  4. zmiany zasad przeprowadzania Akcji Specjalnej z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji Specjalnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie, Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa oraz na stronie www.patronite.pl.