1. PRÓG WSPARCIA
2. LOGOWANIE I REJESTRACJA
3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
5. FINALIZACJA

Wybierz próg wsparcia

10 zł miesięcznie

Po japońsku dziękuję to Arigatou! ありがとう
10 to dla nas liczba bardzo ważna - tyle lat ma nasze stałe dojo o przetrwanie i rozwój którego walczymy!
Patronom z tego poziomu proponujemy miejsce w zamkniętej patronackiej grupie na FB. Będziemy tu omawiać na bieżąco nasza aktywność, przedstawiać Wam raporty z naszych projektów i prac. Osoby nie korzystające z FB będą otrzymywać od nas raporty e mailem.
Dziękujemy!

PLN 10 (about $ 3 a month)
Thank you! Arigatou in Japanese! あ り が と う
10 is a very important number for us - this is the number of years our permanent dojo has been open, for what we fight for survival and development!
Patrons from this level are offered a place in a closed patronage group on Facebook. Here we will discuss our activities on an ongoing basis, present reports on our projects and works. People who do not use Facebook will receive reports from us by e-mail.
Thank you!

20 zł miesięcznie

Dziękujemy! Arigatou ありがとう
Tym razem pomagasz ćwiczyć dziecku z Domu Dziecka, fundujesz udział w stażu dla nastolatka, którego rodziców na to nie stać
Jesteś wspaniały!
Patroni z tego poziomu dostaną od nas imienny dyplom z podziękowaniem, który można wywiesić w domu lub biurze - jest się czym chwalić.
Otrzymacie także z wyprzedzeniem udostępniane przez nas materiały takie jak video, biuletyny itp.
Oczywiście dotyczą Was także nagrody z poprzednich progów.

PLN 20 - about 5 USD per month
Thank you! Arigatou あ り が と う
This time your money can help a child from an orphanage to train, you fund an internship for a teenager whose parents cannot afford it.
 You are wonderful!
Patrons from this level will get a personal certificate from us which can be hung at home or office - there is something to be celebrated.
You will also receive the materials we provide in advance, such as videos, newsletters, etc.
Of course you qualify to receive the prizes from the previous levels.

50 zł miesięcznie

ありがとうございます Znaczy Wielkie Dzięki!
Dzięki Twoim wpłatom możemy kupić bokken i jo - broń treningową, która za darmo jest do użytku w Dojo. Naprawimy toaletę albo urwaną klamkę. Dojo żyje - wciąż mamy coś do zrobienia. Jesteś teraz razem z nami twórcą tego miejsca. Dziękujemy.
Jeśli podasz nam adres otrzymasz od nas Biuletyn Dojo - wydawany 2 razy do roku w postaci pięknie ilustrowanej dwujęzycznej książeczki książeczki. W grudniu każdego roku otrzymasz też od nas kalendarz dojo na następny rok.
Oczywiście dotyczą Was także nagrody z poprzednich progów.

PLN 50 (about USD 12 per month)
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す  Thanks a lot!
Thanks to your donations, with this amount we can also buy bokkens and a jos - training weapons that can be used for free in the Dojo. We make essential repairs such as fixing toilet facilities or the broken door handles. The dojo is alive - we still have work to do. You are now a creator of this place alongside us. Thank you.
If you give us an address you will receive the Dojo Bulletin - issued twice a year in the form of a beautifully illustrated bilingual booklet. In December of each year you will also get a Dojo calendar for the next year.
Of course, you will also receive all rewards from the previous stages.

80 zł miesięcznie

Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
100 zł to koszt keikogi - stroju do ćwiczeń dla nastolatka, którego na niego nie stać. To wielka pomoc, dziękujemy.

Dla patronów z tego poziomu przygotowaliśmy karnet na okaziciela na miesiąc treningów w naszym dojo. Możecie sami z niego skorzystać lub dać go komuś w prezencie. Na pewno znacie kogoś , kto zawsze chciał spróbować Aikido! Dla tych którzy nie są z Wrocławia przygotowaliśmy zestaw naszych biuletynów z dedykacją.
Oczywiście otrzymacie też wszystkie nagrody z wcześniejszych progów.

PLN 80 (about $ 20 a month)
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
PLN 100 at the expense of keikogi - an training outfit for a teenager who cannot afford it. This is a huge help, thank you.
 
For patrons from this level, we have prepared a subscription for a month of training in our dojo. You can use it yourself or give it to someone as a gift. You surely know someone who always wants to try Aikido! For those who are not from Wrocław, we have prepared a set of our bulletins with a special dedication for you.
Of course, you will also receive all rewards from the previous stages.
 

150 zł miesięcznie

Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
150 zł to koszt naszej składki członkowskiej. Oficjalnie jesteś teraz jednym z nas. Dzięki Tobie ktoś może ćwiczyć! Jesteś wspaniały!

Patroni z tego poziomu mają zawsze wstęp do dojo na wszystkie zajęcia (za Patrona uznajemy osobę spoza dojo!) oraz możliwość odebrania dla siebie lub wyznaczonej osoby treningu prywatnego z jednym z instruktorów.
Niezależnie skąd jesteście - będziecie zawsze zapraszani na nasze spotkania, staże, imprezy integracyjne - jesteśmy teraz wszyscy członkami Wrocław Aikikai.
Oczywiście otrzymacie też nagrody z progów wcześniejszych!

PLN 150 to about USD 35 a month
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
PLN 150 is the cost of our membership fee. You are now officially one of us. Thanks to you, someone can train! You are wonderful!
 Patrons from this level always have access to the dojo for all classes and pick up for themselves or a designated individual a private training from one of the instructors.
No matter where you are from - you will always be invited to our meetings, traineeships, integration events - we are now all members of Wrocław Aikikai.
Of course, you'll also receive rewards from the earlier stages!

400 zł miesięcznie

Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
400 zł to koszt utrzymania w dojo uchideshi- człowieka, który zamieszkuje w dojo aby zostać nauczycielem. Wrocław Aikkikai szkoliło już ponad 30 uchideshi z 20 krajów. Dzięki Tobie ktoś, kogo nie stać na spełnianie marzeń może zmienić swoje życie. Stać się nauczycielem Aikido!
To olbrzymia pomoc dla nas - dzięki Tobie możemy skupić się na treningu a Ty zmieniasz komuś życie!
Patroni z tego poziomu (osoby prywatne lub firmy) jeśli tego sobie życzą - zostaną wymienieni na naszej stronie internetowej www.wroclawaikikai.pl
Otrzymacie wideo podziękowanie a w dojo zawiśnie Tabliczka z Waszym nazwiskiem lub nazwą firmy.
Oczywiście dotyczyć was również będą wszystkie wcześniejsze nagrody!

PLN 400 to about USD 100
 Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
400 zlotys for the cost of living in the dojo uchideshi - a person who lives in the dojo in order to become a teacher. Wrocław Aikkikai has already trained over 30 uchideshi’s from 20 countries. Thanks to you, someone who cannot afford to fulfil their dreams can have their lives changed. To become an Aikido teacher!
It is a huge help for us - we can focus on training and you change someone's life!
Patrons from this level (individuals or companies), if they wish - will be specially listed on our website www.wroclawaikikai.pl
You will receive a thank you video and a sign with your name or company name will be hung in the dojo.
Of course, you'll also receive rewards from the previous stages!

avatar

Nowy użytkownik

Dojo Aikido -Wrocław Aikikai

Już za chwilę zostaniesz Patronem!

W kilku następnych krokach przeprowadzimy Cię przez bezpieczny proces płatności. Możesz wybrać, czy chcesz wspomagać swojego ulubionego Autora comiesięczną, automatyczną płatnością czy też opłacić wsparcie z góry (za wybrany okres). Współpracujemy z wiodącymi Operatorami Płatności - dzięki nim możesz wesprzeć Autorów w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.