Avatar użytkownika

Dojo Aikido -Wrocław Aikikai

7
patronów
510 
miesięcznie
21 220 
łącznie
7
patronów
510 zł 21 220 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Po japońsku dziękuję to Arigatou! ありがとう
10 to dla nas liczba bardzo ważna - tyle lat ma nasze stałe dojo o przetrwanie i rozwój którego walczymy!
Patronom z tego poziomu proponujemy miejsce w zamkniętej patronackiej grupie na FB. Będziemy tu omawiać na bieżąco nasza aktywność, przedstawiać Wam raporty z naszych projektów i prac. Osoby nie korzystające z FB będą otrzymywać od nas raporty e mailem.
Dziękujemy!

PLN 10 (about $ 3 a month)
Thank you! Arigatou in Japanese! あ り が と う
10 is a very important number for us - this is the number of years our permanent dojo has been open, for what we fight for survival and development!
Patrons from this level are offered a place in a closed patronage group on Facebook. Here we will discuss our activities on an ongoing basis, present reports on our projects and works. People who do not use Facebook will receive reports from us by e-mail.
Thank you!
20 zł miesięcznie
Dziękujemy! Arigatou ありがとう
Tym razem pomagasz ćwiczyć dziecku z Domu Dziecka, fundujesz udział w stażu dla nastolatka, którego rodziców na to nie stać
Jesteś wspaniały!
Patroni z tego poziomu dostaną od nas imienny dyplom z podziękowaniem, który można wywiesić w domu lub biurze - jest się czym chwalić.
Otrzymacie także z wyprzedzeniem udostępniane przez nas materiały takie jak video, biuletyny itp.
Oczywiście dotyczą Was także nagrody z poprzednich progów.

PLN 20 - about 5 USD per month
Thank you! Arigatou あ り が と う
This time your money can help a child from an orphanage to train, you fund an internship for a teenager whose parents cannot afford it.
 You are wonderful!
Patrons from this level will get a personal certificate from us which can be hung at home or office - there is something to be celebrated.
You will also receive the materials we provide in advance, such as videos, newsletters, etc.
Of course you qualify to receive the prizes from the previous levels.
50 zł miesięcznie
ありがとうございます Znaczy Wielkie Dzięki!
Dzięki Twoim wpłatom możemy kupić bokken i jo - broń treningową, która za darmo jest do użytku w Dojo. Naprawimy toaletę albo urwaną klamkę. Dojo żyje - wciąż mamy coś do zrobienia. Jesteś teraz razem z nami twórcą tego miejsca. Dziękujemy.
Jeśli podasz nam adres otrzymasz od nas Biuletyn Dojo - wydawany 2 razy do roku w postaci pięknie ilustrowanej dwujęzycznej książeczki książeczki. W grudniu każdego roku otrzymasz też od nas kalendarz dojo na następny rok.
Oczywiście dotyczą Was także nagrody z poprzednich progów.

PLN 50 (about USD 12 per month)
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す  Thanks a lot!
Thanks to your donations, with this amount we can also buy bokkens and a jos - training weapons that can be used for free in the Dojo. We make essential repairs such as fixing toilet facilities or the broken door handles. The dojo is alive - we still have work to do. You are now a creator of this place alongside us. Thank you.
If you give us an address you will receive the Dojo Bulletin - issued twice a year in the form of a beautifully illustrated bilingual booklet. In December of each year you will also get a Dojo calendar for the next year.
Of course, you will also receive all rewards from the previous stages.
80 zł miesięcznie
Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
100 zł to koszt keikogi - stroju do ćwiczeń dla nastolatka, którego na niego nie stać. To wielka pomoc, dziękujemy.

Dla patronów z tego poziomu przygotowaliśmy karnet na okaziciela na miesiąc treningów w naszym dojo. Możecie sami z niego skorzystać lub dać go komuś w prezencie. Na pewno znacie kogoś , kto zawsze chciał spróbować Aikido! Dla tych którzy nie są z Wrocławia przygotowaliśmy zestaw naszych biuletynów z dedykacją.
Oczywiście otrzymacie też wszystkie nagrody z wcześniejszych progów.

PLN 80 (about $ 20 a month)
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
PLN 100 at the expense of keikogi - an training outfit for a teenager who cannot afford it. This is a huge help, thank you.
 
For patrons from this level, we have prepared a subscription for a month of training in our dojo. You can use it yourself or give it to someone as a gift. You surely know someone who always wants to try Aikido! For those who are not from Wrocław, we have prepared a set of our bulletins with a special dedication for you.
Of course, you will also receive all rewards from the previous stages.
 
150 zł miesięcznie
Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
150 zł to koszt naszej składki członkowskiej. Oficjalnie jesteś teraz jednym z nas. Dzięki Tobie ktoś może ćwiczyć! Jesteś wspaniały!

Patroni z tego poziomu mają zawsze wstęp do dojo na wszystkie zajęcia (za Patrona uznajemy osobę spoza dojo!) oraz możliwość odebrania dla siebie lub wyznaczonej osoby treningu prywatnego z jednym z instruktorów.
Niezależnie skąd jesteście - będziecie zawsze zapraszani na nasze spotkania, staże, imprezy integracyjne - jesteśmy teraz wszyscy członkami Wrocław Aikikai.
Oczywiście otrzymacie też nagrody z progów wcześniejszych!

PLN 150 to about USD 35 a month
Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
PLN 150 is the cost of our membership fee. You are now officially one of us. Thanks to you, someone can train! You are wonderful!
 Patrons from this level always have access to the dojo for all classes and pick up for themselves or a designated individual a private training from one of the instructors.
No matter where you are from - you will always be invited to our meetings, traineeships, integration events - we are now all members of Wrocław Aikikai.
Of course, you'll also receive rewards from the earlier stages!
400 zł miesięcznie
Arigatou gozai masu ありがとうございます Dziękujemy bardzo!
400 zł to koszt utrzymania w dojo uchideshi- człowieka, który zamieszkuje w dojo aby zostać nauczycielem. Wrocław Aikkikai szkoliło już ponad 30 uchideshi z 20 krajów. Dzięki Tobie ktoś, kogo nie stać na spełnianie marzeń może zmienić swoje życie. Stać się nauczycielem Aikido!
To olbrzymia pomoc dla nas - dzięki Tobie możemy skupić się na treningu a Ty zmieniasz komuś życie!
Patroni z tego poziomu (osoby prywatne lub firmy) jeśli tego sobie życzą - zostaną wymienieni na naszej stronie internetowej www.wroclawaikikai.pl
Otrzymacie wideo podziękowanie a w dojo zawiśnie Tabliczka z Waszym nazwiskiem lub nazwą firmy.
Oczywiście dotyczyć was również będą wszystkie wcześniejsze nagrody!

PLN 400 to about USD 100
 Arigatou gozai masu あ り が と う ご ざ い ま す Thank you very much!
400 zlotys for the cost of living in the dojo uchideshi - a person who lives in the dojo in order to become a teacher. Wrocław Aikkikai has already trained over 30 uchideshi’s from 20 countries. Thanks to you, someone who cannot afford to fulfil their dreams can have their lives changed. To become an Aikido teacher!
It is a huge help for us - we can focus on training and you change someone's life!
Patrons from this level (individuals or companies), if they wish - will be specially listed on our website www.wroclawaikikai.pl
You will receive a thank you video and a sign with your name or company name will be hung in the dojo.
Of course, you'll also receive rewards from the previous stages!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Dojo Aikido -Wrocław Aikikai w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Wsparcie dla Dojo Aikido Wrocław Aikikai.


Wrocław Aikikai to Dojo Aikido. Unikalne miejsce zajmujące się od rana do wieczora studiowaniem tej wspaniałej, japońskiej sztuki walki, w której nie chodzi o współzawodnictwo  a o zwycięstwo nad samym sobą.
Nie jesteśmy klubem sportowym!
JESTEŚMY DOMEM, WSPÓLNOTĄ, RODZINĄ.

Wroclaw Aikikai is an Aikido Dojo. A unique place dedicated to studying this great Japanese martial art from morning to night. A place where it is not about competition but about winning over yourself.
We are not a sports club!

WE ARE a HOME, a COMMUNITY, a FAMILY.Od 1997 roku przewinęło się przez dojo kilkanaście tysięcy studentów - dzieci i dorosłych.
Jesteśmy miejscem w którym wychowały się już pokolenia  uczniów.  Z dzieci zmieniając się w dorosłych.  spełnionych i szczęśliwych ludzi.
Prowadzimy zajęcia poranne i wieczorne, dla dzieci, nastolatków  dorosłych. Uczymy za darmo szkoły i przedszkola. zapraszamy nauczycieli z zagranicy, organizujemy staże, szkolenia i obozy! Wydajemy książki i biuletyny.
Dojo wrosło w miasto, jest jego częścią.

Since 1997, thousands of students - children and adults - have passed through the dojo.
We are a place in which generations of students have already been passed through from children to adults, and become fulfilled and happy people.

We run morning and evening classes for children, teenagers, and adults. We teach schools and kindergartens for free. We invite teachers from abroad, organize internships, trainings, and camps! We publish books and newsletters.
The dojo has become part the city itself.


Jednak nasza misja i pasja ma się nijak do praw rynku i z roku na rok coraz ciężej nam przetrwać finansowo.
Teraz Ty możesz do nas dołączyć i stać się naszym Patronem! Z naszą pasją i Twoim wsparciem możemy działać dalej.
Dla naszych projektów potrzebujemy Waszego wsparcia. Na koszty wynajmu sali, wsparcie instruktorów prowadzących darmowe dla mieszkańców miasta projekty, koszty napraw dojo, a w przyszłości może zakup własnego Dojo! Kto wie.
Jeśli kiedyś już ćwiczyłeś lub zawsze chciałeś zawsze możesz się u nas pojawić albo wesprzeć nas mniejszą lub poważniejsza sumą - Dołącz do nas!

However, our mission and passion have nothing to do with the goal of profit-making but, unfortunately every year it becomes more and more difficult for us to survive financially.
Now you can join us and become one of our Patrons! With your support and our passion we can continue to function and grow.

We need your support for our projects. For the expense of the room repairs, support for instructors, running free classes for city residents, the cost of the dojo, and the future purchase of our own Dojo! Who knows?
If you have ever exercised or wanted to, you are always welcome through our doors to support our dojo, and you can also support us with a financial donation that you can afford, the large or small - Join us!

Cele Autora

Naprawy dojo, sprzęt treningowy, dofinansowanie treningów
  • 1 500 zł miesięcznie
  • 990 zł brakuje
34%
Dojo trzeba naprawiać. Budynek jest stary i zawsze coś się psuje. Broń treningowa, zakup sprzętu dla tych których na niego nie stać. Od papieru toaletowego do ubiorów treningowych. Dofinansowujemy treningi i wyjazdy na szkolenia, prowadzimy darmowe zajęcia dla szkół i przedszkoli. Pieniądze nie są naszym priorytetem ale bez nich nie możemy działać.
Dziękujemy za wsparcie!

The dojo needs to be repaired. The building is old and there is always something to fix. Training weapons, the purchase of equipment for those who cannot afford it. From toilet paper to training clothes. We co-finance trainings and training trips, we conduct free classes for schools and kindergartens. Money is not our priority, but we cannot act without it.
Thank you for your support!
Uchideshi - szkolenie w dojo
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 1 490 zł brakuje
25%
Stałe dojo to miejsce gdzie z całego świata zjeżdżają Uchideshi - ludzie, którzy postanowili skupić się tylko na treningu Aikido. Naszym marzeniem jest stworzyć dla nich możliwość szkolenia bezpłatnego lub z finansowym wsparciem. w ten sposób możemy szkolić ludzi, których nie stać na spełniania takich marzeń. Program działa już ponad 10 lat. Szkoliliśmy bezpłatnie uchideshi z Kenii, Ugandy, Kazachstanu, Mołdawii i wielu innych krajów. Program trwa najczęściej od 2 do 10 miesięcy i większości młodych ludzi nie stać na podróż, utrzymanie i opłaty treningowe.
Sami szkoliliśmy się dzięki pomocy innych i teraz szkolimy następne pokolenie nauczycieli.
Dzięki Waszemu wsparciu dojo może skupić się na nauczaniu a uczniowie na treningu!

A permanent dojo is a place where Uchideshi come from all over the world - people who have decided to focus solely  on Aikido training. Our dream is to create for them the possibility of free training or  financial support. It is in this way, that we can train people who cannot afford to make such dreams come true. The program has been running for over 10 years. We trained uchideshi from Kenya, Uganda, Kazakhstan, Moldova and many other countries for free. The program usually lasts for 2 to 10 months and most young people cannot afford travel, subsistence and training fees.
We trained ourselves thanks to the help of others, and now we are training the next generation of teachers.
Thanks to your support, the dojo can focus on teaching and the students on training!

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Dojo Aikido -Wrocław Aikikai już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Marcin T. Czyż
Marcin T. Czyż
50 zł
Karchedon
Karchedon
10 zł
Weronika Nowogórska
Weronika Nowogórska
50 zł
Księżycowa Dolina
Księżycowa Dolina
150 zł
Michał Sapiński
Michał Sapiński
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.