Warunki korzystania ze strony internetowej

Usługodawca

Crowd8 Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
KRS: 0000548195
NIP: 5242777491
Kapitał zakładowy: 23 000.00 zł

Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Poczta elektroniczna

kontakt@patronite.pl

Formularz kontaktowy

patronite.pl/kontakt

Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Polski, Angielski

Treści wprowadzane przez użytkowników

Serwis internetowy umożliwia Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony internetowej. Treści te obejmują:

Komentarze

Zdjęcia

Grafiki

Wideo

Ścieżki audio

Pliki

Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści (w szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:
• Udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
• Bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
• Cyberstalking,
• Nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
• Nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
• Nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych z warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach strony internetowej.

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści, mogących stanowić:
• Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące być uznane za wulgarne, obraźliwe lub poniżające.
• Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o wyraźnym podłożu seksualnym.
• Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu wiedzy medycznej lub naukowej.
• Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa.
• Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.
• Naruszenie praw autorskich: publikowanie treści bez odpowiednich praw lub licencji, naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
• Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub publikowanie treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.
• Treści niezwiązane z działalnością serwisu lub uznane za nieprzyzwoite: publikowanie materiałów, które nie są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej, a także mogących naruszać nasze lub czyjekolwiek dobre imię, w tym wulgaryzmy.

Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, wybierz jedną z poniższych form kontaktu:

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu wskazać:

• Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści.
• Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu.
• Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej).
• Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia, który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA. W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich elektronicznych danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia. Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie nielegalnych treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

Moderowanie treści

Treści wprowadzane przez użytkowników w ramach Serwisu internetowego są przez nas moderowane w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej inicjatywy. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową. Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość. Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści. Stosujemy jednak z własnej inicjatywy, w dobrej wierze i z należytą starannością, mechanizmy automatycznego wykrywania potencjalnie nielegalnych treści. Treści mogą być też przeglądane przez nas ręcznie, bez udziału narzędzi automatycznych. Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników

W przypadku podjęcia działań wobec nielegalnych lub niezgodnych opisanymi w tym dokumencie zasadami treści informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów mają zastosowanie, w postaci:
• Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści.
• Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
• Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
• Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
• Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania z Serwisu internetowego mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
• Aktywne konto e-mail,
• Urządzenie z dostępem do Internetu,
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dla funkcji dostępnych w ramach Serwisu internetowego, które objęte są osobnym regulaminem, ewentualne dodatkowe warunki techniczne dotyczące tych usług będą tam określone. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków.

Prywatność i dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
patronite.pl/polityka_prywatnosci

Inne regulaminy i polityki

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również następujące dokumenty:
Regulamin – patronite.pl/regulamin
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Wzór zgłoszenia informacji nielegalnych

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.


Jak zgłosić nadużycie?
1. Przejdź do formularza zgłaszania nadużyć
2. Uzupełnij swoje dane
3. Wskaż URL podstrony, która zawiera treści naruszające zasady regulaminu Patronite.pl lub przepisów prawa.
4. Opisz powód zgłoszenia i zakres nadużyć - zamieść też wszystkie informacje, które mogą okazać się przydatne w rozpatrywaniu zgłoszenia.
5. Po uzupełnieniu, wyślij formularz