REGULAMIN SERWISU
 

PATRONITE

Patronite to miejsce łączące ludzi z pasją i talentem, z ludźmi chcącymi ten talent finansowo (i nie tylko) wspierać. Patronite daje możliwość nawiązania stałej współpracy pomiędzy Patronem oraz Autorem, która pozwala na promowanie oraz wspieranie rozwoju Twórczości.

§1 Definicje

 1. Akcja Specjalna – akcja promocyjna, o której mowa w § 12 Regulaminu;

 2. Aplikacja – aplikacja mobilna Patronite Audio rozszerzająca funkcje Serwisu.

 3. Autor – każdy Użytkownik Serwisu prowadzący Działalność, który posiada Konto Autora;

 4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika;

 5. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym;

 6. Działalność – działalność artystyczna, działalność sportowa, działalność społeczna lub każdy inny przejaw działalności Autora realizowany za pomocą Serwisu, w tym w celu zawodowym i zgodnym z profilem Serwisu;

 7. Konsument – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

 8. Konto – indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła;

 9. Konto Autora – Konto określone w § 7 Regulaminu;

 10. Login – unikatowy ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiający identyfikację Użytkownika;

 11. Materiały – wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika;

 12. Mecenas – nieposiadający Konta podmiot współpracujący z Operatorem, który w szczególności może przekazywać wybranemu przez siebie Autorowi Wsparcie, w dowolnej wysokości;

 13. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem w rozumieniu Regulaminu jest Crowd8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 14. Operator Płatności - podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług płatniczych w ramach Serwisu, umożliwiający dokonywanie płatności między Patronem i Autorem;

 15. Osoba Trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada Konta w Serwisie;

 16. Próg – świadczenia oferowane przez Autora na rzecz Patrona w zamian za otrzymywane Wsparcie;

 17. Patron – Użytkownik, który w sposób dobrowolny przekazuje Wsparcie Autorowi;

 18. Profil Autora – indywidualny profil Autora, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Autorze i jego twórczości, cele do osiągnięcia i zamierzenia związane z jego Działalnością;

 19. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.);

 20. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 21. Regulamin Specjalny – regulamin stworzony na potrzeby akcji promocyjnej organizowanej w ramach Serwisu;

 22. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;

 23. Serwis – portal internetowy dostępny na stronie www.patronite.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi;

 24. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem;

 25. Usługi – świadczenia Operatora polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości udostępniania Progów oraz przekazywania Wsparcia pomiędzy Użytkownikami;

 26. Usługi Dodatkowe – odpłatne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Serwisie, do których to usług zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

 27. Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora Płatności lub Operatora, w zależności od opcji dostępnej w Serwisie;

 28. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym osoba będąca Autorem, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

 29. Użytkownik uprzywilejowany – każdy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym;

 30. Wsparcie – środki pieniężne przekazywane przez Patrona lub Mecenasa Autorowi, przeznaczone na jego Działalność.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą komunikacji umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Autorów) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Patronów, Mecenasów). Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania Użytkowników, w szczególności za jakość, terminowość oraz zgodność z prawem dostarczanych przez Użytkowników Materiałów, w tym Progów.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora mieszczącej się w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa oraz na stronie internetowej www.patronite.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Operatora oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 4. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

 5. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 6. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika:

  1. połączeniem z siecią Internet,

  2. posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet,

  3. posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail,

  4. posiadaniem aktualnej przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL

  5. wszelkie materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu.

 2. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 3. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, Materiałów i znaków towarowych należą do Operatora, Autora lub Osób Trzecich, które udzieliły Operatorowi lub Autorowi praw do takich informacji lub Materiałów.

 4. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Użytkownik udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Autora (w przypadku Użytkowników będących Autorami) - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 5. Autor oraz Patron wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, wysokości otrzymanego Wsparcia, wysokości przekazanego wsparcia oraz informacji na temat jego Działalności w materiałach promocyjnych i marketingowych.

 6. Patron oraz Osoba Trzecia zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie Materiałami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora, Autora lub innej osoby uprawnionej.

 7. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia praw tej osoby w wyniku działania Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Operatora, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Operatorowi wszelkie koszty, jakie Operator ponosi, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.

 8. Ponadto, jeśli korzystanie przez Operatora z przedmiotu prawa własności intelektualnej zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Osoby Trzeciej lub innego Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy powództwo może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

  1. uzyskać dla Operatora prawo dalszego korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej,

  2. zmodyfikować przedmiot tego prawa tak, aby był on wolny od wad i roszczeń Osób Trzecich lub innego Użytkownika.

 9.  Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, własny wizerunek, imię i nazwisko/firmę oraz login wyraża zgodę na wgląd w te Materiały i dane przez innych Użytkowników, Mecenasa, Operatora oraz Osoby Trzecie, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 10. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z Materiałami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i dystrybucji Materiałów we własnym zakresie.

 11. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi treściami, w tym udzielenia Operatorowi licencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że posłużenie się przez niego treściami w ramach Serwisu, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 12. Wypowiedzenie licencji przez Użytkownika możliwe jest po uprzednim usunięciu jej przedmiotu z Serwisu i nie wpływa na prawa Operatora do posługiwania się materiałami wyprodukowanymi i wprowadzonymi do obrotu przed wypowiedzeniem licencji. 

 13. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, a także poinformował je o umieszczeniu ich wizerunków w Serwisie przed dokonaniem takiego umieszczenia.  

 14. W przypadku umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie, których wykorzystanie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz osoby trzeciej – Użytkownik zobowiązuje się uiścić te opłaty przed umieszczeniem treści. 

 15. W przypadku wystąpienia przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę z roszczeniami dotyczącymi treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wniesienia zawiadomienia o możliwym naruszeniu przez te treści jakichkolwiek praw – Operator uprawniony jest w szczególności do zablokowania dostępu do tych treści do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 16. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

§4 Działania niedozwolone

 1. W ramach Serwisu niedozwolone jest:

  1. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający, bądź mogący prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu,

  2. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

  3. zamieszczanie treści, które mogą zostać uznane za upokarzające, obrażające, poniżające, wulgarne, erotyczne oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, lub jakichkolwiek innych treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd, np. co do charakteru działalności Autora

  4. umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

  5. wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

  6. naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Operatorowi, Użytkownikom lub Osobom Trzecim lub publikowanie jakichkolwiek treści, które mogą takie prawa naruszać,

  7. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

  8. zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,

  9. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora,

  10. automatyczne pobieranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów,

  11. publikowanie jakichkolwiek treści czy prowadzenie za pośrednictwem Serwisu Działalności związanej z paramedycyną (w szczególności treści odnoszącej się do medycyny przez osoby nie mające do tego odpowiednich, wymaganych prawem, kwalifikacji), czy szeroko rozumianą ochroną zdrowia

 2. Operator, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa bądź zasad współżycia społecznego, może usunąć lub zablokować konto Autora bądź Patrona czy też zablokować mu możliwość korzystania z Usług. W szczególności Operator odmówi zawarcia umowy z Użytkownikiem lub rozwiąże już istniejącą w przypadku umieszczenia Użytkownika na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez organy Unii Europejskiej lub The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Profilu Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

§5 Rejestracja

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, niezbędne jest posiadanie Konta w Serwisie.

 2. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.patronite.pl.

 3. Rejestracja oraz założenie Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

 4. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności są to:

  1. imię i nazwisko,

  2. wiek Użytkownika (w celu potwierdzenia wieku, Operator może zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości Użytkownika),

  3. adres zamieszkania,

  4. adres korespondencyjny,

  5. numer telefonu,

  6. adres e-mail,

  7. login.

 1. W przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

  1. firmę,

  2. formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. adres siedziby,

  4. numer Identyfikacji Podatkowej,

  5. numer KRS (lub inny numer rejestrowy),

  6. dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu,  adres e-mail,

  7. login.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu. Wzór oświadczenia woli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 2. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. Brak uzupełnienia pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta oraz odmową świadczenia Usług.

 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia rejestracji, należy potwierdzić rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.

 4. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail, podany podczas rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).

 5. Użytkownik korzystając z Serwisu, może posługiwać się Loginem, który podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

 6. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

 7. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 8. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub Osobę Trzecią danych, pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora.

 10. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług Serwisu określonych w Regulaminie (Zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych). 

 11. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

 12. W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu Operator może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Operatora niemożliwe lub utrudnione – Operator odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już istniejącą. 

§6 Warunki i zasady świadczenia Usług oraz Wynagrodzenie Operatora

 1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy, zawieranej przez Operatora z Użytkownikiem.

 2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w § 5 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Załączniku nr 4.

 3. Użytkownik, będący Użytkownikiem uprzywilejowanym, może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy - założenia Konta odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, złożone za pośrednictwem Serwisu. W przypadku odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownik ponosi koszty Usług wykonanych na jego żądanie, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.

 4. Usługi świadczone na rzecz Mecenasa lub Użytkownika, który nie posiada statusu Autora, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz przekazywanie Wsparcia na rzecz Autora, są bezpłatne.

 5. Usługi świadczone na rzecz Autora, w tym możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta Autora oraz Usługi Płatnicze, mają charakter odpłatny, zgodnie z § 6 ust. 6 oraz 7 poniżej.

 6. Wynagrodzenie Operatora oraz Operatora Płatności za Usługi oraz Usługi Płatnicze świadczone na rzecz Autora, stanowi pobierana od Autora prowizja:

  1. 6,5% +podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu realizacji ww. usług wsparcia przekazanego każdorazowo na rzecz Autora przez Patrona lub Mecenasa (wynagrodzenie Operatora) oraz;

  2. kwota pobrana przez Operatora Płatności, w wysokości ustalonej przez danego Operatora Płatności, zgodnie Załącznikiem nr 4 „Tabelą Prowizji Operatorów płatności”  (wynagrodzenie Operatora Płatności), Załącznik 5  oraz;

  3. [o ile dotyczy] opłata o której mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Do obliczonej w ten sposób kwoty Operator dolicza podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu realizacji ww. usług.

 1. Tabela, o której mowa w ust. 6 lit. b) powyżej zawiera listę dostępnych Operatorów Płatności oraz wysokość pobieranych przez nich opłat i/lub prowizji. Użytkownik ma możliwość wyboru Operatora Płatności i sposobu płatności, przy czym jest związany stawką i warunkami działania wybranego Operatora Płatności.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z wybranych, odpłatnych Usług Dodatkowych.

 3. Autor wyraża zgodę na pobranie przez Operatora oraz Operatora Płatności kwot, o których mowa w ust. 6 powyżej, ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Autora odpowiednio przez Patrona lub Mecenasa.

 4. Na życzenie Autora, po prawidłowym wypełnieniu wniosku zamieszczonego na stronie Operatora, Operator lub Operator Płatności wystawi Autorowi fakturę VAT w formie elektronicznej, z tytułu opłaty za Usługi oraz Usługi Płatności. Wystawione faktury VAT Operator będzie przekazywał Autorowi do samodzielnego pobrania w formie linku na Koncie Autora.

 5.  Operator informuje, że Użytkownik przekazując środki Autorowi za pośrednictwem Serwisu powinien wziąć pod uwagę, że: 

  1.  istnieje ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń);

  2. istnieje ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki);

  3.  Autor może zmienić charakter swojej Działalności;

 1. Operator weryfikuje tożsamość każdego Autora, a także monitoruje jego Działalność starając się ograniczyć wskazane wyżej ryzyka – jednakże Operator nie jest w stanie wyeliminować tego ryzyka, gdyż nie ma wpływu i nie odpowiada za działania Autorów.

 2. Zasady świadczenia Usług Dodatkowych - o ile wymaga tego natura danej usługi - prezentowane są Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu. 

§7 Zasady działania Konta Autora

 1. W dowolnym czasie Użytkownik może zdecydować o zmianie charakteru Konta na Konto Autora. W tym celu w ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownik tworzy indywidualny Profil Autora oraz przesyła Operatorowi na adres e-mail kontakt@patronite.pl zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany lub w ramach mechanizmu akceptacji dostępnego w Serwisie.

 2. Zmiana charakteru Konta wymaga podania danych, niezbędnych do realizacji płatności przez Operatora Płatności, złożenia przez Użytkownika oświadczenia dotyczącego zakresu praw autorskich przysługujących mu do Materiałów zgłoszonych w Profilu Autora, w tym zawartości Progów, według wzoru zamieszczonego w Serwisie, oraz uzupełnienia przez Użytkownika indywidualnego profilu o własne portfolio, tj. wskazanie m.in.:

  1. opisu własnej osoby,

  2. kategorię swojej Działalności,

  3. opisu dotychczasowej Działalności,

  4. przykładów dotychczasowej działalności ,

  5. dotychczasowych osiągnięć,

  6. zamierzonych celów związanych z Działalnością, w tym propozycje, pomysły, lub działania,

  7. propozycji zawartości Progów.

 1. Profil Autora każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez pracowników Operatora pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Operator weryfikuje:

  1. czy Użytkownik spełnia kryteria prowadzenia Działalności, przy czym ocena Działalności należy wyłącznie do Operatora, który podejmuje decyzję w tym zakresie według własnego uznania. W tym celu Operator analizuje portfolio zamieszczone w ramach Konta oraz wskazane propozycje Progów, propozycje, pomysły, lub działania z zakresu Działalności Użytkownika. Operator może odmówić publikacji Profilu Autora bez podania przyczyn.

  2. czy działania Autora nie naruszają zasad Regulaminu;

  3. czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 1. Warunkiem prowadzenia konta Autora jest posiadanie umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem prowadzącym działalność na terenie Polski i oznaczonego numerem IBAN.

 2. Operator, w ciągu 30 dni roboczych od przesłania przez Użytkownika zgłoszenia dokonuje weryfikacji, badając czy Użytkownik spełnia warunki niezbędne do zmiany charakteru Konta.

 3. Jeżeli Operator uzna, że Użytkownik spełnia warunki zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 2-4, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia procesu weryfikacji Operator dokona zmiany Konta Użytkownika na Konto Autora, jednocześnie przesyłając wiadomość z potwierdzeniem dokonanej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

 4. Operator może odmówić dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, w szczególności jeżeli:

  1. Użytkownik nie posiada lub nie założy konta u Operatora Płatności;

  2. Użytkownik nie wypełni prawidłowo Profilu Autora;

  3. Użytkownik nie złoży wymaganych przez Operatora oświadczeń w zakresie przysługujących mu praw autorskich; 

  4. uzna, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi osobistych i majątkowych praw autorskich do Materiałów lub zawartości Progów, które Użytkownik zamierza umieścić w Serwisie; 

  5. uzna, że Profil Autora może zawierać treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, których Użytkownik nie spełnia;

  6. uzna, że jako Progi Użytkownik oferuje świadczenia mogące być niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub mogące naruszyć prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich;

  7. uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  8. obowiązek taki będzie wynikał ze stanowisk The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department lub rekomendacji Unii Europejskiej (Consolidated list of EU financial sanctions) Operator uzna, że realizacja Progów może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz być sprzeczna z przepisami prawa lub Regulaminem,

  9. Użytkownik nie wykaże w sposób dostateczny prowadzenia Działalności.

 1. W przypadku odmowy dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 Konto Użytkownika działa na dotychczasowych zasadach. Na odmowę zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 1 Użytkownikowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.

 2. Od dnia dokonania przez Operatora zmiany Konta na Konto Autora,  oraz jego poprawnej weryfikacji Użytkownikowi przysługuje status Autora oraz funkcjonalności przypisane do Konta Autora, w szczególności możliwość tworzenia i udostępniania Progów, otrzymywania Wsparcia od Patrona i/lub Mecenasa, z zastrzeżeniem ust. 12. Posiadanie przez Użytkownika statusu Autora nie pozbawia go możliwości udzielania Wsparcia innym Autorom.

 3. Uzyskanie statusu Autora powoduje, że Umowa ulega zmianie w zakresie funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Autora, o których mowa w ust. 9 powyżej oraz zmienia się charakter Umowy z nieodpłatnego na odpłatny, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu, na co Użytkownik wyraża zgodę. Operator w wiadomości z potwierdzeniem zmiany, o której mowa w ust. 6 poinformuje Użytkownika o odpłatnym charakterze Umowy.

 4. Autor, w terminie 14 dni od zmiany Umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej może odstąpić od części Umowy, która uległa zmianie bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Do czasu skutecznego odstąpienia od zmienionej części Umowy, Użytkownik stosuje zapisy Regulaminu przewidziane dla Autora oraz Konta Autora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. W celu dokonania zmiany o której mowa w pkt. 9  Autor jest zobowiązany uzupełnić dane Konta Autora o numer rachunku bankowego należący do Autora, na który to rachunek przekazywane będzie Wsparcie, w przypadku decyzji Mecenasa lub Patrona o jego przyznaniu oraz dane niezbędne do dokonania przelewu. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przynależności rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu powyżej w szczególności poprzez wykonanie przelewu testowego. W przypadku niezgodności danych z rachunku z danymi osobowymi Autora, Operator odmówi uwzględnienia wskazanego przez Autora rachunku bankowego oraz może cofnąć zgodę na dokonanie zmiany Konta, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

 6. Autor może na Koncie Autora publikować Materiały związane ze swoją Działalnością oraz zamieszczać informacje związane z opublikowanymi Materiałami.

 7. Posiadanie Konta Autora pozwala Autorowi na udostępnianie Progów, o których mowa w § 9 Regulaminu oraz otrzymywanie Wsparcia od Patrona lub Mecenasa na prowadzenie Działalności z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 6 oraz ust. 12.

§8 Publikowanie Materiałów na Koncie Autora

 1. Publikacja Materiałów może nastąpić poprzez dodanie do Konta Autora określonych plików, hiperłączy oraz odsyłaczy do stron internetowych Autora lub innych przejawów Działalności Autora.

 2. Autor jest uprawniony do zmiany, aktualizowania, edytowania, przerabiania bądź uzupełniania Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Patronem.

 3. Dostępność niektórych Materiałów Autora może zostać ograniczona wyłącznie dla Patronów, którzy zobowiążą się do przekazywania na rzecz Autora Wsparcia w określonej wysokości (w zależności od wybranego Progu). Zasady dostępu do poszczególnych Materiałów zostaną określone przez Autora oraz udostępnione na Koncie Autora odrębnie dla każdego Progu, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.

 4. Autor może w każdej chwili:

  1. ograniczyć możliwość zapisywania się nowych Patronów poprzez ustawienie maksymalnego limitu liczby Patronów na poszczególnych Progach;

  2. anulować Próg, co oznacza rezygnację z wszystkich związanych z nim subskrypcji. Pomimo anulowania Progu Autor jest zobowiązany do dostarczenia zawartości uprzednio wybranego przez Patrona/Mecenasa Progu. Próg będzie widoczny (bez możliwości jego wyboru) na Koncie Autora do czasu wygaśnięcia ostatniej subskrypcji;

  3. zamienić Konto Autora na Konto (konto typu „wizytówka”), w którym Autor jedynie informuje o swojej działalności, bez możliwości otrzymywania Wsparcia;

  4. czasowo zawiesić Konto Autora;

  5. całkowicie zlikwidować Konto Autora, pod warunkiem realizacji zobowiązań wobec swoich Patronów i anulowania bądź zakończenia aktywnych Subskrypcji;

  6. w przypadku zamiaru zawieszenia lub likwidacji Konta Autora, Autor jest zobowiązany poinformować o tym Operatora, przynajmniej na miesiąc przed planowanym zawieszeniem/likwidacją, przesyłając na adres e-mail kontakt@patronite.pl pisemną informację o przyczynach zawieszenia/likwidacji, dniu planowanego zawieszenia/likwidacji Konta Autora;

  7. w przypadku posiadania przez Autora subskrypcji przedpłaconych zamknięcie konta możliwe jest dopiero po wygaśnięciu tych subskrypcji.

 1. Autor przynajmniej na miesiąc przed zamiarem wznowienia funkcjonowania Konta Autora, powiadamia o tym Operatora, przesyłając pisemną informację na adres e-mail kontakt@patronite.pl.

 2. Materiały opublikowane przez Autora w Serwisie w tym zawartość Progów nie mogą naruszać praw innych Użytkowników lub Osób Trzecich, w tym wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z Ustawy prawo własności przemysłowej.

 3. Operator, Patron, Mecenas oraz Operator Płatności nie odpowiadają za naruszenie przez Autora praw własności intelektualnej w tym za roszczenia innych Użytkowników lub Osób Trzecich, którym takie prawa przysługują.

 4. Operator zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania w charakterze reklamowym lub marketingowym Materiałów opublikowanych przez Autora w Serwisie, o ile Materiały te zgodnie z zasadami udostępnienia Progu określonymi przez Autora nie zostały udostępnione Patronowi na wyłączność, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 5. Operator zastrzega możliwość zawieszenia w każdym czasie funkcjonowania Konta Autora, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W przypadku zawieszenia Konta, Autorowi przysługuje złożenie reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu.

 6. Do publikowania materiałów za pośrednictwem Aplikacji - postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§9 Wsparcie dokonywane przez Patrona oraz Progi

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Autorów oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez cykliczne, comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zamian za dokonane Wsparcie Użytkownik otrzymuje od Autora określone świadczenia opisane w Progu.

 2. Autor na swoim Koncie wskazuje zawartość poszczególnych Progów, widoczną dla wszystkich Użytkowników oraz Osób Trzecich. Autor we własnym zakresie wskazuje liczbę  oraz rodzaj Progów, jakie zostaną udostępnione na jego Koncie. Zawartość danego Progu, zasady jego udostępniania, korzystania oraz okres, na jaki Próg zostanie udostępniony Patronowi zostaną indywidualnie określone przez Autora, przy czym wartość Progu nie może być niższa od 3 zł.

 3. Wsparcie przekazywane przez Patrona na rzecz Autora ma charakter powtarzalny. Patron, wybierając określony Próg zobowiązuje się do cyklicznego, comiesięcznego Wspierania Autora w wysokości określonej w tym Progu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

 4. Poprzez kliknięcie Użytkownika w wybrany Próg, umieszczony przez Autora na jego Koncie Użytkownik zobowiązuje się względem Autora przekazywać cyklicznie (co miesiąc) Wsparcie w  kwocie określonej w wybranym Progu. 

 5. Autor - w przypadku gdy wynika to z danego Progu - zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić Użytkownikowi Próg na zasadach w nim określonych. 

 6. Wsparcie otrzymane przez Autora w ramach Serwisu nie może zostać przeznaczone na finansowanie, działalności przestępczej oraz jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z przepisami prawa.

 7. Z zastrzeżeniem ust 8 umowa pomiędzy Autorem i Patronem zawierana jest na czas nieokreślony (umowa na czas nieokreślony).

 8. Patron może zdecydować o Wsparciu Autora przez czas określony. W takim przypadku umowa pomiędzy Patronem i Autorem zostaje zawarta na okres wskazany przez Patrona, nie krótszy jednak niż 3 następujące po sobie miesiące (umowa na czas określony). Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie okresu na który została zawarta, z zastrzeżeniem, że Patron może przed rozwiązaniem przedłużyć jej obowiązywanie o kolejne minimum 3 następujące po sobie miesiące.  

 9. Patron, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 8 (umowa na czas określony) zgadza się na pobranie jednorazowo całości środków w wysokości wynikającej z wybranego okresu wsparcia i nie może wypowiedzieć umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta.

 10. Z chwilą przekazania przez Użytkownika Wsparcia w wymaganej wysokości (dokonania płatności), w sposób określony w § 11 Regulaminu, Użytkownik uzyskuje tytuł Patrona oraz prawo dostępu do wybranego przez siebie Progu. W profilu Patrona dostępna jest lista Autorów, którym Patron udziela Wsparcia.

 11. Wyłącznie Autor jest odpowiedzialny za udostępnienie zawartości Progu Patronowi. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość Progu oraz jego udostępnienie Patronowi.

 12. Wszelkie informacje, zawarte na Profilu Autora, w tym zawartość Progu, pochodzą od Autora lub zostały zamieszczone na jego zlecenie i odpowiedzialność.

§10 Wsparcie dokonywane przez Mecenasa

 1. Mecenas, według własnego uznania, może wskazać dowolnie wybranych Autorów na których rzecz przekaże Wsparcie w formie darowizny. Mecenas we własnym zakresie ustala wysokość Wsparcia (darowizny), niezależnie od Progów określonych przez Autora.

 2. W celu przekazywania przez Mecenasa Wsparcia, Operator udostępni Mecenasowi wszelkie dane wybranego Autora niezbędne do dokonania przez Mecenasa przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego oraz Dane Osobowe Autora, na co Autor wyraża zgodę.

 3. Do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Mecenasem oraz Autorem dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Autora. Przekazanie danych Autora Mecenasowi nie oznacza zobowiązania Mecenasa do przekazania wsparcia w formie darowizny Autorowi.

§11 Sposób dokonywania płatności

 1. Wsparcie, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Patronem oraz Autorem, przekazywane jest Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności. Dane Operatora Płatności, obsługującego Serwis dostępne są na stronie internetowej Serwisu. W przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu – w charakterze Operatora Płatności może występować Operator. 

 2. Patron wyraża zgodę na przekazywanie Wsparcia Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności, przy czym środki pieniężne stanowiące Wsparcie w żadnym momencie nie stają się własnością Operatora, z zastrzeżeniem prowizji, o której mowa § 6 oraz opłat za Usługi Dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.

 3. Patron zawierając umowę z Autorem oraz wybierając określony Próg zobowiązuje się na Wsparcie Autora poprzez:

  1. cykliczne (co 30 dni) pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia dla danego Próg (obciążenie karty płatniczej) lub

  2. jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej lub przelewem kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia, zgodnie z § 9  ust.7 Regulaminu lub  

  3. dokonywanie przelewu na rachunek bankowy (konto rozliczeniowe) Operatora Płatności, w wysokości wynikającej z wybranego okresu Wsparcia oraz Progu, zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu.

 1. Na 14 dni przed zakończeniem okresu Wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 8, Operator prześle Patronowi wiadomość e-mail na adres podany w Serwisie, z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zakończenia Wsparcia danego Autora oraz możliwością przedłużenia okresu Wsparcia o minimum kolejne 3 następujące po sobie miesiące. 

 2. Po kliknięciu w ikonę wybranego Progu, Patronowi zostaje wyświetlone podsumowanie Wsparcia, po czym zostaje przekierowany automatycznie na stronę płatności, w celu dokończenia procedury.

 3. Autor wyraża zgodę na otrzymywanie Wsparcia za pośrednictwem Operatora Płatności. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Regulaminu, Autor posiada dostęp do środków zgromadzonych przez Autora w ramach Wsparcia, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

 4. Wypłaty środków do Autora dokonywane za pośrednictwem metod wskazanych w Serwisie - w sposób uzgodniony między Autorem a Operatorem. Wypłaty mogą być obciążone dodatkowymi opłatami zgodnie z tabelą prowizji za Usługi Dodatkowe lub Tabelą Prowizji Operatorów Płatności.

 5. Środki pieniężne stanowiące Wsparcie otrzymywane przez Autora od Mecenasa przekazywane są Autorowi na jego rachunek bankowy bezpośrednio przez Mecenasa.

 6. Wysokość miesięcznego Wsparcia, przekazywanego łącznie przez wszystkich Patronów na rzecz określonego Autora oraz łączna wysokość uzyskanego dotychczas Wsparcia jest widoczna dla każdego Użytkownika oraz Osoby Trzeciej na Koncie Autora, na co Autor wyraża zgodę.

 7.  Na Koncie Autora, dla każdego Użytkownika oraz Osoby Trzeciej widoczna jest również odrębnie wysokość miesięcznego Wsparcia przekazywanego przez danego Mecenasa, wraz ze wskazaniem danych Mecenasa, na co Autor wyraża zgodę. Mecenas ma prawo do wyświetlenia swojego logo na stronie profilu Autora.

 8. Płatności z tytułu Usług Dodatkowych będą dokonywane poprzez wybranie odpowiedniej Usługi Dodatkowej z funkcjonalności Serwisu. Klikając odpowiednią Usługę dodatkową Użytkownik jest przekierowany na stronę płatności, gdzie może za nią zapłacić, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie płatności. Po zakończeniu procedury płatności, kwota odpowiadająca wybranej Usłudze Dodatkowej zostanie pobrana z konta bankowego lub karty płatniczej Użytkownika. Wysokość opłaty za Usługę Dodatkową jest określona w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 9.  Operator oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. Operator w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie może żądać od Użytkowników:

  1. wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Użytkownika;

  2. udostępnienia dokumentu tożsamości;

  3. potwierdzenia w inny sposób tożsamości Użytkownika.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy na którym dokonywana jest transakcja nie należy do Użytkownika, Operator wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych Użytkownika osobowych Użytkownika w sposób wskazany w ust. 15 powyżej a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.

 2. Operator lub Operator Płatności mogą odmówić pobrania od Patrona lub przekazania Autorowi Wsparcia w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez nich zasad Regulaminu, w szczególności może naruszać postanowienia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.    

§12 Akcje specjalne

 1. Operator może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych, które zostaną oznaczone w Serwisie jako Akcja Specjalna oraz wyróżnione jej logiem.

 2. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 4. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Autora, Progu lub Materiałów.

 5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed przystąpieniem do udziału w Akcji Specjalnej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny.

 6. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

 7. Akcje Specjalne mogą być organizowane przez Operatora przy współpracy Osób Trzecich.

§13 Odpowiedzialność

 1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług oraz Usług Dodatkowych, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów, udostępniania Progów oraz umożliwienie przekazywania środków pieniężnych w ramach Wsparcia, pomiędzy Patronem i Autorem oraz Mecenasem i Autorem. 

 2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności, wynikających z umów zawieranych pomiędzy Patronem i Autorem (obsługa płatności).

 3. Stronami umowy, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu oraz § 10 ust. 3 Regulaminu są, w zależności od przypadku, wyłącznie Patron i Autor lub Mecenas i Autor. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Wsparcia, przekazanie Progów oraz zdolność do realizacji zaciągniętych zobowiązań lub prawidłowego wykorzystania otrzymanego Wsparcia. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. Operator oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Patrona oraz Autora Usług oraz Usług Płatniczych jedynie umożliwiają zawarcie umowy pomiędzy Patronem i Autorem lub Mecenasem i Autorem oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu oraz Usługi Płatnicze.

 5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Autora zobowiązań względem Patrona z tytułu wniesienia przez Patrona kwoty Progu, w szczególności nieudostępnienie Patronowi przez Autora Progu lub udostępnienie towarów lub usług wadliwych lub niezgodnych z wybranym przez Patrona Progiem, stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i skutkuje zastosowaniem przez Operatora środków przewidzianych w regulaminie, w tym usunięciem Konta Autora.  Ponadto, w takim przypadku Autor zobowiązany będzie do (i)  zwrotu na rzecz Patrona (za pośrednictwem Operatora) kwoty odpowiadającej pełnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Progu oraz (ii) do zapłaty na rzecz Operatora kwoty odpowiadającej dwukrotnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Progu  (kara umowna).

 6. Autor wyraża zgodę na to, że zwrot i zapłata kwot o których mowa w ust. 5 powyżej nastąpi poprzez pobranie przez Operatora ww. kwot ze Wsparcia zgromadzonego przez Autora. Na dokonane przez Operatora pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Autorowi przysługuje Reklamacja, zgodnie z § 15 Regulaminu.   

 7. Operator, Operator Płatności, Mecenas oraz Patron nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Autora z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn  oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 8. Autor zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za pośrednictwem Serwisu Wsparciem od Patrona lub Mecenasa oraz świadczeniem Usług oraz Usług Dodatkowych przez Operatora.

 9. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, Mecenasa oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały, zawartość Progów oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.

 10. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników, Mecenasa lub Osób Trzecich wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z Ustawy prawo własności przemysłowej.

 11. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on (Operator Płatności) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.

 12. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Wsparcia lub uzyskania dostępu do Progu.

 1. Operator udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

 2.  Operatorem kanału płatności "Karty Płatniczne" jest MANGOPAY. S.A., spółka akcyjna prawa luksemburskiego, o kapitale 2.000 000 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek pod numerem B173459. Korzystanie z kanału płatności "Karty Płatnicze" wymaga akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z usługi MANGOPAY oraz Korzystania z Elektronicznych Pieniędzy dostępne pod adresem https://patronite.pl/regulamin/UmowaMANGOPAY.pdf

 3. W przypadku gdy Operatorem Płatności jest Operator – do umów ramowych zawartych z Użytkownikami stosuje się postanowienia Załącznika nr 5.

§14 Blokada konta

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:

  1. wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

  2. ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta,

  3. zablokować czasowo Konto,

  4. usunąć Konto z Serwisu,

  5. usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Autora umowy, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, w szczególności poprzez nieudostępnienie Patronowi Progu lub udostępnienie towarów lub usług niezgodnych z wybranym przez Patrona Progiem lub zawierających wady prawne (nienależycie udostępniony Próg), Operator na prośbę Patrona wyśle do Autora żądanie zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz, wedle własnego uznania:

  1. ograniczy wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta Autora,

  2. ograniczy dostęp Autora do otrzymanego Wsparcia oraz wstrzyma realizację dyspozycji Autora przekazania środków pieniężnych na jego rachunek bankowy,

  3. zablokuje Konto Autora,

  4. usunie Konto Autora z Serwisu,

  5. usunie bezpowrotnie Konto Autora z Serwisu.

 1. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, Operator zawiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 15 Regulaminu.

 3. Usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 1 lit d i e oraz ust. 2 lit. d i e jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w trybie § 18 ust. 11 Regulaminu.

 4. Usunięcie Konta z Serwisu, ograniczenie wszystkich bądź wybranych funkcjonalności Konta lub zablokowanie czasowe Konta nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu zawartej Umowy oraz umów zawartych z innymi Użytkownikami lub Mecenasem.

 5. Odpowiedzialność Operatora, względem Autora nie będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, z tytułu blokady Konta, jego usunięcia lub rozwiązania Umowy przez Operatora jest wyłączona, a jeśli przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie takiej odpowiedzialności – odpowiedzialność ta jest ograniczona w najszerszy sposób dopuszczony prawem. 

§15 Reklamacje

 1. Użytkownik oraz Mecenas jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług, Usług Dodatkowych oraz Usług Płatniczych, świadczonych przez Operatora oraz Operatora Płatności.

 2. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora Płatności za pośrednictwem Serwisu. Operator za pośrednictwem Serwisu przekazuje Użytkownikowi lub Mecenasowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację.

 3. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,

  2. oznaczenie Użytkownika/Mecenasa składającego reklamację,

  3. wskazanie reklamowanej Usługi, Usługi Dodatkowej lub Usługi Płatniczej,

  4. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika/Mecenasa o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.

 3. Operator pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym celu Operator może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową, pod rygorem zastosowania § 14 ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu.  

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.

 5. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 6. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika/Mecenasa wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

 7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi/Mecenasowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§16 Ochrona danych osobowych

 1. Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług/Usług Dodatkowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług/Usług Dodatkowych oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez Operatora.

 2. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 3. Podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych jest konieczne do założenia Konta oraz świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.

§17 Zmiany Regulaminu

 1. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany regulaminu, z ważnej przyczyny.

 2. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany umowy uznaje się:

  1. dostosowanie Usługi lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;

  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;

  3. poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;

  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług;

  5. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Operatorem;

  6. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług;

 1. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail przypisany do jego Konta w Serwisie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. Jeżeli Użytkownik przed wejściem zmian w życie nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia upływu terminu wskazanego w zawiadomieniu o zmianie, nie krótszego niż 7 dni od jej wysłania Użytkownikowi.

 3. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 7.

 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o ile zachodzi taka konieczność, powstaje obowiązek rozliczenia Konta Autora. Rozliczenie Konta Autora polega na przekazaniu przez Operatora całości środków pieniężnych zgromadzonych przez Autora na jego rachunek bankowy, wskazany w Serwisie oraz przekazaniu przez Autora zawartości wszystkich udostępnionych na podstawie zawartych z Patronami umów Progów. 

 5. Obowiązek rozliczenia Konta Autora powoduje, że Umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z dniem dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Do dnia rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

§18 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. W przypadku Autora skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Autora.

 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi informacjami oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

 5. Usunięcie Konta nie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 15 Regulaminu.

 6. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 3 okres wypowiedzenia.

 7. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać Operatorowi na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

 8. Operator ma obowiązek na żądanie Użytkownika usunąć Konto. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 3.

 9. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Autorem (usunięcie Konta Autora), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Autora w okresie minimum 6 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Autora za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Autora, z przyczyn, o których mowa powyżej, Operator przesyła Autorowi na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Autora o konieczności rozliczenia Konta Autora do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Autorowi.

 10. Operator cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Autor w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Autora.   

 11. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Operator oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto. Do rozliczenia Konta stosuje się odpowiednio §17 ust. 5 Regulaminu.

 12. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 13. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.

 14. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu. Do rozwiązania Umowy w sposób wskazany w zdaniu powyżej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Użytkownikami uprzywilejowanymi sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

 8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r.

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy

______________________

(data i miejscowość)

CROWD8 Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16,

02-092 Warszawa

kontakt@patronite.pl

Ja___________________________________ (należy wskazać dane osobowe Użytkownika, adres do korespondencji oraz login) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Patronite. Data zawarcia umowy to _____________________ (należy wskazać datę założenia Konta w Serwisie)

_____________________

(własnoręczny podpis)

Załącznik nr 2

Polityka prywatności Serwisu Patronite

https://patronite.pl/ („Serwis”) oraz Aplikacji Patronite Audio („Aplikacja”)

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Crowd8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000548195, NIP: 5242777491, REGON: 36100935200000, kapitał zakładowy 23 000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: rodo@patronite.pl.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Patronów i Mecenasów mogą być także poszczególni Autorzy, w związku z przekazaniem wsparcia finansowego.

TWOJE UPRAWNIENIA

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji i świadczeniem usług w nich oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania przysługuje Ci prawo żądania: 

 1. dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

 2. ich sprostowania (art. 16 RODO),

 3. usunięcia (art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1.   Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 2 lata

przez 2 lata lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

2.   Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu lub Aplikacji, celem dostosowania do potrzeb i zachowań Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcjach „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu lub Aplikacji w pracach nad jej rozwojem

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

3.   Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz otrzymywać naszych sugestii co do produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

4.   Założenie konta w Serwisie lub w Aplikacji

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Serwisie lub w Aplikacji

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji

 

5. Korzystanie z Aplikacji

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usług w Aplikacji

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz mieć możliwości korzystania z Aplikacji

6.   Dokonywanie lub przyjmowanie wpłat za pośrednictwem Serwisu

W jakim celu?

przekazanie udzielonego Autorowi wsparcia finansowego

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy

do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, m.in. związanego ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub rachunkowości

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz miał możliwości dokonywania lub przyjmowania wpłat za pośrednictwem Serwisu

7.   Zapis na newsletter

W jakim celu?

wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na wysyłkę newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz mieć możliwości otrzymywania newslettera

8.   Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub Aplikacją lub naszymi usługami

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na udzielenie Autorowi wsparcia, Twoje dane, takie jak nazwa Użytkownika, mogą zostać opublikowanie w profilu Autora, chyba że wolisz przekazać wsparcie anonimowo – w takim przypadku inni Użytkownicy nie będą mieli wiedzy na temat Twojego wsparcia. Po przekazaniu wsparcia, Autor uzyska dostęp do Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przy rejestracji, aby możliwa była realizacja zobowiązań Autora wobec Ciebie, określonych przez niego w ramach swojego profilu.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Serwisu jako Autor, podane przez Ciebie w ramach profilu dane, w tym zwłaszcza Twój opis i zdjęcia, będą widoczne dla innych użytkowników.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu możemy proponować profile Autorów lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu oraz Aplikacji prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie czy Aplikacji  – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie lub w Aplikacji klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz Aplikacji oraz zamieszczane w nich treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES I INNE ZBLIŻONE TECHNOLOGIE

Nasz Serwis oraz Aplikacja, jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek) i innych zbliżonych technologii. Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu i Aplikacji;

 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W ramach Serwisu i Aplikacji ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 1. zapamiętywania Twojej sesji,

 2. statystycznych,

 3. marketingowych,

 4. udostępniania innych funkcji Serwisu lub Aplikacji.

 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy Twojej przeglądarki, dostępnej np. po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 1. Firefox

 2. Chrome

 3. Safari

 4. Internet Explorer / Microsoft Edge

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

W Serwisie przetwarzane są w szczególności następujące pliki cookies:

nazwa pliku cookie

okres ważności pliku cookie

funkcja pliku cookie

patronite

2 godziny

Cookie sesyjne

rodoFB

7 dni

Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do Facebooka

rodoOS

7 dni

Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do OneSignal

rodoGA

7 dni

Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do Google

rodoHotJar

7 dni

Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do HotJar

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies, 

 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku z Serwisem

hostingodawca**

** tak (USA)

nawiązanie z nami kontaktu

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)**

** tak (USA)

korzystanie z Aplikacji

dostawca oprogramowania do analityki oraz obsługi powiadomień push**

** tak (USA)

założenie konta w Serwisie lub w Aplikacji

dostawcy innych usług, w których Użytkownik posiada konto (jeśli zdecyduje się na rejestrację w Serwisie lub Aplikacji przy wykorzystaniu konta w jednej z tych usług)

** tak (USA)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)**

** tak (USA)

dokonywanie lub przyjmowanie wpłat za pośrednictwem Serwisu

operatorzy płatności**

** tak (USA)

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

inni użytkownicy Serwisu 

nie ma miejsca

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)**

** tak (USA)

przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach analitycznych**

** tak (USA)

przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach marketingowych**

** tak (USA)

A ponadto:

- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 3

ZGODA NA KORZYSTANIE Z SERWISU PATRONITE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Ja niżej podpisany(a):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę aby ……………………………..…………………………………….(Imię, Nazwisko) będąca/y osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat, którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym, korzystała na warunkach opisanych w Regulaminie z Serwisu Patronite (zawarła Umowę) w tym korzystała z funkcjonalności Serwisu, w szczególności możliwości przekazywania Progów oraz otrzymywania Wsparcia. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Serwisu oraz akceptuję jego wszystkie postanowienia.

Załącznik nr 4

Aktualna Tabela Prowizji Operatorów znajduje się TUTAJ

 

Załącznik nr 5

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług płatniczych przez Operatora, w szczególności prowadzenia rachunków płatniczych w celu dokonywania rozliczeń w serwisie, a także zlecania transakcji z tych rachunków.

 2. Operator - Crowd8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000, jest małą instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wpisaną do rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem MIP39/2019.

 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do usług płatniczych świadczonych przez Operatora, w przypadku wyboru przez Użytkownika usługi płatniczej świadczonej przez innego Operatora Płatności (dostawcę usługi płatniczej) – zastosowanie mają jego warunki świadczenia usługi. Regulamin nie ma zastosowania do płatności dokonywanych przez Patronów na rzecz których Operator nie prowadzi rachunków płatniczych. 

§2 Definicje

 1. Rachunek – rachunek płatniczy prowadzony przez Operatora na rzecz Użytkownika;

 2. Płatnik – użytkownik będący płatnikiem w rozumieniu przepisów Ustawy

 3. Odbiorca – użytkownik będący odbiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy

 4. Ustawa – ustawa o usługach płatniczych

 5. Ustawa AML -  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 6. Transfer – transfer środków płatniczych od Użytkownika będącego Patronem (płatnikiem) do Użytkownika będącego Autorem (odbiorcą), realizowany przez Operatora, będący jednorazową transakcją płatniczą

 7. Regulamin UP – niniejsze szczegółowe warunki świadczenia usług płatniczych przez Operatora, a w przypadku Użytkowników dla których Operator prowadzi Rachunek stanowiące treść umowy ramowej w tym zakresie, w rozumieniu przepisów Ustawy;

 8. Regulamin – regulamin Serwisu

 9. Usługa Płatnicza – usługa płatnicza świadczona przez Operatora, w szczególności polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego lub transferze środków do Odbiorcy

- pozostałym pojęciom nadaje się brzmienie zgodne z Regulaminem

§3 Rachunki Płatnicze

 1. Operator prowadzi dla Użytkowników rachunki płatnicze, które umożliwiają:

  1. Autorom przyjmowanie wpłat od Patronów;

  2. Patronom dokonywanie wpłat do Autorów;

 1. Rachunek jest uruchamiany (zawarcie umowy ramowej) na żądanie Użytkownika, posiadającego Konto w Serwisie –za pośrednictwem Serwisu i pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika, w tym jego rachunku bankowego w banku krajowym.  

 2. Operator nie zawiera umowy ramowej z Użytkownikiem na prowadzenie Rachunku jeśli uzna, że nie może w ramach umowy prawidłowo zrealizować obowiązków wynikających z Ustawy AML w stosunku do Użytkownika, jego pełnomocników lub beneficjentów rzeczywistych. Operator nie zawiera umowy ramowej również jeżeli sprzeciwiają się temu przepisy prawa lub Użytkownik nie spełnia warunków Regulaminu lub Regulaminu UP.

 3. Środki przechowywane na Rachunku są nieoprocentowane, a użytkownikowi nie przysługuje od Operatora żadne wynagrodzenie.

 4. Środki przechowywane na Rachunku nie stanowią depozytu.

 5. Maksymalna kwota środków przechowywanych dla jednego Użytkownika stanowi równowartość 2000 euro, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

 6. W przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 6, Operator niezwłocznie dokona transferu środków z Rachunku na wskazany uprzednio, zweryfikowany rachunek bankowy posiadacza Rachunku, tak aby nie doszło do przekroczenia tego limitu.

 7. Wypłata środków z Rachunku możliwa jest wyłącznie na zweryfikowany rachunek bankowy należący do Użytkownika, prowadzony w banku krajowym.

 8. Operator wypłaca Użytkownikowi środki z Rachunku w terminach określonych Ustawą, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po zleceniu wypłaty tych środków.

 9. Zlecenie wypłaty środków z Rachunku może zostać dokonane za pośrednictwem Serwisu, wyłącznie po pozytywnym potwierdzeniu tożsamości Użytkownika (np. poprzez zalogowanie się do Konta).

 10. Rachunek prowadzony jest wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

§4 Transfery środków do Odbiorcy

 1. Patron, za pośrednictwem Serwisu, może zlecić Transfer do odbiorcy, będącego Autorem.

 2. W celu zrealizowania Transferu Patron powinien podać następujące dane:

  1. Wskazać Odbiorcę (Autora) – w szczególności poprzez podanie jego unikatowego identyfikatora w Serwisie;

  2. Wskazać kwotę transakcji, poprzez jej wybór z listy progów udostępnionych przez Autora

  3. Przekazać Operatorowi kwotę transakcji– w sposób uzgodniony z Operatorem, w szczególności na rachunek bankowy Operatora za pośrednictwem jednego z narzędzi dostępnych w Serwisie;

 1. W przypadku gdy Autor nie posiada Rachunku prowadzonego przez Operatora lub gdy transfer środków na ten rachunek będzie niemożliwy – Operator przekaże środki Autorowi na jego rachunek bankowy prowadzony przez bank krajowy.

 2. Płatnik, za pośrednictwem Serwisu, potwierdza warunki Transferu oraz udziela zgodę na wykonanie transakcji płatniczej. W tym celu zlecenie Transferu możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu.

 3. Zlecenie Transferu stanowi zlecenie cykliczne.

 4. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego uznaje się moment spełnienia przez Użytkownika wszystkich warunków wskazanych w ust. 2.

 5. Operator dokonuje Transferu w terminach określonych Ustawą, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po otrzymaniu zlecenia płatniczego. 

 6. Prowizję z tytułu świadczenia usługi płatniczej ponosi Autor.

 7. Transfery realizowane są wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

 8. Niezwłocznie po wykonaniu Transferu Operator przekazuje Płatnikowi potwierdzenie realizacji transakcji płatniczej, zawierające identyfikator transakcji, dane Odbiorcy a także kwotę transakcji oraz pobrane od Użytkownika opłaty. Dodatkowo informacje odnoszące się do wszystkich zleconych i wykonanych Transferów dostępne są dla Użytkownika w każdym momencie, bezpłatnie, za pośrednictwem Konta. 

§5 Bezpieczeństwo transakcji płatniczych

 1. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek danych dostępowych do jego kont użytkownika w Serwisie lub innych danych mogących służyć autoryzowaniu zlecenia płatniczego lub zmianie zweryfikowanych rachunków bankowych.

 2. Użytkownik, który utracił dane, o których mowa w ust. 1, powinien niezwłocznie poinformować o tym Operatora za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych na stronie patronite.pl/kontakt

 3. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na warunkach określonych w Ustawie, a w szczególności na podstawie art. 144 – 146 tej ustawy.

 4. W szczególności Operator odpowiada wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transferu, chyba że Operator udowodni, że rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z art. 54 Ustawy.

 5. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego Odbiorcy w przypadku wykonania go zgodnie z unikatowym identyfikatorem Odbiorcy (Autora) wskazanym przez Użytkownika (ID).

 6. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa.

§6 Komunikacja

 1. Umowa Ramowa zawierana jest w języku polskim, który jest również oficjalnym językiem, w którym Operator komunikuje się z Użytkownikami.

 2. Treść Umowy Ramowej dostępna jest w ramach Serwisu. Na żądanie Użytkownika Operator przekazuje Użytkownikowi treść Umowy Ramowej oraz informacji wynikających z art. 27 Ustawy, w sposób określony zgodnie z art. 28 Ustawy, w szczególności na trwałym nośniku informacji.

 3. Bez uszczerbku dla innych postanowień Zasad Użytkownik może komunikować się z Operatorem:

  1. za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych w Serwisie na stronie https://patronite.pl/kontakt

  2. za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@patronite.pl

  3. pisemnie, pod adresem: 

  Crowd8 sp. z o.o.

  ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa

 4. Operator komunikuje się z Użytkownikami przede wszystkim drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem wiadomości e-mail, co nie wyłącza prawa Operatora do komunikowania się również w innej formie, np. telefonicznie czy listownie – w szczególności Operator komunikuje się z Użytkownikami na piśmie jeśli wynika to z przepisów prawa.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika:

 
 1. Drogą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@patronite.pl

 2. Pisemnie – na adres: 

Crowd8 sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16

02-092 Warszawa

 
 1. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oznaczenie składającego reklamację, w sposób umożliwiający Operatorowi jego identyfikację (np. poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Użytkownika lub adresu e-mail używanego w ramach Serwisie).

 2. Operator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami – brak terminowej odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uznanie.

 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – Operator zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o jej uzupełnienie.

 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeśli uniemożliwiają one rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3, Operator wyjaśni Użytkownikowi przyczyny opóźnienia i wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji.

 5. Operator wskaże temu Użytkownikowi nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 6. Operator przekazuje odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku, w formie papierowej, na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba, że Użytkownik zawnioskował o otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail.

 7. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, a w szczególności Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.

 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

  1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

  2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;

  3. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr

  4. dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl

 
 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora reklamacji Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego: http://www.rf.gov.pl

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia powództwa przeciwko Operatorowi do Sądu Powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działanie Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego, zaś spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem mogą być – na wniosek Użytkownika - rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://knf.gov.pl

§8 Obowiązywanie umowy o świadczenie usług płatniczych

 1. Umowy Ramowe, w szczególności umowy w zakresie prowadzenia Rachunku, pomiędzy Użytkownikami i Operatorem zawierane są w oparciu o Regulamin UP za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie Umowy Ramowej również dokonywane jest poprzez Serwis.

 2. Umowa Ramowa zawarta w oparciu o Regulamin UP stanowi umowę ramową i jest zawierana na czas nieokreślony.

 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

 4. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - Operator może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w każdym czasie z dochowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 5. Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem będącym konsumentem z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 10, z dochowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 6. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany umowy z Użytkownikiem, wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 10, pod warunkiem poinformowania Użytkownika o proponowanych zmianach: 

  1. w przypadku Użytkowników będących konsumentami – co najmniej na dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie;

  2. w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami – co najmniej na siedem dni przed proponowaną ich datą wejścia w życie.

 7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

 8. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

 9. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.

 10. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany umowy uznaje się:

  1. dostosowanie Usługi lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;

  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;

  3. poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;

  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług;

  5. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Operatorem;

  6. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług;

  7. rozwiązanie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem na świadczenie usług w ramach Serwisu.

 11. Ze względu na naturę Usług niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

§9 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług płatniczych

(dotyczy tylko Użytkowników będących Użytkownikami uprzywilejowanymi)

 1. Użytkownikowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem. Może on odstąpić od umowy zawartej z Operatorem w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Operatorowi drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie UP.

 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie uprzywilejowanego, złożone za pośrednictwem Serwisu. W przypadku odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownik ponosi koszty Usług wykonanych na jego żądanie, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.

§10 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym w sprawach związanych z niniejszym Regulaminem UP jest prawo polskie.

2. Strony mogą uzgodnić świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika innych usług

dodatkowych – w oparciu o regulaminy właściwe dla tych usług.

Załącznik nr 6 – Formularz odstąpienia od Umowy 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym może, ale nie musi skorzystać: 

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

Crowd8 sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16
 

02-092 Warszawa

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy:

 

 - Data zawarcia umowy 

 

- Imię i nazwisko Konsumenta: 

 

- Adres Konsumenta: 

  

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić