Regulamin

REGULAMIN SERWISU

PATRONITE

Patronite to miejsce łączące ludzi z pasją i talentem, z ludźmi chcącymi ten talent finansowo (i nie tylko) wspierać. Patronite daje możliwość nawiązania stałej współpracy pomiędzy Patronem oraz Autorem, która pozwala na promowanie oraz wspieranie rozwoju kultury i budowę społeczności.

Serwis Patronite działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności:

1. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

3. Ustawę z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

§ 1

Definicje

1. Akcja Specjalna – akcja promocyjna, o której mowa w § 12 Regulaminu;

2. Autor – każdy Użytkownik Serwisu prowadzący Działalność , który posiada Konto Autora;

3. Cookies– niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera);

4. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym;

5. Działalność – działalność artystyczna, działalność sportowa, działalność społeczna lub każdy inny przejaw działalności Autora realizowany za pomocą Serwisu i zgodny z profilem Serwisu;

6. Konto – indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła;

7. Konto Autora - Konto określone w § 7 Regulaminu;

8. Login – ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiający identyfikację Użytkownika;

9. Materiały – wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika;

10. Mecenas – nieposiadający Konta podmiot współpracujący z Operatorem, który w szczególności może przekazywać wybranemu przez siebie Autorowi Wsparcie, w dowolnej wysokości;

11. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem w rozumieniu Regulaminu jest Crowd8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pl. Konstytucji 6, 00-550 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000, który jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)

12. Operator Płatności - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od Operatora system płatności internetowych, umożliwiający dokonywanie płatności pomiędzy Patronem i Autorem;

13. Osoba Trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada Konta w Serwisie;

14. Próg – świadczenia oferowane przez Autora na rzecz Patrona w zamian za otrzymywane Wsparcie;

15. Patron – Użytkownik, który w sposób dobrowolny przekazuje Wsparcie Autorowi;

16. Profil Autora – indywidualny profil Autora, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Autorze i jego twórczości, cele osiągnięcia i zamierzenia związane z jego Działalnością;

17. Regulamin – niniejszy Regulamin;

18. Regulamin Specjalny – regulamin stworzony na potrzeby akcji promocyjnej organizowanej w ramach Serwisu;

19. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;

20. Serwis – portal internetowy dostępny na stronie www.patronite.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi;

21. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) zawierana pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem;

22. Usługi – świadczenia Operatora polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości udostępniania Progów oraz przekazywania Wsparcia pomiędzy Użytkownikami;

23. Usługi Dodatkowe – odpłatne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

24. Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora Płatności;

25. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym osoba będąca Autorem, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

26. Wsparcie – środki pieniężne przekazywane przez Patrona lub Mecenasa Autorowi, przeznaczone na jego Działalność.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Serwis jest platformą komunikacji umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Autorów) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Patronów, Mecenasów). Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania Użytkowników, w szczególności za jakość, terminowość oraz zgodność z prawem dostarczanych przez Użytkowników Materiałów, w tym Progów.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora mieszczącej się w Warszawie pl. Konstytucji 6, 00-550 Warszawa oraz na stronie internetowej www.patronite.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Operatora oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.

4. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

5. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3

Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika:

a) połączeniem z siecią internet,

b) posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci internet,

c) posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail,

d) posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

3. Wszelkie Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu.

4. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn.zm.).

5. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, Materiałów i znaków towarowych należą do Operatora, Autora lub Osób Trzecich, które udzieliły Operatorowi lub Autorowi praw do takich informacji lub Materiałów.

6. Z chwilą zamieszczenia przez Autora w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Autor udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Autora - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7. Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, wysokości otrzymanego Wsparcia oraz informacji na temat jego Działalności w materiałach promocyjnych i marketingowych.

8. Patron oraz Osoba Trzecia zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzenie Materiałami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora, Autora lub innej osoby uprawnionej.

9. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Operatora, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Operatorowi wszelkie koszty, jakie Operator poniesie, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.

10. Ponadto, jeśli korzystanie przez Operatora z przedmiotu prawa własności intelektualnej zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Osoby Trzeciej lub innego Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy powództwo może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

a) uzyskać dla Operatora prawo dalszego korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej,

b) zmodyfikować przedmiot tego prawa tak, aby był on wolny od wad i roszczeń Osób Trzecich lub innego Użytkownika.

11. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, własny wizerunek, imię i nazwisko/firmę oraz login wyraża zgodę na wgląd w te Materiały i dane przez innych Użytkowników, Mecenasa, Operatora oraz Osoby Trzecie w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

12. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z Materiałami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i pokazywania Materiałów we własnym zakresie.

13. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

§ 4

Działania niedozwolone

1. W ramach Serwisu niedozwolone jest:

a) korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,

b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

c) zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

d) umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

e) wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

f) naruszanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Operatorowi, Użytkownikom lub Osobom Trzecim,

g) podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

h) zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,

i) kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora,

j) automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów.

2. Operator zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Profilu Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

3. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia konta i/lub zablokowania możliwości korzystania z Serwisu Patronom i Autorom na podstawie rekomendacji wydanych przez:

a) The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department;

b) Unię Europejską (Consolidated list of EU financial sanctions) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf

c) Operatorów płatności współpracujących z Serwisem

§ 5

Rejestracja

1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta w Serwisie.

2. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.patronite.pl.

3. Rejestracja oraz założenie Konta, jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

4. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) wiek Użytkownika (w celu potwierdzenia wieku, Operator może zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości Użytkownika),

c) adres zamieszkania,

d) adres korespondencyjny,

e) numer telefonu,

f) adres e-mail,

g) login.

5. W przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a) firmę,

b) formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,

c) adres siedziby,

d) numer Identyfikacji Podatkowej,

e) numer KRS,

f) dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

g) login.

6. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu. Wzór oświadczenia woli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. Nieuzupełnienie pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta oraz odmową świadczenia Usług.

8. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.

9. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany podczas rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).

10. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się Loginem, który podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

11. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

12. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

13. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Użytkownik nie może udostępniać danych pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub Osobę Trzecią danych pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora.

15. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz w innym celu prawnie dopuszczalnym.

16. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przekazanie Danych Osobowych Użytkownika Operatorowi Płatności, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego i przetwarzanie ich przez Operatora Płatności w celu świadczenia Usług Płatniczych.

17. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora na podany podczas rejestracji adres e-mail, informacji handlowej dotyczącej Serwisu lub innego portalu/serwisu internetowego prowadzonego przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące, w szczególności elektronicznego „newslettera”. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie w ramach funkcjonalności Konta.

18. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

§ 6

Warunki i zasady świadczenia Usług

1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej przez Operatora z Użytkownikiem.

2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w § 5 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Załączniku nr 4.

3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy - założenia Konta odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Usługi świadczone na rzecz Mecenasa lub Użytkownika, który nie posiada statusu Autora, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz przekazywanie Wsparcia na rzecz Autora, są bezpłatne.

5. Usługi świadczone na rzecz Autora, w tym możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta Autora oraz Usługi Płatnicze, mają charakter odpłatny, zgodnie z § 6 ust. 6 oraz 7 poniżej.

6. Wynagrodzenie Operatora oraz Operatora Płatności za Usługi oraz Usługi Płatnicze świadczone na rzecz Autora, stanowi pobierana od Autora prowizja obliczona jako suma 5% Wsparcia przekazanego każdorazowo na rzecz Autora przez Patrona lub Mecenasa i kwoty pobranej przez Operatora Płatności od Wsparcia wpłaconego przez Patrona lub Mecenasa, w wysokości ustalonej przez danego Operatora Płatności, zgodnie z tabelą zamieszczoną w zakładce „Operator Płatności” oraz o ile dotyczy, opłata o której mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Do obliczonej w ten sposób kwoty Operator doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu realizacji ww. usług.

7. Tabela, o której mowa w ust. 6 powyżej przedstawia listę dostępnych Operatorów Płatności oraz wysokość pobieranych przez nich opłat i/lub prowizji. Użytkownik ma możliwość swobodnego wyboru Operatora Płatności i sposobu płatności, przy czym jest związany stawką wybranego Operatora Płatności.

8. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z wybranych, odpłatnych Usług Dodatkowych, wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Załącznik nr 4 określa zasady świadczenia Usług Dodatkowych oraz wysokość opłat za ich świadczenie.

9. Autor wyraża zgodę na pobranie przez Operatora oraz Operatora Płatności kwot, o których mowa w ust. 6 i 8 powyżej, ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Autora odpowiednio przez Patrona lub Mecenasa.

10. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku zamieszczonego na stronie Operatora, Operator lub Operator Płatności wystawi Autorowi fakturę VAT w formie elektronicznej, z tytułu opłaty za Usługi oraz Usługi Płatności. Wystawione faktury VAT Operator będzie przekazywał Autorowi do samodzielnego pobrania w formie linku na Koncie Autora. Rejestrując konto w Serwisie Autor wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną.

§ 7

Zasady działania Konta Autora

1. W dowolnym czasie Użytkownik może zdecydować o zmianie charakteru Konta na Konto Autora. W tym celu w ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownik tworzy indywidualny Profil Autora oraz przesyła Operatorowi na adres e-mail kontakt@patronite.pl zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany lub w ramach mechanizmu akceptacji dostępnego w Serwisie.

2. Zmiana charakteru Konta wymaga podania danych niezbędnych do realizacji płatności przez Operatora Płatności, złożenia przez Użytkownika oświadczenia dotyczącego zakresu praw autorskich przysługujących mu do Materiałów zgłoszonych w Profilu Autora, w tym zawartości Progów, według wzoru zamieszczonego w Serwisie, oraz uzupełnienia przez Użytkownika indywidualnego profilu o własne portfolio, tj. wskazanie m.in.:

a) opisu własnej osoby,

b) kategorię swojej Działalności,

c) opisu dotychczasowej Działalności,

d) przykładów dotychczasowej Działalności ,

e) dotychczasowych osiągnięć,

f) zamierzonych celów związanych z Działalnością, w tym propozycje, pomysły, lub działania,

g) propozycji zawartości Progów.

3. Profil Autora każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez pracowników Operatora pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Operator weryfikuje:

a) czy Użytkownik spełnia kryteria prowadzenia Działalności, przy czym ocena Działalności należy wyłącznie do Operatora, który podejmuje decyzję w tym zakresie według własnego uznania. W tym celu Operator analizuje portfolio zamieszczone w ramach Konta oraz wskazane propozycje Progów, propozycje, pomysły, lub działania z zakresu Działalności Użytkownika.

b) czy działania Autora nie naruszają zasad Regulaminu;

c) czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

Operator może odmówić publikacji Profilu Autora bez podania przyczyn.

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada konta u Operatora Płatności, zmiana charakteru Konta wymaga jego założenia. Założenie konta u Operatora Płatności jest bezpłatne i możliwe poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w ramach Serwisu. Posiadanie lub założenie konta u Operatora Płatności jest warunkiem możliwości otrzymywania Wsparcia od Patrona.

5. Operator, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania przez Użytkownika zgłoszenia dokonuje weryfikacji, badając czy Użytkownik spełnia warunki niezbędne do zmiany charakteru Konta.

6. Jeżeli Operator uzna, że Użytkownik spełnia warunki zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 2-4, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia procesu weryfikacji Operator dokona zmiany Konta Użytkownika na Konto Autora, jednocześnie przesyłając wiadomość z potwierdzeniem dokonanej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

7. Operator może odmówić dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, w szczególności jeżeli:

a) Użytkownik nie posiada lub nie założy konta u Operatora Płatności;

b) Użytkownik nie wypełni prawidłowo Profilu Autora;

c) Użytkownik nie złoży wymaganych przez Operatora oświadczeń w zakresie przysługujących mu praw autorskich;

d) uzna, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi osobistych i majątkowych praw autorskich do Materiałów lub zawartości Progów, które Użytkownik zamierza umieścić w Serwisie;

e) uzna, że Profil Autora zawiera treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, których Użytkownik nie spełnia;

f) uzna, że jako Progi Użytkownik oferuje świadczenia niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub mogące naruszyć prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich;

g) uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),

h) obowiązek taki będzie wynikał z rekomendacji The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department lub rekomendacji Unii Europejskiej (Consolidated list of EU financial sanctions) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf;

i) rekomendacji pochodzących od Operatów Płatności

j) uzna, że realizacja Progów może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz być sprzeczna z przepisami prawa lub Regulaminem,

k) Użytkownik nie wykaże w sposób dostateczny prowadzenia Działalności.

8. W przypadku odmowy dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 Konto Użytkownika działa na dotychczasowych zasadach. Na odmowę zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 1 Użytkownikowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.

9. Od dnia dokonania przez Operatora zmiany Konta na Konto Autora, Użytkownikowi przysługuje status Autora oraz funkcjonalności przypisane do Konta Autora, w szczególności możliwość tworzenia i udostępniania Progów, otrzymywania Wsparcia od Patrona i/lub Mecenasa, z zastrzeżeniem ust. 12. Posiadanie przez Użytkownika statusu Autora nie pozbawia go możliwości udzielania Wsparcia innym Autorom.

10. Uzyskanie statusu Autora powoduje, że Umowa ulega zmianie w zakresie funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Autora, o których mowa w ust. 9 powyżej oraz zmienia się charakter Umowy z nieodpłatnego na odpłatny, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu, na co Użytkownik wyraża zgodę. Operator w wiadomości z potwierdzeniem zmiany, o której mowa w ust. 6 poinformuje Użytkownika o odpłatnym charakterze Umowy.

11. Autor, w terminie 14 dni od zmiany Umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej może odstąpić od części Umowy, która uległa zmianie bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Do czasu skutecznego odstąpienia od zmienionej części Umowy, Użytkownik stosuje zapisy Regulaminu przewidziane dla Autora oraz Konta Autora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12. Uzyskanie statusu Autora oznacza zgodę Autora na otrzymywanie od Mecenasa Wsparcia w formie darowizny. Uzyskanie statusu Autora nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Autora wobec Mecenasa dotyczących przekazania darowizny. Mecenas we własnym zakresie i według własnego uznania decyduje, któremu Autorowi przekaże Wsparcie w formie darowizny.

13. W terminie 3 dni od dokonania zmiany, o której mowa w ust. 9, Autor jest zobowiązany uzupełnić dane Konta Autora o numer rachunku bankowego należący do Autora, na który to rachunek przekazywane będzie Wsparcie, w przypadku decyzji Mecenasa lub Patrona o jego przyznaniu oraz dane niezbędne do dokonania przelewu. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przynależności rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu powyżej w szczególności poprzez wykonanie przelewu testowego. W przypadku niezgodności danych z rachunku z danymi osobowymi Autora, Operator odmówi uwzględnienia wskazanego przez Autora rachunku bankowego oraz może cofnąć zgodę na dokonanie zmiany Konta, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

14. Autor może na Koncie Autora publikować Materiały związane ze swoją Działalnością oraz zamieszczać informacje związane z opublikowanymi Materiałami.

15. Posiadanie Konta Autora pozwala Autorowi na udostępnianie Progów, o których mowa w § 9 Regulaminu oraz otrzymywanie Wsparcia od Patrona lub Mecenasa na prowadzenie Działalności z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 13.

§ 8

Publikowanie Materiałów na Koncie Autora

1. Publikacja Materiałów może nastąpić poprzez dodanie do Konta Autora określonych plików, hiperłączy oraz odsyłaczy do stron internetowych Autora lub innych przejawów Działalności Autora.

2. Autor każdorazowo publikując Materiały, w szczególności projekty zamierzonych celów związanych z jego Działalnością, propozycje, pomysły lub działania oraz propozycje zawartości Progów składa oświadczenie dotyczące zakresu praw autorskich przysługujących mu do publikowanych Materiałów w tym zawartości Progów. Odmowa złożenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości opublikowania Materiałów w tym zawartości Progów w Serwisie.

3. Autor jest uprawniony do zmiany, aktualizowania, edytowania, przerabiania bądź uzupełniania Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Patronem.

4. Dostępność niektórych Materiałów Autora może zostać ograniczona wyłącznie dla Patronów, którzy zobowiążą się do przekazywania na rzecz Autora Wsparcia w określonej wysokości (w zależności od wybranego Progu). Zasady dostępu do poszczególnych Materiałów zostaną określone przez Autora oraz udostępnione na Koncie Autora odrębnie dla każdego Progu, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.

5. Autor może w każdej chwili:

a) ograniczyć możliwość zapisywania się nowych Patronów poprzez ustawienie maksymalnego limitu Patronów na poszczególnych Progach;

b) anulować Próg, co oznacza rezygnację z wszystkich związanych z nim subskrypcji. Pomimo anulowania Progu Autor jest zobowiązany do dostarczenia zawartości uprzednio wybranego przez Patrona/Mecenasa Progu. Próg będzie widoczny (bez możliwości jego wyboru) na Koncie Autora do czasu wygaśnięcia ostatniej subskrypcji;

c) zamienić Konto Autora na Konto (konto typu „wizytówka”), w którym Autor jedynie informuje o swojej działalności, bez możliwości otrzymywania Wsparcia;

d) czasowo zawiesić Konto Autora;

e) całkowicie zlikwidować Konto Autora.

6. W przypadku zamiaru zawieszenia lub likwidacji Konta Autora, Autor jest zobowiązany poinformować o tym Operatora, przynajmniej na miesiąc przed planowanym zawieszeniem/likwidacją, przesyłając na adres e-mail kontakt@patronite.pl. pisemną informację o przyczynach zawieszenia/likwidacji, dniu planowanego zawieszenia/likwidacji Konta Autora.

7. Od dnia zawieszenia lub likwidacji Konta Autora do dnia wznowienia jego funkcjonowania, Autor zrzeka się prawa do otrzymywania Wsparcia. Pomimo zawieszenia Konta, Autor może udostępniać zawartość Progu Patronowi na dotychczasowych zasadach. Pomimo anulowania Progu Autor w okresie odpowiadającym wielkości otrzymanego Wsparcia jest zobowiązany do dostarczenia zawartości Progu swoim Patronom.

8. Autor przynajmniej na miesiąc przed zamiarem wznowienia funkcjonowania Konta Autora, powiadamia o tym Operatora, przesyłając pisemną informację na adres e-mail kontakt@patronite.pl.

9. Materiały opublikowane przez Autora w Serwisie w tym zawartość Progów nie mogą naruszać praw innych Użytkowników lub Osób Trzecich, wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

10. Operator, Patron, Mecenas oraz Operator Płatności nie odpowiadają za naruszenie przez Autora praw własności intelektualnej, o których mowa w ust. 9 powyżej, w tym za roszenia innych Użytkowników lub Osób Trzecich, którym takie prawa przysługują.

11. Operator zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania w charakterze reklamowym lub marketingowym Materiałów opublikowanych przez Autora w Serwisie, o ile Materiały te zgodnie z zasadami udostępnienia Progu określonymi przez Autora nie zostały udostępnione Patronowi na wyłączność, na co Użytkownik wyraża zgodę.

12. Operator zastrzega możliwość zawieszenia w każdym czasie funkcjonowania Konta Autora, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 7. W przypadku zawieszenia Konta, Autorowi przysługuje złożenie reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu.

§ 9

Wsparcie dokonywane przez Patrona oraz Progi

1. Użytkownik w ramach Serwisu może wybrać jednego lub kilku Autorów oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez cykliczne, comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zamian za dokonane Wsparcie Użytkownik otrzymuje od Autora określone świadczenia w formie Progu.

2. Autor na swoim Koncie wskazuje zawartość poszczególnych Progów, widoczną dla wszystkich Użytkowników oraz Osób Trzecich. Autor we własnym zakresie wskazuje ilość oraz rodzaj Progów, jakie zostaną udostępnione na jego Koncie. Zawartość danego Progu, zasady jego udostępniania, korzystania oraz okres, na jaki Próg zostanie udostępniony Patronowi zostaną indywidualnie określone przez Autora, przy czym wartość Progu nie może być niższa od 1 zł.

3. Autor zobowiązany jest udostępnić Patronowi wybrany przez niego Próg na zasadach określonych przez Autora w danym Progu, w zamian za przekazywane mu przez tego Patrona Wsparcie w zadeklarowanej wysokości.

4. Dostęp do Progu jest uzależniony od zobowiązania Patrona do przekazywania Autorowi Wsparcia w wysokości określonej dla danego Progu oraz jego wykonywania. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za przekazanie przez Patrona Wsparcia Autorowi. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Patron.

5. Wsparcie przekazywane przez Patrona na rzecz Autora ma charakter powtarzalny. Patron, wybierając określony Próg zobowiązuje się do cyklicznego, comiesięcznego Wspierania Autora w wysokości określonej w tym Progu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

6. Poprzez kliknięcie Użytkownika wybrany Próg, umieszczonego przez Autora na jego Koncie dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem oraz Autorem umowy w formie elektronicznej, na podstawie której Użytkownik zobowiązuje się przekazywać cyklicznie (co miesiąc) Wsparcie w wysokości określonej w wybranym Progu, natomiast Autor zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić Użytkownikowi Próg na zasadach w nim określonych. Wsparcie otrzymane przez Autora w ramach Serwisu nie może zostać przeznaczone na finansowanie, działalności przestępczej oraz jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z przepisami prawa.

7. Z zastrzeżeniem ust 8 poniżej umowa pomiędzy Autorem i Patronem zawierana jest na czas nieokreślony (umowa na czas nieokreślony).

8. Patron może zdecydować o Wsparciu Autora przez czas określony. W takim przypadku umowa pomiędzy Patronem i Autorem zostaje zawarta na okres wskazany przez Patrona, nie krótszy jednak niż 3 następujące po sobie miesiące (umowa na czas określony). Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie okresu na który została zawarta, z zastrzeżeniem, że Patron może przed rozwiązaniem przedłużyć jej obowiązywanie o kolejne minimum 3 następujące po sobie miesiące.

9. Patron, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 8 (umowa na czas określony) zgadza się na pobranie jednorazowo środków w wysokości wynikającej z wybranego okresu wsparcia i nie może wypowiedzieć umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta..

10. Z chwilą przekazania przez Użytkownika Wsparcia w wymaganej wysokości (dokonania płatności), w sposób określony w § 11 Regulaminu, Użytkownik uzyskuje tytuł Patrona oraz prawo dostępu do wybranego przez siebie Progu. W profilu Patrona dostępna jest lista Autorów, którym Patron udziela Wsparcia.

11. Wyłącznie Autor jest odpowiedzialny za udostępnienie zawartości Progu Patronowi. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość Progu oraz jego udostępnienie Patronowi.

12. Wszelkie informacje, zawarte na Profilu Autora, w tym zawartość Progu, pochodzą od Autora lub zostały zamieszczone na jego zlecenie i odpowiedzialność.

§ 10

Wsparcie dokonywane przez Mecenasa

1. Mecenas, według własnego uznania, może wskazać dowolnie wybranych Autorów na których rzecz przekaże Wsparcie w formie darowizny. Mecenas we własnym zakresie ustala wysokość Wsparcia (darowizny), niezależnie od Progów określonych przez Autora.

2. W celu przekazywania przez Mecenasa Wsparcia, Operator udostępni Mecenasowi wszelkie dane wybranego Autora niezbędne do dokonania przez Mecenasa przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego oraz Dane Osobowe Autora, na co Autor wyraża zgodę.

3. Do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Mecenasem oraz Autorem dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Autora. Przekazanie danych Autora Mecenasowi nie oznacza zobowiązania Mecenasa do przekazania wsparcia w formie darowizny Autorowi.

4. Z chwilą obciążenia rachunku bankowego Mecenasa kwotą Wsparcia dla danego Autora, Autor wyraża zgodę na bezpłatne publiczne udostępnienie przez Mecenasa w celach promocyjnych i marketingowych informacji o Autorze (imię i nazwisko/firmę, logo), jego Działalności, wizerunku, wysokości udzielonego mu Wsparcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. na serwisach internetowych Mecenasa, portalach społecznościowych, itp.).

§ 11

Sposób dokonywania płatności

1. Wsparcie, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Patronem oraz Autorem, przekazywane jest Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności. Dane Operatora Płatności, obsługującego Serwis dostępne są na stronie internetowej Serwisu www.patronite.pl.

2. Patron wyraża zgodę na przekazywanie Wsparcia Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności, przy czym środki pieniężne stanowiące Wsparcie w żadnym momencie nie stają się własnością Operatora, z zastrzeżeniem prowizji, o której mowa § 6 ust. 6 oraz opłat za Usługi Dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.

3. Patron zawierając umowę z Autorem oraz wybierając określony Próg zobowiązuje się na Wsparcie Autora poprzez:

a) cykliczne (w określonym dniu każdego miesiąca kalendarzowego) pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia dla danego Próg (obciążenie karty płatniczej) lub

b) jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia, zgodnie z § 10 ust. 8 Regulaminu lub

c) dokonywanie przelewu na rachunek bankowy (konto rozliczeniowe) Operatora Płatności, w wysokości wynikającej z wybranego okresu Wsparcia oraz Progu, zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu.

4. Na 14 dni przed zakończeniem okresu Wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 8, Operator prześle Patronowi wiadomość e-mail na adres podany w Serwisie, z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zakończenia Wsparcia danego Autora oraz możliwości przedłużenia okresu Wsparcia o minimum kolejne 3 następujące po sobie miesiące.

5. Po kliknięciu w ikonę wybranego Progu, Patronowi zostaje wyświetlone podsumowanie Wsparcia, po czym zostaje przekierowany automatycznie na stronę płatności, w celu dokończenia procedury.

6. Autor wyraża zgodę na otrzymywanie Wsparcia za pośrednictwem Operatora Płatności. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Regulaminu, Autor posiada dostęp do środków zgromadzonych przez Autora w ramach Wsparcia, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

7. Autor zgłasza do Operatora zlecenie wypłaty środków przy użyciu funkcjonalności „Zgłoś wypłatę” dostępnej w panelu Autora. Po zgłoszeniu, Operator przekazuje Autorowi, do ostatniego dnia miesiąca środki zgromadzone przez Autora w ramach otrzymanego od Patrona Wsparcia. Zgłoszenia wypłaty częściej niż 1 raz w miesiącu mogą być obciążone dodatkowymi opłatami zgodnie z tabelą prowizji za Usługi Dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.

8. Środki pieniężne stanowiące Wsparcie otrzymywane przez Autora od Mecenasa przekazywane są Autorowi na jego rachunek bankowy bezpośrednio przez Mecenasa.

9. Wysokość miesięcznego Wsparcia, przekazywanego łącznie przez wszystkich Patronów na rzecz określonego Autora oraz łączna wysokość uzyskanego dotychczas Wsparcia jest widoczna dla każdego Użytkownika oraz Osoby Trzeciej na Koncie Autora, na co Autor wyraża zgodę.

10. Na Koncie Autora, dla każdego Użytkownika oraz Osoby Trzeciej widoczna jest również odrębnie wysokość miesięcznego Wsparcia przekazywanego przez danego Mecenasa, wraz ze wskazaniem danych Mecenasa, na co Autor wyraża zgodę. Mecenas ma prawo do wyświetlenia swojego logo na stronie profilu Autora.

11. Mecenas w celach marketingowych może udostępnić wysokość Wsparcia, informacje o Działalności oraz dane Autora, któremu udzielił Wsparcia, w szczególności na swojej stronie internetowej, na co Autor wyraża zgodę.

12. Aktualna wysokość środków pieniężnych, zgromadzonych przez Autora dostępna jest wyłącznie dla Autora po zalogowaniu się na Konto Autora.

13. Płatności z tytułu Usług Dodatkowych będą dokonywane poprzez wybranie odpowiedniej Usługi Dodatkowej z funkcjonalności Serwisu. Klikając odpowiednią Usługę dodatkową Użytkownik jest przekierowany na stronę płatności, gdzie może za nią zapłacić, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie płatności. Po zakończeniu procedury płatności, kwota odpowiadająca wybranej Usłudze Dodatkowej zostanie pobrana z konta bankowego lub karty płatniczej Użytkownika. Wysokość opłaty za Usługę Dodatkową jest określona w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

14. Operator oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. Operator w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie może żądać od Użytkowników:

a) wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Użytkownika;

b) udostępnienia dokumentu tożsamości;

c) potwierdzenia w inny sposób tożsamości Użytkownika.

15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy na którym dokonywana jest transakcja nie należy do Użytkownika, Operator wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych osobowych Użytkownika w sposób wskazany w ust. 15 powyżej a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.

16. Operator lub Operator Płatności mogą odmówić pobrania od Patrona lub przekazania Autorowi Wsparcia w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez nich zasad Regulaminu, w szczególności może naruszać postanowienia Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

§ 12

Akcje specjalne

1. Operator może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych, które zostaną oznaczone w Serwisie jako Akcja Specjalna oraz wyróżnione jej logiem.

2. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu.

4. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Autora, Progu lub Materiałów.

5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed przystąpieniem do udziału w Akcji Specjalnej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny.

6. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

7. Akcje Specjalne mogą być organizowane przez Operatora przy współpracy Osób Trzecich.

§ 13

Odpowiedzialność

1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług oraz Usług Dodatkowych, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów, udostępniania Progów oraz umożliwienie przekazywania środków pieniężnych w ramach Wsparcia, pomiędzy Patronem i Autorem oraz Mecenasem i Autorem.

2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności, wynikających z umów zawieranych pomiędzy Patronem i Autorem (obsługa płatności).

3. Stronami umowy, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu oraz § 10 ust. 3 Regulaminu są, w zależności od przypadku, wyłącznie Patron i Autor lub Mecenas i Autor. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Wsparcia, przekazanie Progów oraz zdolność do realizacji zaciągniętych zobowiązań lub prawidłowego wykorzystania otrzymanego Wsparcia. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Operator oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Patrona oraz Autora Usług oraz Usług Płatniczych jedynie umożliwiają zawarcie umowy pomiędzy Patronem i Autorem lub Mecenasem i Autorem oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu oraz Usługi Płatnicze.

5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Autora umowy, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, w szczególności nieudostępnienie Patronowi przez Autora Progu lub udostępnienie towarów lub usług niezgodnych z wybranym przez Patrona Progiem lub zawierających wady fizyczne lub prawne (nienależycie udostępniony Próg), stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i skutkuje zastosowaniem przez Operatora środków przewidzianych w § 14 ust. 2 Regulaminu. Ponadto, w takim przypadku Autor zobowiązany będzie do (i) zwrotu na rzecz Patrona (za pośrednictwem Operatora) kwoty odpowiadającej pełnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Progu oraz (ii) do zapłaty na rzecz Operatora kwoty odpowiadającej dwukrotnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Progu (kara umowna).

6. Autor wyraża zgodę, że zwrot i zapłata kwot o których mowa w ust. 5 powyżej nastąpi poprzez pobranie przez Operatora ww. kwot ze Wsparcia zgromadzonego przez Autora. Na dokonane przez Operatora pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Autorowi przysługuje reklamacja, zgodnie z § 15 Regulaminu.

7. Operator, Operator Płatności, Mecenas oraz Patron nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Autora z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

8. Autor zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za pośrednictwem Serwisu Wsparciem od Patrona lub Mecenasa oraz świadczeniem Usług oraz Usług Dodatkowych przez Operatora.

9. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, Mecenasa oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały, zawartość Progów oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.

10. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników, Mecenasa lub Osób Trzecich wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

11. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on (Operator Płatności) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.

12. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Wsparcia lub uzyskania dostępu do Progu.

13. Operator, o ile będzie to możliwe zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkownika oraz Mecenasa o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, o których mowa w ust. 12 powyżej, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu.

14. Operator udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

§ 14

Blokada konta

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:

a) wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

b) ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta,

c) zablokować czasowo Konto,

d) usunąć Konto z Serwisu,

e) usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Autora umowy, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, w szczególności poprzez nieudostępnienie Patronowi Progu lub udostępnienie towarów lub usług niezgodnych z wybranym przez Patrona Progiem lub zawierających wady prawne (nienależycie udostępniony Próg), Operator na prośbę Patrona wyśle do Autora żądanie zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz, wedle własnego uznania:

a) ograniczy wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta Autora,

b) ograniczy dostęp Autora do otrzymanego Wsparcia oraz wstrzyma realizację dyspozycji Autora przekazania środków pieniężnych na jego rachunek bankowy,

c) zablokuje Konto Autora,

d) usunie Konto Autora z Serwisu,

e) usunie bezpowrotnie Konto Autora z Serwisu.

3. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, Operator powiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 15 Regulaminu.

5. Usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 1 lit d i e oraz ust. 2 lit. d i e jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w trybie § 18 ust. 11 Regulaminu.

6. Usunięcie Konta z Serwisu, ograniczenie wszystkich bądź wybranych funkcjonalności Konta lub zablokowanie czasowe Konta nie zwalania Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu zawartej Umowy oraz umów zawartych z innymi Użytkownikami lub Mecenasem.

§ 15

Reklamacje

1. Użytkownik oraz Mecenas jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług, Usług Dodatkowych oraz Usług Płatniczych, świadczonych przez Operatora oraz Operatora Płatności.

2. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora Płatności za pośrednictwem Serwisu. Operator za pośrednictwem Serwisu przekazuje Użytkownikowi lub Mecenasowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,

b) oznaczenie Użytkownika/Mecenasa składającego reklamacje,

c) wskazanie reklamowanej Usługi, Usługi Dodatkowej lub Usługi Płatniczej,

d) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika/Mecenasa o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.

7. Operator pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym celu Operator może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową, pod rygorem zastosowania § 14 ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu.

8. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.

9. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

10. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika/Mecenasa wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

11. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi/Mecenasowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług/Usług Dodatkowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług/Usług Dodatkowych oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez Operatora.

2. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

3. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do założenia Konta oraz świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.

4. Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego profilu w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych.

§ 17

Zmiany Regulaminu

1. Operator uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany, w całości lub w części postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Operator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed zmianą o jego zmienionej treści. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego opublikowanie w Serwisie, wraz z podaniem informacji o możliwości oraz sposobie odrzucenia przez Użytkownika zmian Regulaminu w terminie 14 dni od jego opublikowania. Do Użytkownika będącego konsumentem przepisy § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu. Do upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik jest zobowiązany stosować Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o ile zachodzi taka konieczność, powstaje obowiązek rozliczenia Konta Autora. Rozliczenie Konta Autora polega na przekazaniu przez Operatora całości środków pieniężnych zgromadzonych przez Autora na jego rachunek bankowy, wskazany w Serwisie oraz przekazaniu przez Autora zawartości wszystkich udostępnionych na podstawie zawartych z Patronami umów Progów. Rozliczenie następuje w terminie 7 dni od dnia odrzucenia zmian w Regulaminie lub jego wejścia w życie, przy braku jego akceptacji przez Autora.

6. Obowiązek rozliczenia Konta Autora powoduje, że Umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z dniem dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Do dnia rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

§ 18

Rozwiązanie Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. W przypadku Autora skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Autora.

4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi danymi oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie. Usunięcie Konta nie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 15 Regulaminu.

5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 3 okres wypowiedzenia.

6. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać Operatorowi na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl.Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

7. Operator ma obowiązek na żądanie Użytkownika usunąć Konto. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 3.

8. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Autorem (usunięcie Konta Autora), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Autora w okresie minimum 6 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Autora za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Autora, z przyczyn, o których mowa powyżej, Operator przesyła Autorowi na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Autora o konieczności rozliczenia Konta Autora do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Autorowi.

9. Operator cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Autor w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Autora.

10. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Operator oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto. Do rozliczenia Konta stosuje się odpowiednio §17 ust. 5 Regulaminu.

11. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

12. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.

13. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu. Do rozwiązania Umowy w sposób wskazany w zdaniu powyżej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 498). Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy

______________________

(data i miejscowość)

CROWD8 Sp. z o.o.

Plac Konstytucji 6

00-550 Warszawa

kontakt@patronite.pl

Ja___________________________________ (należy wskazać dane osobowe Użytkownika, adres do korespondencji oraz login) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Patronite. Data zawarcia umowy to _____________________ (należy wskazać datę założenia Konta w Serwisie)

_____________________

(własnoręczny podpis)

Załącznik nr 2

Polityka Prywatności

Serwis Patronite zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W tym celu Operator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Operator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.

§ 1

Podstawa prawna

Dane Osobowe pozyskiwane w ramach Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 2

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Konstytucji 6, 00-550 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000 (dalej: Administrator)

§ 3

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty e-mail istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.

2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług/Usług Dodatkowych, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi w ust. 1 i 2 wyżej niepożądanymi działaniami.

§ 4

Dane przetwarzane przez administratora

1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności, brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia Usług/Usług Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu, w tym do zawarcia, zmiany oraz rozwiązania Umowy. Administrator w ramach Serwisu przetwarza:

a) imię i nazwisko,

b) wiek Użytkownika (w celu potwierdzenia wieku, Operator może zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości Użytkownika),

c) adres korespondencyjny,

d) adres zamieszkania,

e) numer telefonu,

f) adres e-mail,

g) numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu

W przypadku osób innych niż fizyczne Administrator może przetwarzać również:

a) firmę,

b) formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,

c) adres siedziby,

d) numer Identyfikacji Podatkowej,

e) numer KRS,

f) dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu, adres e-mail,

3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania Danych Osobowych.

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Operatora do ich przetwarzania.

5. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zaznaczając odpowiednie pole formularza wypełnianego w trakcie rejestracji Konta.

7. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w ust. 4.

8. W formularzu zostały oznaczone gwiazdką (*) pola, których wypełnienie jest konieczne w celu założenia Konta oraz możliwości korzystania z Usług Serwisu.

9. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

10. Operator oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie może przetwarzać dane osobowe w postaci fotokopii dokumentu tożsamości Użytkownika. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy zostaną poproszeni o ich przekazanie. Przekazanie danych przez Użytkownika na prośbę Administratora oznacza, że wyrażają oni zgodę na ich przetwarzanie.

§ 5

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:

a) zawarcia Umowy - założenia Konta w Serwisie,

b) umożliwienia kontaktu pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami,

c) przekazywania Wsparcia pomiędzy Użytkownikami,

d) świadczenia Usług/Usług Dodatkowych oraz Usług Płatniczych w ramach Serwisu,

e) egzekwowania zasad Serwisu,

f) rozwiązywania problemów,

g) dostosowywania Serwisu, Usług/Usług Dodatkowych oraz treści do potrzeb Użytkowników,

h) Promocji i marketingu Serwisu.

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych Serwisu, w tym świadczonych Usług/Usług Dodatkowych oraz produktów.

4. Administrator przetwarza dane statystyczne w tym adres IP Użytkownika wyłącznie w celu badania ruchu internetowego w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Dane o których mowa w zdaniu powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika w celu jego identyfikacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji Usług/Usług Dodatkowych Serwisu.

5. Za zgodą Użytkownika, Serwis wykorzystuje Dane Osobowe do przesyłania Użytkownikowi wiadomości, w szczególności wiadomości marketingowych dotyczących Serwisu.

 

§ 6

Dostęp do danych użytkownika,

1. W przypadkach wskazanych w Regulaminie określone Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do wykonania Umowy.

2. Serwis zawiera łącza do innych stron www, za które nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zasad zachowania prywatności. Po przejściu na inne strony www należy zaznajomić się z polityką prywatności przyjętą na tych stronach.

3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Patronite.

4. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 7

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

§ 8

Możliwość usunięcia i edycji danych

1. Użytkownik jest uprawniony do wglądu, modyfikacji, usuwania Danych Osobowych po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub kontaktując się z Administratorem. Użytkownik nie może usunąć Danych Osobowych, które są niezbędne do świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.

2. W celu zapoznania się z wszelkimi przechowywanymi przez Administratora Danymi Osobowymi, które nie są dostępne na Koncie Użytkownika w Serwisie należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Administrator usuwa Dane Osobowe, które stały się niepotrzebne do realizacji celów wskazanych w § 5 Polityki prywatności.

§ 9

Wykorzystanie cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie hasła podczas korzystania z Serwisu, pozwalają zachować bezpieczeństwo oraz analizować sposób użytkowania Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uzyskane przez Operatora informacje Cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.

3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach

§ 10

Zmiana zasad polityki prywatności

1. Administrator w każdej chwili może zmienić niniejszą politykę prywatności.

2. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.

§ 11

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności należy kontaktować się z Administratorem bezpośrednio w siedzibie mieszczącej się w Warszawie pl. Konstytucji 6, 00-550, za pomocą poczty, na adres siedziby oraz przy pomocy poczty elektronicznej za pomocą skrzynki poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl

Załącznik nr 3

ZGODA NA ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE PATRONITE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany(a):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legitymujący(a) się dokumentem:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Wyrażam zgodę aby ………………………………………..…………………………………….(Imię, Nazwisko) będąca/y osobą niepełnoletnią, która skończyła 13 lat, którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym, założyła na warunkach opisanych w Regulaminie Konto w Serwisie Patronite (zawarła Umowę) oraz korzystała z przypisanych do Konta funkcjonalności Serwisu, w szczególności możliwości przekazywania Progów oraz otrzymywania Wsparcia. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Serwisu oraz akceptuję jego wszystkie postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………..……………….. (imię i nazwisko) oraz moich na potrzeby świadczenia Usług/Usług Dodatkowych Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu Świadczenia Usług/Usług Dodatkowych Serwisu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Zostałem/am poinformowany/a iż administratorem danych osobowych jest CROWD8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pl. Konstytucji 6, 00-550 Warszawa.

Data i podpis opiekuna prawnego/rodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………….. (imię i nazwisko) oraz moich w celach marketingowych.

………………………………………………

Data i podpis opiekuna prawnego/rodzica

Załącznik nr 4

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH

1. Promowanie profilu autora na stronie głównej i na stronach kategorii.

Usługa polega na ekspozycji informacji o profilu autora na stronie głównej lub stronach kategorii zgodnie z wyborem użytkownika.

2. Dostęp do konsoli analitycznej.

Usługa polega na udostępnieniu Autorowi statystyk dotyczących odwiedzin profilu i dynamice wpłat.

3. Częste wypłaty środków.

Usługa pozwalająca na wpłaty zgromadzonych środków częściej niż jeden raz w miesiącu.

4. Pośredniczenie w promocji informacji o autorze poprzez sieci reklamy internetowej.

Usługa polega na pośrednictwie w udostępnianiu informacji reklamowej poprzez sieć serwerów reklamowych firm trzecich.

5. Usługa polegająca na wsparciu Autora w przygotowaniu profilu Autora, cena uzgadniana indywidualnie. Usługa polega na pomocy w tworzeniu treści profilu, progów oraz wyglądu profilu Autora.

6. Ceny usług, o których mowa w pkt. 1-5 Załącznika nr 4 są dostępne bezpośrednio na profilu Autora.

Załącznik nr 2

Polityka Prywatności


 

Serwis Patronite zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W tym celu Operator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Operator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.


 

§ 1

Podstawa prawna

Dane Osobowe pozyskiwane w ramach Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).


 

§ 2

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pl. Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000 (dalej: Administrator)


 

§ 3

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną


 

 1. Zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty e-mail istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.

 2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi w ust. 1 i 2 wyżej niepożądanymi działaniami.


 

§ 4

Dane przetwarzane przez administratora

 1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności, brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe, które są niezbędne w celu świadczenia Usług w rozumieniu Regulaminu, w tym do zawarcia, zmiany oraz rozwiązania Umowy. Administrator w ramach Serwisu przetwarza:

 1. imię i nazwisko,

 2. wiek Użytkownika,

 3. numer ewidencyjny PESEL

 4. adres korespondencyjny,

 5. adres zameldowania na pobyt stały,

 6. numer telefonu,

 7. adres e-mail,

 8. numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu

W przypadku osób innych niż fizyczne Administrator może przetwarzać również:

 1. firmę,

 2. formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,

 3. adres siedziby,

 4. numer Identyfikacji Podatkowej,

 5. numer KRS,

 6. dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu, PESEL, adres e-mail,

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania Danych Osobowych.

 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Operatora do ich przetwarzania.

 3. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem ust. 11.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zaznaczając odpowiednie pole Formularza wypełnianego w trakcie rejestracji Konta.

 5. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w ust. 4.

 6. W Formularzu zostały oznaczone gwiazdką (*) pola, których wypełnienie jest konieczne w celu założenia Konta oraz możliwości korzystania z Usług Serwisu.

 7. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.


 

§ 5

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności.

 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:

 1. założenia Konta w Serwisie,

 2. umożliwienia kontaktu pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami,

 3. przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami,

 4. świadczenia Usług w ramach Serwisu,

 5. egzekwowania zasad Serwisu,

 6. rozwiązywania problemów,

 7. dostosowywania Serwisu, Usług oraz treści do potrzeb Użytkowników.

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych Serwisu, w tym świadczonych Usług oraz produktów.

 2. Administrator przetwarza dane statystyczne w tym adres IP Użytkownika wyłącznie w celu badania ruchu internetowego w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Dane o których mowa w zdaniu powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika w celu jego identyfikacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji Usług Serwisu.

 3. Za zgodą Użytkownika, Serwis wykorzystuje Dane Osobowe do przesyłania Użytkownikowi wiadomości, w szczególności wiadomości marketingowych dotyczących Serwisu.


 

§ 6

Dostęp do danych użytkownika,

 1. W przypadkach wskazanych w Regulaminie określone Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do wykonania Umowy.

 2. Serwis zawiera łącza do innych stron www, za które nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zasad zachowania prywatności. Po przejściu na inne strony www należy zaznajomić się z polityką prywatności przyjętą na tych stronach.

 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Patronite.

 4. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


 

§ 7

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.


 

§ 8

Możliwość usunięcia i edycji danych

 1. Użytkownik jest uprawniony do wglądu, modyfikacji, usuwania Danych Osobowych po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub kontaktując się z Administratorem. Użytkownik nie może usunąć Danych Osobowych, które są niezbędne do świadczenia Usług.

 2. W celu zapoznania się z wszelkimi przechowywanymi przez Administratora Danymi Osobowymi, które nie są dostępne na Koncie Użytkownika w Serwisie należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 4. Administrator usuwa Dane Osobowe, które stały się niepotrzebne do realizacji celów wskazanych w § 5 Polityki prywatności.


 

§ 9

Wykorzystanie cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie hasła podczas korzystania z Serwisu, pozwalają zachować bezpieczeństwo oraz analizować sposób użytkowania Serwisu.

 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uzyskane przez Operatora informacje Cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.

 3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach


 

§ 10

Zmiana zasad polityki prywatności

 1. Administrator w każdej chwili może zmienić niniejszą politykę prywatności.

 2. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.


 

§ 11

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności należy kontaktować się z Administratorem bezpośrednio w siedzibie mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441, za pomocą poczty, na adres siedziby oraz przy pomocy poczty elektronicznej za pomocą skrzynki poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl


Tabela Prowizji Operatorów

TPAY: prowizje Operatora Płatności otrzymane za pośrednictwem operatora tPay wynoszą odpowiednio:

- 1.1% dla przelewów elektronicznych z banków wymienionych na liście płatności

- 1.3% dla druczku płatności/przelewu z innego banku

- 1.1% dla płatności BLIK

PAYPAL: prowizje Operatora Płatności otrzymane za pośrednictwem operatora PAYPAL wynoszą odpowiednio:

-2,1% +80gr dla każdej płatności wykonywanej na konto PayPal