Regulamin Akcji Specjalnej BLIK

Regulamin Promocji “Dopłaty BLIK”

Słownik używanych pojęć:

 1. Organizator: CROWD8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o adresie 00-550, ul. Plac Konstytucji 6/90C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548195, o kapitale zakładowym w wysokości 23 000 PLN, NIP: 524-277-74-91, REGON: 361009352 („CROWD8”).
 2. Zakres zaangażowania Organizatora, będącego właścicielem portalu internetowego Patronite.pl, na którym odbywa się promocja „Dopłaty BLIK”. obejmuje:
 • reklamę i przeprowadzenie Promocji „Dopłaty BLIK” wśród użytkowników portalu Patronite.pl
 • obsługę informacyjną poprzez stronę Patronite.pl
 • współpracę z BLIK Polski Standard Płatności Spółka z ograniczoną odpowiedzialności na etapie weryfikacji danych i podsumowania wyników.
 1. BLIK POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, NIP: 5213664494,  REGON: 147055889.
 1. Regulamin – ten Regulamin Promocji ,,Dopłaty BLIK” określający jej zasady. W sprawach, które nie są opisane w tym Regulaminie, stosuje się Regulamin portalu Patronite.pl
 1. Uczestnik – uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które założyły profil Autora lub profil Patrona na portalu Patronite.pl
 1. Autor – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowana na platformie Patronite.pl, która zaakceptowała regulamin Patronite.pl Posiadająca aktywne konto Autora, tzn. takie dzięki któremu może być wspierana przez Patronów za pośrednictwem serwisu Patronite.pl
 1. Patron – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, która posiada aktywne konto patrona na platformie Patronite.pl oraz która zaakceptowała regulamin tej promocji i może wspierać Autora zarejestrowanego na platformie Patronite.pl
 1. Premiowana metoda wsparcia Autora – to transakcja bezgotówkowa w PLN oznaczona jako „Dopłaty BLIK” i realizowana przez operatora płatności (firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań) dokonana w celu wsparcia danego Autora przez Patrona.
 1. Dopłata – kwota darowizny zwiększająca wpłatę Patrona przekazywana przez Organizatora w imieniu Blik PSP na rzecz określonego Autora

Cel Promocji

 1. Promowanie usług płatniczych „Dopłaty BLIK” oferowanych przez BLIK POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI Sp. z o.o. poprzez przekonanie użytkowników portalu Patronie.pl, wykonujących płatności na rzecz Autorów, do aktywnego wspierania Autorów zarejestrowanych na portalu Patronite.pl

Okres obowiązywania Promocji

 1. Do Promocji dopłat BLIK można przystąpić w okresie od 07.07.2021 r. do wyczerpania dopłat.
 2. Promocja dopłat BLIK trwa w okresie od 07.07.2021 r. i kończy się nie później niż 30.11.2021 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub jej przedłużenia bez podania przyczyny.
   

Warunki uczestnictwa

1. Z Promocji może skorzystać każda osoba spełniająca następujące warunki:

 1. Jest zarejestrowanym Autorem na platformie Patronite.pl posiadającym aktywne konto lub jest zarejestrowanym Patronem na platformie Patronite.pl posiadającym aktywne konto.
 2. Zaakceptowała Regulamin promocji „Dopłaty BLIK” na stronie Patronite.pl.
   

Warunki promocji

 1. Świadczenie stanowi Dopłatę wypłacaną Autorom w ramach promocji. Aby Dopłata została wykonana muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki:
  1. Autor prowadzi profil na portalu Patronite.pl, na który można wpłacać za pomocą premiowanej metody płatności oraz zaakceptuje niniejszego Regulamin.
  2. skorzystanie przez Patrona z premiowanej metody wsparcia autora, tj. „Dopłaty BLIK” „Dopłaty BLIK” w okresie trwania Promocji
 2. Dopłata stanowić będzie 10% kwoty wpłaty dokonanej przez Patrona za pomocą premiowanej metody wsparcia na rzecz Autora, jednak nie więcej niż 100 zł w odniesieniu do jednego wspartego Autora w trakcie jednorazowej płatności. Dopłata może zostać zmieniona do 20% w dowolnym momencie trwania akcji. 
 3. Jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 100 zł, natomiast łączny limit Dopłat na jednego Autora wynosi 10 700 zł. W przypadku osiągnięcia limitu Promocja przestaje obowiązywać dla Autora, który osiągnął limit.
 4. Autor otrzymuje Dopłatę jako przelew na konto podane podczas uruchamiania kanału płatności „tPay” realizowanego przez operatora płatności.
 5. Autor otrzymuje Dopłatę w ciągu maksymalnie 90 dni od otrzymania wsparcia za pośrednictwem kanału płatności „Dopłaty BLIK”.
 6. Dopłata, o której mowa w pkt 1-5 jest świadczeniem w formie darowizny i:
  1. dla Autorów będących osobami fizycznymi podlega opodatkowaniu według właściwej stawki wynikającej z ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043).
  2. dla Autorów niebędących osobami fizycznymi jej otrzymanie może się wiązać z konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego.
 7. Autor wyraża zgodę na przyjęcie od BLIK PSP
 8. Dla Autorów będących osobami fizycznymi, na gruncie ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043) opodatkowaniu będzie podlegało otrzymanie Dopłat o wartości przekraczającej 4902 pln. Dopełnienie obowiązków wynikających z tej ustawy spoczywa na Autorze.
 9. Dla Autorów niebędących osobami fizycznymi otrzymanie Dopłaty może się wiązać z konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego. Przeanalizowanie tych konsekwencji spoczywa na Autorze.
   

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, można składać pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@patronite.pl
 2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, należy składać z dopiskiem: Promocja „Dopłaty BLIK”
 3. Decyzją Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
 4. Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie.
   

Oświadczenie

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „Dopłaty BLIK”.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ten jest dostępny na stronie www.patronite.pl.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Promocja  jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami.
 5. Nie możesz przenieść praw związanych z Promocją na inne osoby.