Regulamin głosowania konkursu #razemzmieniamy

Regulamin głosowania w Akcji Specjalnej #razemzmieniamy

PREAMBUŁA

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

ŹRÓDŁO: https://www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Specjalna prowadzona jest pod nazwą #razemzmieniamy dalej „Akcja Specjalna”.
 2. Organizatorem Akcji Specjalnej jest CROWD8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, (dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Fundatorem Akcji Specjalnej jest BNP Paribas Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,

(dalej zwany „Fundatorem”).

 1. Wykaz terminów używanych w Regulaminie:

Kapituła - zespół złożony z przedstawiciela Organizatora i przedstawiciela Fundatora, dokonujący wyboru Półfinalistów i Finalistów Akcji Specjalnej spośród grona Autorów, którzy zgłosili swój udział w Akcji Specjalnej.

Finaliści – 8 Autorów, którzy zostali wskazani przez Kapitułę Akcji Specjalnej

Głosujący – użytkownicy zarejestrowani na platformie Patronite, posiadający aktywne konto Patrona.

 1. Korzystanie z portalu www.patronite.pl odbywa się zgodnie z regulaminem portalu, dostępnym pod poniższym linkiem https://patronite.pl/regulamin
 2. W celu skorzystania z głosowania online należy mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox 80 lub wersja wyższa, Google Chrome w wersjach 90 i wyższych oraz dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu.

§ 2

ZASADY GŁOSOWANIA ONLINE
 

 1. Profile Finalistów wybranych przez Organizatora będą prezentowane na stronie patronite.pl/lp/razemzmieniamy.
 2. Głosujący ma możliwość wyboru jednego z ośmiu kandydatów i głosowania tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Głosujący zagłosuje kilka razy, jego głos będzie unieważniony.
 3. Na potrzeby głosowania online gromadzone będą adresy email osób, oraz numery IP osób, które wysłały swój głos i czas oddania głosu.
 4. Głos na danego kandydata zostanie oddany w momencie kliknięcia na stronie internetowej patronite.pl/lp/razemzmieniamy pod awatarem kandydata na przycisk „oddaj głos”.
 5. Organizator podlicza głosy internautów po zakończeniu głosowania, a wynik głosowania będzie opublikowany na stronie patronite.pl/lp/razemzmieniamy.
 6. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej i działać w zamiarze oddania wielu głosów przy wykorzystaniu m.in:
 1. Skryptów automatyzujących proces głosowania.
 2. Podszywania się pod inne osoby.
 3. Zakładania wielu kont w serwisie Patronite w celu oddania więcej niż 1 głosu.
 4. Oddawanie głosów z rożnych lokalizacji w celu utrudnienia działania procesów weryfikacyjnych.
 1. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne. 

§ 3

TERMIN AKCJI

 1. Głosowanie będzie prowadzone w okresie od 18.10.2021 r. do 31.10.2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania głosowania.

§4 

REKLAMACJE

 1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online, należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem na adres kontakt@patronite.pl. W ciągu 7 dni roboczych Głosujący otrzyma odpowiedź zwrotną od Organizatora. 
 2. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować zagrożenia, np. w postaci złośliwego oprogramowania, przy czym Organizator dołoży należytej staranności, aby zminimalizować to zagrożenie. 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik Akcji Specjalnej może skontaktować się pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych” – na adres pocztowy rodo@patronite.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Administratora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem głosowania.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych została określona w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji procesu głosowania i ustalenia poprawności przebiegu głosowania
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji Specjalnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji lub naruszeń Głosujących.
 5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Głosującego niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Głosującego w głosowaniu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności
 8. Administrator udostępni dane osób głosujących celu kontaktu marketingowego Fundatorowi pod warunkiem i w zakresie wyrażonych przez nich zgód o brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych dla celów komunikacyjnych i marketingowych usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl) oraz w oddziałach Banku. 

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie drogą elektroniczną, w tym poprzez wiadomości SMS oraz email, informacji dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl) oraz w oddziałach Banku. 

Wyrażam zgodę na przedstawianie przez Bank drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Głosującego w głosowaniu wymaga akceptacji zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w głosowaniu.
 3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, (c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Specjalnej z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji Specjalnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie, Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa oraz na stronie www.patronite.pl.