Regulamin uczestnika konkursu #razemzmieniamy

Regulamin Akcji Specjalnej

PREAMBUŁA

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

ŹRÓDŁO: https://www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Specjalna prowadzona jest pod nazwą „#razemzmieniamy”, dalej „Akcja Specjalna”.
 2. Cel Akcji Specjalnej –  wspieranie  działań  związanych  z  realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju Autorów zarejestrowanych na platformie Patronite.pl. Cel ten będzie realizowany poprzez dofinansowanie działań Autorów wybranych w drodze realizacji Akcji Specjalnej.
 3. Warunki uczestnictwa w Akcji Specjalnej określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”.
 4. Organizatorem Akcji Specjalnej jest CROWD8 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352 (dalej zwana „Organizatorem”).
 5. Fundatorem Akcji Specjalnej i nagród jest BNP Paribas Bank Polska S.A. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, posiadającym  NIP 526 10 08 546 (dalej zwany „Fundatorem”).
 6. Akcja Specjalna prowadzona jest za pośrednictwem sieci internet, na portalu www.patronite.pl. funkcjonującym według regulaminu portalu www.patronite.pl. Każdy z Uczestników przystępując do Akcji Specjalnej wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Korzystanie z portalu www.patronite.pl odbywa się zgodnie z regulaminem portalu, dostępnym pod poniższym linkiem https://patronite.pl/regulamin
 2. Wykaz terminów używanych w Regulaminie:

Cele Zrównoważonego Rozwoju – zadania określone w dokumencie „Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz podanie konkretnego celu/celów: https://www.un.org.pl/.

Nagroda – dofinansowanie Laureatów, pokrywające koszty kwalifikowane jako wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Uczestnik – użytkownik lub użytkowniczka platformy Patronite.pl, który posiada aktywne konto Autora i zgłosił swój udział w Akcji Specjalnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Kapituła - zespół złożony z przedstawiciela Organizatora i przedstawiciela Fundatora, dokonujący wyboru Półfinalistów i Finalistów Akcji Specjalnej spośród grona Autorów, którzy zgłosili swój udział w Akcji Specjalnej.

Półfinaliści – 20 Autorów, którzy biorą udział w Akcji Specjalnej i zostali wyłonieni przez Kapitułę spośród Uczestników do kolejnego etapu Akcji Specjalnej, zgodnie z Regulaminem Akcji Specjalnej.

Finaliści – 8 Autorów, którzy biorą udział w Akcji Specjalnej i zostali wyłonieni przez Kapitułę spośród Uczestników do kolejnego etapu Akcji Specjalnej, zgodnie z Regulaminem Akcji Specjalnej.

Laureaci – 5 Autorów, którzy zdobyli najwięcej głosów Głosujących i otrzymają nagrody finansowe w wyniku Akcji Specjalnej.

Głosujący – każdy, kto odda głos na Finalistę w drodze głosowania i po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie Patronite.pl zgodnie z regulaminem Konkursu.

§ 2

TERMIN AKCJI

 1. Akcja Specjalna będzie prowadzona w okresie od 02.08.2021 r do 19.11.2021 r. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji Specjalnej lub jej wydłużenia, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

§ 3

UCZESTNICY AKCJI SPECJALNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Specjalnej może być:

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Spółka akcyjna

 • Jednostka samorządu terytorialnego

 • Fundacja

 • Uczelnia wyższa

 • Stowarzyszenie
 • posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu i spełniła warunki w nim określone.
 1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

§ 4

PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI SPECJALNEJ

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Specjalnej jest spełnienie następujących kryteriów:
  1. wyrażenie zgody na udział w Akcji Specjalnej poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  2. posiadanie w chwili zgłoszenia do Akcji Specjalnej aktywnego konta na portalu patronite.pl,
 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Specjalnej tj.:

 1. Imienia i Nazwiska

 1. Numeru telefonu

 1. Adresu zamieszkania

 1. Pseudonimu

 1. adresu email

 1. w zależności od charakteru prowadzonej działalności, możemy wymagać podania publicznie dostępnych informacji dotyczących prowadzonych kanałów komunikacji np. adresu URL prowadzonego kanału na platformie Youtube, Facebook, Twitter czy Instagram,
 2. posiadanie konta bankowego,

 1. wypełnienie prawidłowo danych przy rejestracji konta na portalu https://patronite.pl

 1. Nadesłanie zgłoszenia spełniającego wymagania techniczne umieszczone na stronie patronite.pl/lp/razemzmieniamy zawierającego:
  1. Przedstawienie prowadzonej przez siebie działalności oraz zgłoszenie konkretnego, realizowanego/planowanego działania,
  2. Uzasadnienie w jaki sposób prowadzona przez Uczestnika Akcji Specjalnej działalność i planowane działanie przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w dokumencie Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1:Agenda na Rzecz

Zrównoważonego Rozwoju 2030, oraz podanie konkretnego celu/celów: https://www.un.org.pl/.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych przy rejestracji konta na portalu patronite.pl oraz zgłoszeniu do Akcji Specjalnej.
 2. Ten sam Użytkownik może zgłosić się do Akcji Specjalnej tylko jeden raz. Świadome wielokrotne zgłaszanie się do Akcji Specjalnej, przez tę samą osobę, skutkować będzie wykluczeniem jej z Akcji Specjalnej.
 3. W Akcji Specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora i Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu i prowadzeniu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Zgłaszając swój udział w Akcji Specjalnej, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego głos, wizerunek, imię i nazwisko, „Nazwa użytkownika” zostały umieszczone na listach rankingowych, wynikach głosowania i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Akcji Specjalnej.
 5. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu Akcji Specjalnej lub otrzymania nagrody w Akcji Specjalnej, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego głosu i wizerunku, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku oraz pseudonimu w materiałach promocyjnych związanych z Akcją Specjalną oraz materiałach promocyjnych Organizatora i Fundatora, w tym na ich stronach internetowych a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora oraz Fundatora.
 6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Akcji Specjalnej, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Specjalnej. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Specjalnej, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

PRZEBIEG AKCJI SPECJALNEJ

 1.    Akcja Specjalna składa się z 3 następujący po sobie Etapów i trwa od 02.08.2021 r. do 22.11.2021 r.

Etap 1. Zbieranie zgłoszeń i wybór Półfinalistów i Finalistów.

Etap trwać będzie od 02.08.2021 r do 22.10.2021 r.

Etap 1 obejmuje następujące kroki:

Krok 1. 02.08.2021 r. do 05.10.2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń Uczestników do udziału w Akcji Specjalnej na stronie Patronite.pl.

Krok 2. 06.10.2021 r. do 15.10.2021 r. Z grona Uczestników, którzy zgłosili chęć udziału w Akcji Specjalnej, na zakończenie Etapu 1 Akcji Specjalnej Kapituła wybierze łącznie 20 Półfinalistów.

Półfinalistom przysługuje prawo do uczestnictwa w Etapie 2 Akcji Specjalnej.

Krok 3. 18.10.2021 r. do 24.10.2021 r. Z grona Półfinalistów Etapu 1 Akcji Specjalnej Kapituła wybierze łącznie 8 Finalistów. Finalistom przysługuje prawo do uczestnictwa w Etapie 2 Akcji Specjalnej.

Etap 2. Głosowanie użytkowników.

od 25.10.2021 r. do 07.11.2021 r.

Etap 2 obejmuje głosowanie wszystkich użytkowników poprawnie zarejestrowanych na platformie Patronite na Finalistów Akcji Specjalnej, wybranych na zakończenie Etapu 1. Głosowanie odbywa się na stronie patronite.pl/lp/razemzmieniamy.

Etap 3 – Wybór Laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

od 08.11.2021 r. do 22.11.2021 r.

Etap 3 obejmuje następujące kroki:

Krok 1. 08.11.2021 r. do 15.11.2021 r. Ustalenie Laureatów z grona Finalistów, którzy wzięli udział w Etapie 2 Akcji Specjalnej, na podstawie głosowania Głosujących.

Wybór Laureatów następuje wg. następujących kryteriów:

 1. Kryterium jakościowe:

Stopień dopasowania i wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Waga kryterium 50%.

Sposób oceny: Kapituła podczas dyskusji wyłania najlepszego kandydata przyznając mu od 0 do 100 punktów.

 1. Kryterium ilościowe:

za największą liczbę zebranych podczas Etapu 2 głosów Finalista Akcji specjalnej otrzyma 100 punktów, każde kolejne miejsce punktowane jest wg wzoru.

100- (n*100x1/8)+12,5= wynik punktowy kryterium ilościowego, gdzie n oznacza miejsce od 1 dla

Finalisty z największą liczbą zebranych głosów do 8 dla Finalisty z najmniejszą liczbą zebranych głosów.

Waga kryterium 50%.

Wyłonienie Laureatów jest realizowane poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w Kryterium ilościowym i Kryterium Jakościowym.

Dofinansowanie otrzyma 5 Finalistów, którzy uzyskają największą liczbę zsumowanych punktów.

Krok 2. 15.11.2021 r. Nastąpi ogłoszenie wyników Akcji Specjalnej. Ogłoszenie zostanie umieszczone stronie internetowej Organizatora – www.patronite.pl oraz stronie Fundatora. Laureaci zostaną powiadomieni o wyborze Kapituły drogą elektroniczną lub w formie pisemnej, w terminie do 22.11.2021 r.

§ 6

NAGRODY

 1. Każdy z 5 Laureatów Akcji Specjalnej, otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w postaci dofinansowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Informacja o wynikach Akcji Specjalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i Fundatora oraz w komunikatach prasowych, z uwzględnieniem imienia i nazwiska lub firmy Finalistów Akcji Specjalnej, na co Uczestnik Akcji Specjalnej, biorąc udział w Akcji Specjalnej wyraża zgodę.

 1. Wypłata nagrody nastąpi w walucie polskiej i nie podlega wymianie na inną walutę.
 2. Wypłata nagrody nastąpi na wskazane konto bankowe tożsame z kontem zarejestrowanym na platformie Patronite.
 3. Organizator dokona wypłaty nagrody finansowej na rzecz Laureata, w okresie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Akcji Specjalnej.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany wypłaty nagrody na towar, usługę bądź inną formę pieniężną lub niepieniężną.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do wypłaty nagrody na osoby trzecie.
 6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Akcji Specjalnej, co nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7

AUDYT I EWALUACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 1. Laureaci przyjmują do wiadomości, że otrzymane środki mają służyć jedynie realizacji Celu Akcji Specjalnej.
 2. Laureaci przyjmując Nagrodę Akcji specjalnej zobowiązują się do przesłania na adres kontakt@patronite.pl w ciągu 6 miesięcy od otrzymania środków sprawozdania zawierającego listę udokumentowanych kosztów, zgodnie z poniższymi wymogami:

  Przedstawione koszty powinny być bezpośrednio związane z realizacją przez Laureata Celem Akcji Specjalnej tj. takim, które wspomagają Laureata w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
  Koszty powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji działań pod względem finansowym i merytorycznym tj. takim, który pozwoli go powiązać z Celem Akcji Specjalnej, którym jest pomoc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
  Dowodem poniesienia kosztu jest wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
  Koszty poniesione po otrzymaniu Nagrody w Akcji,
  Koszty spełniające powyższe kryteria będą uznawane jako Koszty Kwalifikowane.
   
 3. W ciągu 30 dni od otrzymania listy Kosztów Kwalifikowanych Kapituła drogą elektroniczną na adres kontakt@patronite.pl przyjmie, przyjmie częściowo lub odrzuci sprawozdanie Laureata.
 4. Laureaci zobowiązują się do zwrotu nagrody w części nie pokrytej przez Koszty Kwalifikowane w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji Kapituły.
 5. W przypadku zwrotu środków, o których mowa w § 7 pkt 4 Organizator zwróci środki na konto wskazane przez Fundatora nie później niż 14 dni od ich otrzymania.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Specjalnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz ze wskazaniem oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji i jej uzasadnieniem bezpośrednio na adres mailowy Organizatora kontakt@patronite.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji Specjalnej.
 2. Zasady Akcji Specjalnej określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem regulaminu portalu www.patronite.pl. Wszelkie uzgodnienia wykraczające poza postanowienia powyżej wskazanych regulacji są nieważne.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika.
 4. Reklamacja powinna zawierać:

 1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
 2. oznaczenie Uczestnika składającego reklamację,

 1.      wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 1. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w pkt 4 powyżej nie będzie rozpatrywana.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Organizatora.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Uczestnika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik Akcji Specjalnej może skontaktować się pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych” – na adres pocztowy rodo@patronite.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Administratora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Specjalnej, w tym w celach finansowo- księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji Specjalnej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych została określona w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji Specjalnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator udostępni Fundatorowi dane osobowe :

 1. Imię i Nazwisko Autora zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 2. nick Autora zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 3. adres e-mail Autora zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 4. numer telefonu Autora zarejestrowanego na portalu Patronite.pl, Półfinalistów, Finalistów i Laureatów Akcji Specjalnej. Udostępnienie danych Fundatorowi i ich przetwarzanie jest niezbędne w związku z przeprowadzeniem Akcji Specjalnej w szczególności:
  1. realizacji wyborów Finalistów zgodnie z zapisami §5 niniejszego regulaminu
  2. przekazania Nagród Laureatom zgodnie z zapisami §6 niniejszego regulaminu

 1. audytu i ewaluacji kosztów kwalifikowanych zgodnie z zapisami §7 niniejszego regulaminu.
 1. Administrator udostępni dane osób głosujących i uczestników starających się o dofinansowanie w celu kontaktu marketingowego Fundatorowi pod warunkiem i w zakresie wyrażonych przez nich zgód o brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przekazanie Bankowi moich danych osobowych takich jak

 1. Imię i Nazwisko Głosującego zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 2. nick Głosującego zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 3. adres e-mail Głosującego zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,
 4. numer telefonu Głosującego zarejestrowanego na portalu Patronite.pl,

do przetwarzanie ich  przez  Bank  dla  celów  marketingowych  usług  Banku  i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do  której  należy  Bank. Szczegółowy wykaz podmiotów należących do tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp- paribas/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz  w  oddziałach  Banku. Zgoda  jest wyrażono dobrowolnie.

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie drogą elektroniczną, w tym poprzez wiadomości SMS oraz email, informacji dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz usług  podmiotów  wchodzących  w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl) oraz w oddziałach Banku. Zgoda jest wyrażono dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przedstawianie przez Bank drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest wyrażono dobrowolnie.

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska SA oraz, ze moje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajdę na https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika w Akcji Specjalnej wymaga akceptacji jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Specjalnej.
 3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, (c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Specjalnej z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji Specjalnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie, Plac Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa oraz na stronie www.patronite.pl.