Obrazek tła lewy Obrazek tła prawy

Regulamin Kupony Patronite

Regulamin kart podarunkowych Patronite

§1

Definicje

 1. Karta podarunkowa – elektroniczny bon wydawany na okaziciela, tj. unikalny, dziewięcioznakowy kod uprawniający jego posiadacza do zakupu w Serwisie usługi przekazania Wsparcia przypisanemu do Karty Autorowi w predefiniowanej wysokości w określonym czasie. Karta podarunkowa stanowi instrument płatniczy, który uprawnia tylko i wyłącznie do zakupu w Serwisie usługi Wsparcia Autora, tj. stanowi instrument płatniczy, o którym mowa w art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych;
 2. Konsument – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
 3. Konto – indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła;
 4. Kupujący – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu Karty podarunkowej;
 5. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem w rozumieniu Regulaminu jest Crowd8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pl. Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.);
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin kart podarunkowych Patronite;
 8. Serwis – portal internetowy dostępny na stronie www.patronite.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi;
 9. Usługa – świadczenia Operatora polegające na przekazaniu Wsparcia Autorowi wskazanemu przez Kupującego, na zlecenie Użytkownika będącego w posiadaniu Karty podarunkowej, w okresie wskazanym przez Kupującego;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem;
 11. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym osoba będąca Autorem, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;
 12. Użytkownik uprzywilejowany – każdy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym;

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, a rozpoczynające się wielką literą, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu Patronite dostępnym pod adresem https://patronite.pl/regulamin.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Intencją Operatora – w ramach wprowadzonych niniejszym Regulaminem Kart podarunkowych - jest dostarczenie Użytkownikom funkcjonalności umożliwiającej zakup usługi Wsparcia Autora zarejestrowanego w Serwisie z możliwością przekazania jej innej osobie - na przykład - w formie prezentu znajomemu, przyjacielowi lub rodzinie.
 2. W ramach świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu, Operator nie świadczy Usług Płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 3. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest:
  1. Połączenie z siecią Internet;
  2. Posiadanie odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet;
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail;
  4. Posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL;
  5. Posiadanie Konta w Serwisie.
 4. W ramach Usługi świadczonej w ramach niniejszego Regulaminu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma Regulamin serwisu Patronite.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – niniejszy Regulamin stanowi regulamin Akcji Specjalnej.
 7. Bez uszczerbku dla innych postanowień, Użytkownik może komunikować się z Operatorem:
  1. za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych w Serwisie na stronie https://patronite.pl/kontakt
  2. za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@patronite.pl
  3. pisemnie, pod adresem:

Crowd8 sp. z o.o.

Plac Konstytucji 6 /90C,00-550 Warszawa

 1. Operator komunikuje się z Użytkownikami przede wszystkim drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem wiadomości e-mail, co nie wyłącza prawa Operatora do komunikowania się również w innej formie, np. telefonicznie czy listownie – w szczególności Operator komunikuje się z Użytkownikami na piśmie, jeśli wynika to z przepisów prawa.

§3

Zasady zakupu, realizacji i zwrotu Kart podarunkowych

 1. Karta podarunkowa może być zakupiona jedynie w Serwisie.
 2. Karta podarunkowa uprawnia jej posiadacza do skorzystania z  usługi Wsparcia, zgodnie z predefiniowanymi przez Kupującego parametrami.
 3. Karta podarunkowa wydawana jest na wyraźne żądanie Kupującego.
 4. W celu wydania Karty podarunkowej Kupujący zobowiązany jest skorzystać z dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, z wykorzystaniem którego podaje następujące informacje:
  1. Autora dla którego ma być przeznaczone Wsparcie;
  2. Próg Wsparcia;
  3. Okres – wyrażony w miesiącach - na jaki Wsparcie ma być przekazywane zdefiniowanemu Autorowi;
  4. Deklarację co do postępowania Operatora w przypadku niewykorzystania Karty podarunkowej w terminie.
 5. Karta podarunkowa lub pula Kart podarunkowych wydawana jest Kupującemu po dokonaniu płatności - z wykorzystaniem opcji płatności udostępnionych w Serwisie - w ustalonej wysokości wynikającej ze zdefiniowanych przez Kupującego w ust. 4 parametrów.
 6. Karta podarunkowa lub pula Kart podarunkowych wydawana jest Kupującemu drogą elektroniczną – jako numer dostępny na stronie Panelu Patrona.
 7. Nie jest możliwa zmiana predefiniowanych zgodnie z ust. 4 parametrów Karty podarunkowej, po jej wydaniu zgodnie z ust. 7 Kupującemu przez Operatora.
 8. Okres ważności Karty podarunkowej wynosi 90 dni kalendarzowe od daty jej zakupu
 9. Kupujący uprawniony jest do dysponowania zakupionymi Kartami podarunkowymi w dowolny sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, jak również zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kupujący może w szczególności przekazać Kartę podarunkową osobie trzeciej, w celu umożliwienia jej skorzystania z  usługi Wsparcia Autora.
 10. Do realizacji Karty podarunkowej uprawniony jest każdorazowo Użytkownik posiadający unikalny kod do niej przypisany – Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela. Operator nie jest uprawniony tym samym do badania prawidłowego procesu przekazania Karty podarunkowej przez Kupującego osobie trzeciej.
 11. Z uwagi na fakt, iż podstawową cechą Karty podarunkowej jest możliwość jej realizacji przez okaziciela, Kupujący odpowiada za prawidłowy proces przekazania osobie trzeciej Karty podarunkowej, w szczególności za jego bezpieczeństwo. Operator nie odpowiada w szczególności za bezpieczeństwo Kart podarunkowych przekazanych przez Kupującego osobie trzeciej w sposób nieprawidłowy, niezgodny z wolą Kupującego bądź z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Operator nie odpowiada również w szczególności za bezpieczeństwo skrzynki poczty elektronicznej Kupującego i wszelkie szkody wynikłe z naruszenia zabezpieczeń dostawcy usług poczty elektronicznej.
 12. W celu realizacji Karty podarunkowej, konieczne jest posiadanie Konta w Serwisie.
 13. Operator umożliwia Użytkownikom realizację Karty podarunkowej na dedykowanej stronie internetowej w Serwisie pod adresem: www.patronite.pl/kupony.
 14. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko raz.
 15. W celu realizacji Karty podarunkowej konieczne jest podanie na stronie internetowej, o której mowa w ust. 14 unikalnego, przypisanego do Karty podarunkowej kodu.
 16. Realizacja kuponu umożliwia zakup w Serwisie usługi przekazania Wsparcia wskazanemu przez Kupującego Autorowi, przez wskazany przez Kupującego okres, w wysokości zdefiniowanej przez Kupującego.
 17. W zależności od deklaracji Kupującego podczas procesu Kuponu Podarunkowego w   przypadku niewykorzystania Karty podarunkowej w okresie jej ważności, Karta Podarunkowa zostaje:
  1. Przekazana do dyspozycji Autora na, którego została wykupiona usługa Wsparcia.
  2. Operator dokonuje zwrotu wartości Karty podarunkowej na konto Kupującego, z którego została wykupiona usługa Wsparcia.
  3.  W przypadku gdy realizacja Karty podarunkowej będzie niemożliwa z jakichkolwiek względów (np. zakończenie działalności Autora w Serwisie), Operator zwróci kwotę wynikającą z wartości niewykorzystanej w terminie Karty podarunkowej na rachunek Kupującego, wykorzystany do zapłaty za Kartę podarunkową.
 18. Po wykorzystaniu wszystkich środków na Karcie podarunkowej tj. zakończeniu Wsparcia Autora przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej, w celu dalszego udzielania Wsparcia, Użytkownik musi samodzielnie uruchomić lub przedłużyć Wsparcie zgodnie z treścią Regulaminu serwisu Patronite.

§4

Zwrot Kart podarunkowych

 1. Zwrotowi podlegają jedynie niewykorzystane Karty podarunkowe, tj. takie, których unikalny kod nie został zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zwroty środków dokonywane są po zgłoszeniu chęci zwrotu Karty podarunkowej przez Kupującego na adres kontakt@patronite.pl, wysłanej z adresu poczty elektronicznej, przypisanego do Konta Kupującego.
 3. Środki zwracane są przez Operatora w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia Kupującego.
 4. Środki zwracane są przez Operatora wyłącznie na rachunek Kupującego wykorzystany do dokonania zapłaty za Kartę podarunkową.

§5

Zmiany Regulaminu

 1. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany Regulaminu, z ważnej przyczyny.
 2. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany umowy uznaje się:

a.     dostosowanie Usługi lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;

b.     zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;

c.     poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;

d.     poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług;

e.     rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Operatorem;

f.      zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług;

 1. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail przypisany do jego Konta w Serwisie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Jeżeli Użytkownik przed wejściem zmian w życie nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia upływu terminu wskazanego w zawiadomieniu o zmianie, nie krótszego niż 7 dni od jej wysłania Użytkownikowi.
 3. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu i zwrot środków z niewykorzystanych Kart podarunkowych. W takiej sytuacji §4 stosuje się odpowiednio.

§6

Prawo użytkownika uprzywilejowanego do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 2, w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy z Operatorem, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Użytkownik uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik uprzywilejowany powinien poinformować Operatora o swoim odstąpieniu od umowy, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane na właściwy adres Operatora - w zależności od tego, na jaką drogę złożenia oświadczenia zdecyduje się Użytkownik uprzywilejowany. Dla dochowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Operator zwraca Użytkownikowi uprzywilejowanemu wszelkie dokonane przez niego w związku z tą umową płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika uprzywilejowanego – z zastrzeżeniem ust. 2.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika uprzywilejowanego w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne, bezkosztowe dla niego rozwiązanie.

§7

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika:

a.     Drogą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@patronite.pl

b.     Pisemnie – na adres:

Crowd8 sp. z o.o.

Plac Konstytucji 6 /90C,

00-550 Warszawa

 1.  Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oznaczenie składającego reklamację, w sposób umożliwiający Operatorowi jego identyfikację (np. poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Użytkownika lub adresu e-mail używanego w ramach Serwisie).
 2. Operator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami – brak terminowej odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uznanie.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – Operator zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o jej uzupełnienie.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeśli uniemożliwiają one rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3, Operator wyjaśni Użytkownikowi przyczyny opóźnienia i wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji.
 5. Operator wskaże Użytkownikowi nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 6. Operator przekazuje odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku, w formie papierowej, na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba, że Użytkownik zawnioskował o otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail.
 7. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, a w szczególności Użytkownika będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a.     Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

b.     Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;

c.     Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr

dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora reklamacji Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego: http://www.rf.gov.pl
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia powództwa przeciwko Operatorowi do Sądu Powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest na okres od dnia sprzedaży Karty podarunkowej do dnia zakończenia Wsparcia Autora z jej wykorzystaniem bądź do dnia zwrotu jej wartości Kupującemu.
 3. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@patronite.pl;
 4. Prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Użytkownikami uprzywilejowanymi sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu kart podarunkowych Patronite

Wzór odstąpienia od Umowy

______________________

(data i miejscowość)

CROWD8 Sp. z o.o.

 Plac Konstytucji 6/90c

 00-550 Warszawa

kontakt@patronite.pl

Ja___________________________________ (należy wskazać dane osobowe Użytkownika, adres do korespondencji oraz login) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Regulaminu kart podarunkowych Patronite. Data zawarcia umowy to _____________________ (należy wskazać datę zawarcia umowy na kupno Kart podarunkowych)

_____________________

(własnoręczny podpis)