Obrazek tła lewy Obrazek tła prawy

Regulamin Programu Partnerskiego Patronite

§ 1

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania Uczestników i warunki uczestnictwa w programie partnerskim właściciela serwisu internetowego www.patronite.pl, zwanego dalej „programem”.
   
 2. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy jego Organizatorem a Uczestnikami, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem Programu, będą popularyzować portal internetowy Organizatora oraz usługi świadczone przez niego za jego pośrednictwem.
   

§ 2

 1. Organizatorem programu jest CROWD8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Placu Konstytucji 6/90c, 00-550 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 524-277-74-91, REGON 361009352, o kapitale zakładowym w wysokości 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100), zwana dalej Organizatorem.
   
 2. Program jest organizowany i emitowany w ogólnodostępnej sieci Internet przy użyciu portalu internetowego dostępnego na stronie www.patronite.pl, którego wyłącznym właścicielem jest Organizator.
   
 3. Organizator, w portalu o którym mowa w ust. 2, udostępnia regulamin korzystania z niego w wersji elektronicznej umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik portalu.
   
 4. Na warunkach opisanych w ust. 3 Organizator udostępnia również informację o przetwarzaniu przez niego danych osobowych użytkowników portalu w związku z korzystaniem z niego.
   
 5. Korzystanie z portalu, w tym udział w niniejszym programie, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, o którym mowa w ust. 3 oraz informacji, o której mowa w ust. 4, a także koniecznością ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, treści informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub nie spełnia warunków korzystania z portalu w nich określonych, powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z niego.


  § 3

 1.  Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawne), stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, fundacje i inne, które prowadzą działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku VAT lub korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
   
 2.     Uczestnikami programu mogą zostać jedynie podmioty wskazane w ust. 1, które spełnią wszystkie poniższe warunki formalne:
   

    1) zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali ją,

    2) posiadają aktywne konto Autora na portalu internetowym www.patronite.pl; konta, które nie zostały aktywowane lub znajdują się na statusie “w trakcie tworzenia” nie biorą udziału w programie,

    3) w procesie zakładania konta na portalu internetowym www.patronite.pl podali zgodne z prawdą dane osobowe i kontaktowe,

    4) wyrazili zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych,

    5) wskazali swoje pełne dane podatnika oraz nr rachunku bankowego.


§ 4

 1. Na potrzeby programu Organizator utworzył w serwisie internetowym www.patronite.pl funkcjonalność w postaci dodatkowej pozycji w panelu aktywnego profilu autora pod nazwą „Program Partnerski Patronite” poprzez którą następuje zgłoszenie uczestnictwa w programie.
   
 2. Każdy uczestnik, który spełnia wymagania opisane w § 3 regulaminu i dokona zgłoszenia do programu, otrzyma od organizatora indywidualny link (adres URL), który służy do rejestracji konta na portalu internetowym Organizatora.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania profilów założonych i aktywowanych przy pomocy indywidualnego linku, o którym mowa w ust. 2 i aktywowania tylko tych, które spełniają wymagania określone niniejszym regulaminem oraz regulaminem serwisu portalu internetowego www.patronite.pl.
   
 4.  W przypadku negatywnej weryfikacji profilu założonego na portalu internetowym Organizatora przy pomocy indywidualnego linku, o którym mowa w ust. 2, jest on bezzwłocznie usuwany.

§ 5

 1. Uczestnik programu będący posiadaczem indywidualnego linku, za pośrednictwem którego na portalu internetowym Organizatora zostanie zarejestrowane i aktywowane konto Autora, o którym mowa w § 7 Regulaminu serwisu www.patronite.pl, przez okres 6 miesięcy od dnia aktywacji otrzyma od Organizatora kwotę w wysokości połowy wartości prowizji należnej Organizatorowi z tytułu każdej wpłaty dokonanej na rzecz Autora.
   
 2.  Prowizja, o której mowa w ust. 1, będąca podstawą obliczenia należności Uczestnika, stanowi kwotę brutto.
   
 3.  Należność Uczestnika, o której mowa w ust. 1, stanowi kwotę brutto.
   
 4.  Wypłaty środków realizowane są przez Organizatora w 15 dniu każdego miesiąca na wniosek uczestnika zgłoszony za pośrednictwem funkcjonalności, o której mowa § 4 ust. 1 pkt. 1 przez wybranie opcji „Zgłoś wypłatę”.
   
 5.  Minimalna wartość wypłaty musi być wyższa niż 1,00 zł.
   
 6.  Warunkiem dokonania wypłaty jest wystawienie i dostarczenie Organizatorowi:

 
    1) elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem funkcjonalności, o której mowa § 4 ust. 1 pkt. 1 przez wybranie opcji “Zaznacz jeśli wysyłasz fakturę elektroniczną”, a następnie „Wgraj fakturę”

albo

    2) skanu papierowej faktury VAT za pośrednictwem funkcjonalności, o której mowa § 4 ust. 1 pkt. 1 przez wybranie opcji „Wgraj fakturę”, a następnie wysłanie oryginału faktury pocztą na adres siedziby Organizatora wskazany w  § 2 ust. 1.

7. Uczestnik, przed dokonaniem wypłaty przez Organizatora może zrezygnować z jej dokonania za pośrednictwem funkcjonalności, o której mowa § 4 ust. 1 pkt. 1 przez wybranie opcji „Rezygnuję ze zgłoszenia faktury”.

8. Organizator weryfikuje poprawność wystawienia faktury w terminie 2 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. W przypadku negatywnej weryfikacji faktury VAT Organizator niezwłocznie informuje Uczestnika o przyczynach nieopłacenia faktury za pośrednictwem wiadomości e-mail. Negatywna weryfikacja faktury VAT powoduje konieczność ponownego zgłoszenia wypłaty środków i wystawienia i dostarczenia Organizatorowi korygującej faktury VAT zgodnie z ust. 2 i 4.

§ 6

 1. Uczestnikom programu przysługuje prawo złożenia Organizatorowi reklamacji na organizację programu, w tym na nieodnotowanie w systemie Organizatora założenia i aktywacji konta Autora w serwisie Organizatora przy pomocy indywidualnego linku. Reklamacje mogą być składane w czasie trwania programu oraz w ciągu 30 dni od dnia jego zakończenia.
   
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@patronite.pl.
   
 3.  Reklamacja powinna zawierać:
   

    1) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,

    2) oznaczenie uczestnika składającego reklamację,

    3) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia organizator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym przez niego zakresie.

5. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 3 i nieuzupełniona zgodnie z ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez organizatora.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do organizatora.

7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

8. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje uczestnika jednocześnie wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

 9. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji organizator udzieli uczestnikowi odpowiedzi wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w reklamacji.

 10. W przypadku uwzględnia przez organizatora reklamacji Uczestnika w przedmiocie  nieodnotowanie w systemie Organizatora założenia i aktywacji konta Autora w serwisie Organizatora przy pomocy indywidualnego linku, kwota o której mowa w § 5 ust. 1 jest należna Uczestnikowi od dnia uwzględniania reklamacji i odnotowania tego w systemie Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę ww. kwoty od dnia założenia i aktywacji konta Autora w serwisie Organizatora przy pomocy indywidualnego linku.

§ 7

 1. Regulamin może ulec zmianie.
   
 2. O zmianach regulaminu każdy uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez organizatora informacji zawierającej zestawienie zmian w panelu aktywnego profilu autora każdego z Uczestników w pozycji, o której mowa  § 4 ust. 1., a także poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w portalu www.patronite.pl.
   
 3. Poinformowanie o zmianach regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem. W razie, gdy uczestnik nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie regulaminu.


§ 8

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 2. Wszelkie spory dotyczące programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.