Czy wpłatę na Autora można odliczyć od podatku?

By możliwe było odliczenie wsparcia jako darowizny, musisz upewnić się, czy wspierany przez Ciebie Autor spełnia poniższe założenia. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w myśl art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odliczeniu od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych w tym także:

  • niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  • niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
  • osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielniom socjalnym,
  • spółkom akcyjnym i  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jeśli Autor spełnia powyższe warunki i potrzebujesz odpowiedniego dokumentu napisz na kontakt@patronite.pl.

Niestety, zdecydowana większość Twórców na Patronite nie kwalifikuje się do żadnej z grup. Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz, że może być inaczej - koniecznie napisz do Autora i zapytaj o tę kwestię!

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas