Zaświadczenie do przedszkola/żłobka

Darmowy!
11 miesięcy temu Komentarze: 2

Do Dyrektora żłobka:


Zgodnie zaleceniami informuję co następuje:


1. Brak podstawy prawnej, na podstawie której żłobek może żądać od rodzica
zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka po przebytej infekcji.
2. Regulamin placówki nie stanowi prawa i nie jest nadrzędne nad podstawowymi aktami
prawnymi.
3. Narażanie zdrowia dziecka w trakcie trwającej pandemii w celu wydania zaświadczenia
jest nierozsądne i bezzasadne.


Lekarz nie sprawuje opieki prawnej nad dzieckiem i nie decyduje o tym, czy dziecko może,
czy nie może uczęszczać do żłobka/przedszkola.
Wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z ujawnieniem tajemnicy lekarskiej – do czego
Państwo nie jesteście upoważnieni.
Zaświadczenie nie jest świadczeniem gwarantowanym POZ i w przypadku kolejnych próśb
zostaniecie Państwo obciążeni kosztami nieuzasadnionej wizyty i wydanych dokumentów.


Akty prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.


Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zdecydowana większość dzieci z objawami
przeziębienia nie wymaga oceny lekarskiej, a jedynie starannej pielęgnacji i obserwacji
opiekunów. Okres największej zakaźności u przeziębionego dziecka przypada najczęściej
na fazę poprzedzającą wystąpienie objawów. Zaświadczenie, które wydaje lekarz, nie daje
żadnej gwarancji, że dziecko nie jest w fazie prodromalnej kolejnej choroby i nie zarazi
rówieśników – mimo posiadania orzeczenia.

Trwa ładowanie...