Kilka wyroków sądów, które mogą się przydać w prozie życia codziennego

Obrazek posta

Wiedza to nasza siła, a zwierzęta potrzebują silnych ludzi

Warto znać ważne, wspierające zwierzęta, wyroki sądów, by się na nie powoływać. Nie są one samodzielną podstawą prawną tego, czego żądacie - nią zawsze będą konkretne przepisy ustaw czy rozporządzeń. Wyroki są jednak istotne z tego powodu, że sądy obowiązuje zasada zachowania spójności w orzekaniu. Innymi słowy, jeśli zostaną już ustalone pewne standardy rozumienia przepisów w danej sytuacji, to sądy powinny się ich trzymać. To w pewnym uproszczeniu, ale tak to ma działać.

Zatem - na wyroki sądowe warto, byście się powoływali/ły, by pokazać pewien sposób myślenia, który już w innych procesach sądy ustaliły. To Wasza linia argumentacyjna w rozmowach i pismach z policją, gminą, prokuraturą, a także innymi sądami. Nie bójcie się z nich korzystać!

Znieczulica na codzienną krzywdę - jak z nią walczyć? 

W podcastach będę omawiać poszczególne istotne dla nas wyroki sądów, a na tę chwilę przedstawiam Wam po prostu mój subiektywny wybór to tzw. prozy życia codziennego, czyli tych spraw, w których istnieje pewien pociąg administracji i policji, by powiedzieć: "łe... tam, nic wielkiego się przecież nie stało".

 

„Ustawa z 1997 r. o ochronie zwierząt nie definiuje w art. 7 ust. 1 pojęcia opiekun, co powoduje, że pojęcie powyższe należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem potocznym, a więc jako troskę, dbałość, zajmowanie się” - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 r., II SA/Po 1215/11.

 

„Ocena, czy doszło do znęcania się nad zwierzętami w postaci »utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa« wymaga odwołania się w pewnym zakresie do kryteriów pozaprawnych, zasad doświadczenia życiowego” - wyrok WSA w Poznaniu z 10.1.2018 r., II SA/Po 1027/17, LEX nr 2437819.

 

"Pozostawienie psa na niezamieszkałej posesji, który długo przebywa w osamotnieniu i ma jedynie sporadyczny kontakt z opiekunem, nie może w żaden sposób zaspokoić jego potrzeb psychicznych. Utrzymywanie stałej więzi opiekunów ze zwierzętami jest istotnym elementem, porównywanym do relacji pojawiającej się między rodzicami a dziećmi" - wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu z 5 grudnia 2019 r., II K 250/19, LEX nr 2784546.

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyrażony został pogląd, że znęcanie się nad zwierzęciem to „również przetrzymywanie go w takich warunkach, które nie spełniają jego podstawowych potrzeb, jak również długotrwałe niewłaściwe opiekowanie się nim, prowadzące do uszczerbku na jego zdrowiu zarówno fizycznym jak i psychicznym. Pozostawianie na całe dnie psów samotnych, niezapewnianie im wystarczającej ilości ruchu, żywienie w nieodpowiedni sposób, prowadzący do powstawania schorzeń w wyniku otyłości, może zostać uznane za brak zapewnienia im odpowiedniej opieki i dbania o ich dobrostan” - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.10.2017 r., SA/Wa 55/17, LEX nr 2480338.

 

„Tym samym przyznano, że J. G. (1) widział i godził się na to, że pies jest chory i nie je oraz nie pije przez kilka dni, pomimo sierpniowych upałów. Nie miał gwarancji, że opuchlizna zejdzie, a mimo tego nie kwapił się udać do weterynarza i świadomie godził się na fakt, że pies nie je i nie pije, a w tym czasie całymi dniami leży w upale, bez cienia.

Jest to znęcanie nie tylko wg zapisów ustawy, ale i w odczuciu społecznym, a przy tym należy zaznaczyć, iż jest to działanie celowe i umyślne, z zamiarem bezpośrednim zadawania cierpienia, którego łatwo można było uniknąć. Nawet jeśli podobne traktowanie zwierząt zdarza się na wsiach od czasu do czasu, to nie może być to powodem do odstąpienia od ukarania. Przeciwnie – właśnie na takich przykładach ludzie muszą zmienić mentalność i się nauczyć, że o zwierzę trzeba dbać, ponieważ znęcanie się nad nim jest karane i się nie opłaca" - wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 10 sierpnia 2016 r. II Ka 231/16.

 

„Dla możliwości czasowego odebrania zwierząt bez znaczenia pozostają również okoliczności związane ze wcześniejszym utrzymaniem zwierząt, czy też stanem zdrowia skarżącej. Ocena faktyczna przesłanki znęcania się nad zwierzętami dotyczy bowiem momentu poprzedzającego odebranie zwierzęcia” - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 października 2018 r., II SA/Po 325/18.

 

"Samo ustalenie, że zwierzęta utrzymywane są w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa uzasadnia zastosowanie tej sankcji administracyjnej w postaci czasowego odebrania zwierząt" - wyrok WSA w Szczecinie z 1.06.2004 r., SA/Sz 1197/02, LEX nr 523943.

 

Z punktu widzenia wykładni art. 7 ust. 3 u.o.z. pozostawienie psa bez opieki i niezbędnego wyżywienia, uwiązanego na łańcuchu uznać należy za formę znęcania się nad zwierzęciem” - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2019r., II OSK 656/18.

 

Niezasięgnięcie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, stanowi naruszenie trybu podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Brak działającej na terenie gminy organizacji społecznej, czy też brak wiedzy co do powyższej kwestii, nie zwalnia z realizacji obowiązku wskazanego w ustawie z 1997 r. o ochronie zwierząt, a to z tej przyczyny, że za działającą na terenie gminy należy uznać każdą organizację, która swoim zakresem działania obejmuje jej obszar" - wyrok WSA w Szczecinie z 2.06.2022 r., II SA/Sz 79/22, LEX nr 3360112.

 

Pominięcie określenia konkretnej wysokości środków przeznaczonych na konkretne cele i w konsekwencji brak wskazania sposobu wydatkowania tych środków na realizację poszczególnych celów Programu stanowi istotne naruszenie prawa tj. art. 11a ust. 5 u.o.z., które przesądza o wadliwości tego zapisu skutkującego koniecznością wyeliminowania go z obrotu prawnego. Kwestia określenia sposobu wydatkowania kwot na poszczególne zadania objęte Programem ma bowiem zasadnicze znaczenie dla jego realizacji" - wyrok WSA w Poznaniu z 7.12.2022 r., IV SA/Po 712/22, LEX nr 3442063.

Powodzenia!

#sądy #wyroki

Zobacz również

Przegląd spraw 'w imieniu', czyli pierwszy newsletter :)
Kuszlewicz radzi: czy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi musi być "fizyczn...
#3. newsletter - konsultujemy stronę! :)

Komentarze (0)

Trwa ładowanie...