RadioJAZZ.FM - zostań Patronem!

W Patronite od 09.03.2018

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 905

liczba Patronów: 731

5 patronów
70 zł miesięcznie
5 435 zł łącznie
Jedyne, żywe jazzowe radio w Polsce, nadające w internecie www.radiojazz.fm

O Autorze

English version below

Gdy startowaliśmy nikt nie dawał nam szans na powodzenie, a my nadajemy prawie nieprzerwanie od dziewięciu lat. Z traktowanej z przymrużeniem oka inicjatywy staliśmy się jednym z głównych jazzowych mediów – jedynym żywym jazzowym radiem, z tygodniową ramówką, dziennikarzami prowadzącymi pasma dzienne i audycjami autorskimi. Wciąż idziemy do przodu. Mamy wizję dalszego rozwoju. Na początku byliśmy inicjatywą pasjonacko-wolontariacką nadającą z pokoju w prywatnym mieszkaniu, teraz mamy redakcję i profesjonalne studio.

Od momentu startu mieliśmy cztery siedziby, przez naszą redakcję przewinęło się wielu dziennikarzy, przeżywaliśmy wzloty i ciężkie chwile. W najbardziej dramatycznym momencie naszego istnienia przyszliście nam z pomocą w akcji crowdfundingowej “RadioJAZZ.FM Re-aktywacja”. Wówczas też pod swój dach przyjęło nas Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie. 

My – podobnie jak Ty – naprawdę kochamy jazz, ale żeby móc rozwijać się dalej potrzebujemy dodatkowego stałego finansowania. Każdy kolejny krok wymaga angażowania dodatkowych ludzi/usług, a możliwości działań bezkosztowych już wyczerpaliśmy.

Zostając naszym Patronem stajesz się współtwórcą naszego radia. Zachęcamy Cię do tego gorąco!

Żeby unaocznić skalę naszych działań związanych z prowadzeniem radia, podamy kilka liczb podsumowujących ostatni sezon:

– 4200 godzin audycji autorskich
– 860 godzin pasma dziennego
– 40 transmisji LIVE
– wywiady w studio z ponad 60 artystami i promotorami jazzu

W naszym archiwum jest już ponad 800 podcastów z audycji!
https://archiwum.radiojazz.fm/ 

 

GRAMY DLA WAS I DZIĘKI WAM!

O NAS
(w odpowiedziach na pytania, jakie – jak myślimy – chcielibyście nam zadać):

Kim jesteście?
Formalnie Fundacją Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ, która istnieje od kwietnia 2009 roku.

Założycielem i głównym “ideologiem” jest prezes Fundacji Jerzy Szczerbakow – pomysłodawca radia i współpomysłodawca miesięcznika, a także dziennikarz muzyczny, niegdyś przedsiębiorca, wydawca nowego przekładu książki “Miles. Autobiografia”. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zorganizował ponad 350 wydarzeń jazzowych. 

Agnieszka Holwek – głos rozsądku, zmysł biznesu, twarz komunikacji. Współtwórczyni sukcesu Fundacji. Oficjalnie pełni funkcję wiceprezesa do spraw PR-u i marketingu, w rzeczywistości jest yin dla yang prezesa. Stanowią zawodowo duet doskonały, co nie znaczy, że nie pełen gotujących się emocji. Jak yin-yang są w ciągłym ruchu, tak samo ważni i jedno nie może funkcjonować bez drugiego.

 

Kto tworzy radio?

Na stałe w radiowej redakcji są obecni:

Dominika Naborowska – sekretarz redakcji. To ona nadaje sprawom radia konkretny kształt. Przekuwa idee w czyn. Współautorka pasma Jazz DO IT.

Piotr Wickowski – dziennikarz jazzowy, autor pasma JazzPRESSjonizm oraz najstarszej, sięgającej czasów Jazz Radia na falach radiowych, audycji autorskiej Jazz Kameralny.  Od 2014 roku redaktor naczelny e-miesięcznika JazzPRESS.

Rafał Garszczyński – jedno z pierwszych nowych piór i głosów w naszym radiu. Dziennikarz i publicysta, autor dwóch ważnych audycji: Płyta Tygodnia i Kanon jazzu. Jest również członkiem Zarządu Fundacji.

Jerzy Szczerbakow – współautor pasma Jazz DO IT.

Agnieszka Holwek – promocja, PR, social media.

A także wielu dziennikarzy i pasjonatów prowadzących własne audycje autorskie, m.in. Aya Al Azab, Piotr Baron, Kuba Bąk, Witold Busz, Mariusz Bogdanowicz, Borys Dejnarowicz, Phil Jones, Piotr Łukasiewicz, Marek Szerszenowicz, Cezary Ścibiorski, Tomasz Świtała, Tomasz Tobin, Andrzej Winiszewski.


Co zrobiliście do tej pory?

Przede wszystkim RadioJAZZ.FM http://www.radiojazz.fm, ale o tym już wiesz.

Ex aequo pierwsze miejsce – dla nas – zajmuje nasz e-miesięcznik JazzPRESS. Ukazało się już 100 numerów, a wierz nam – wydanie (bez żadnej przerwy) tylu numerów to ogromne wyzwanie. Większość z nich ma ponad 120 stron. W naszych okładkowych sesjach fotograficznych wzięli udział między innymi Tomasz Stańko i Michał Urbaniak. Pozostałych możesz sprawdzić tu: http://www.jazzpress.pl/archiwum, tam też możesz pobrać bezpłatnie wszystkie numery naszego miesięcznika. Do czego Cię zresztą zachęcamy. Wydajemy także bezpłatną, papierową gazetę.

Koncerty, warsztaty, wystawy i tak dalej. Siłą rzeczy zdarza nam się organizować lub współorganizować różne duże i małe wydarzenia jazzowe, w tym pierwszy duży jazzowy koncert charytatywny “Dzień Szakala” (zebraliśmy wówczas dla Tomasza Szukalskiego ponad 40 tys. zł) oraz pierwsze warsztaty jazzowe na Przystanku Woodstock.

Nie będziemy się teraz o tym szczegółowo rozpisywać, jeśli chcesz wiedzieć śledź nasze fejsbuki (RadioJAZZ.FM, JazzPRESSpl i EuroJAZZ).

Dlaczego mam Wam płacić?

Bo jak śpiewał Kazik: “A gorsze są tańsze, a lepsze są droższe”. Zaczęliśmy pod koniec 2008 roku na zasadach pasjonackich. Niektórzy z nas byli zawodowymi dziennikarzami, niektórzy miłośnikami muzyki. Przez lata szlifowaliśmy radio i rozwijaliśmy kolejne pomysły. Etap wolontariacki mamy dawno za sobą. Obecnie nasze radio wymaga pełnoetatowej obecności kilku osób, a każdy potrzebuje minimum poczucia finansowego bezpieczeństwa.

Dlaczego masz płacić? A cenisz efekt naszej pracy? Za darmo można nadawać mechaniczny stream z muzyką. My stawiamy na żywe, będące na bieżąco radio, ze znającymi temat dziennikarzami i goszczącymi w studiu artystami, organizatorami itd. A to wszystko generuje koszty.


To dlaczego nie sprzedajecie reklam?

Wierzcie nam, radę “zacznijcie sprzedawać reklamy” słyszeliśmy kilka milionów razy.
Z dwóch powodów nie sprzedajemy reklam.

Pierwszy: ideologiczny. Zawsze mieliśmy ambicję, żeby nasze radio było poza układem finansowym wynikającym z dyktatu “słupków słuchalności”. Gdyby było inaczej prezentowalibyśmy muzykę mniej niszową niż jazz.

Drugi: finansowy, czyli koszty – radia sprzedające reklamy ponoszą dużo wyższe opłaty za prawa autorskie do prezentowanej muzyki niż non-profitowe. Skutek? Przychody ze sprzedaży reklam w internetowym radiu nie pokryją wysokości opłat.

Co zrobicie z naszymi pieniędzmi?

Będziemy robić dalej to co do tej pory, tylko lepiej i z poczuciem bezpieczeństwa. Jeśli tylko Wasze wsparcie na to pozwoli, będziemy rozwijać pomysły, które czekają na realizację – całodobowy kanał PolishJAZZ.FM, redakcyjny newsroom czy youtube'owy JazzDOIT.TV. Naprawdę kochamy jazz i chcemy go Wam pokazywać w najlepszy możliwy sposób. 

Pamiętaj, że zawsze możesz do nas wpaść w odwiedziny.
Znajdziesz nas w Bemowskim Centrum Kultury, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION:

What are our goals? Our biggest problem was setting goals. Since we associate them with some corporate challenge, and we are by definition non-commercial and artistic. Our plans go really far, we will be happy to share them with you. We can promise one thing, we will consistently implement them just like we have done during the last nine years :
- channel PolishJAZZ.FM
- Polish jazz for 24 hours
- the first radio jazz newsroom: information, reports, interviews
- video channel JazzDOIT.TV - on the YT platform: registration of concerts in our radio studio (5 sq m), interviews, relationships Every zloty counts for us.


When we started, nobody gave us a chance of success, we were taken with a pich of salt by many. However we have been writing, publishing, broadcasting, shooting photos, promoting new jazz artists continiously for almost nine years. At the beginning, we were a passionate-volunteer initiative, a bunch of people with a vision, we broadcasted from a room in a private flat. Today we have an editorial office and a professional studio . We have become one of the main jazz media, the only live jazz radio, with weekly scheduling, journalists leading the daytime bands and original programs. We're still moving forward. We have new visions for further development.

During those nine years, we had four headquarters. Many journalists have passed through our editorial office, we have experienced highs and hard times. In the most dramatic moments of our existence, you helped us and supported us in the crowdfunding action "RadioJAZZ.FM Re-activation". At that time, the Bemowo Cultural Center in Warsaw welcomed us under its roof.

We - like you - really love jazz, but in order to be able to develop further, we need additional permanent financing. Each subsequent step requires the involvement of additional people / services, and we have already exhausted the possibilities of cost-free activities. Becoming our Patron, you become a co-creator of our radio. We encourage you to do it! To show the scale of our activities related to running the radio, we will give a few numbers summarizing the last season:
- 4,200 hours of authorial broadcasts
- 860 hours of daylight
- 40 LIVE transmissions
- interviews in the studio with more than 60 jazz artists and promoters
GRAMS FOR YOU AND THANKS TO YOU!

ABOUT US (answering some of the questions we think you might want to ask us):

Who are you?

We are the Foundation of Popularisation of Jazz Music, EUROJAZZ, which exists since April 2009. The founder and our main "heart and soul ideologist" is the President of the Foundation, Jerzy Szczerbakow - the originator of the radio and the monthly publographer, as well as a music journalist, once an entrepreneur, publisher of the new translation of the book "Miles. Autobiography". Over the last 10 years, he has organized over 350 jazz events.

Agnieszka Holwek - the voice of reason, the sense of business and the face of communication. Co-creator of the Foundation's success. Officially she is the vice president for PR and marketing, in fact she is yin for the president's yang.

They are a perfect duo professionally, which does not mean that it is not full of boiling emotions. As yin-yang are in constant motion, equally important and one can not function without the other.

Who creates the radio?

The following are permanently present in the radio editorial office: Dominika Naborowska - editorial secretary of the radio. It is she who gives the radio a concrete shape. She turns the idea into action. Co-author of the Jazz DO IT band. Piotr Wickowski - jazz journalist, author of the band JazzPRESSjonizm and the oldest, reaching the times of Jazz Radio on the radio waves, the author's program Jazz Kameralny. From 2014, he was the editor-in-chief of the JazzPRESS e-monthly.

Rafał Garszczyński - one of the first new pens and voices on our radio. Journalist and publicist, author of two important programs: the Weekly Album and the Canon of Jazz. He is also a member of the Foundation's Board.

Jerzy Szczerbakow - co-author of the Jazz DO IT band.

Agnieszka Holwek - promotion, PR, social media. And also many journalists and enthusiasts who run their own programs, including Aya Al Azab, Piotr Baron, Kuba Bąk, Witold Busz, Mariusz Bogdanowicz, Borys Dejnarowicz, Phil Jones, Piotr Łukasiewicz, Marek Szerszenowicz, Cezary Ścibiorski, Tomasz Świtała, Tomasz Tobin, Andrzej Winiszewski.

What have you done so far?

First of all, RadioJAZZ.FM http://www.radiojazz.fm, but you already know that.

Ex aequo the first place - for us - is our e-monthly JazzPRESS. 77 numbers have already been published, and believe us - the release (without any break) of so many numbers is a huge challenge. Most of them have over 120 pages. Our cover photographic sessions were attended by,Tomasz Stańko and Michał Urbaniak and many many others.

You can check the rest of the others here: http://www.jazzpress.pl/archive
you can download all the issues of our monthly magazine free of charge. What we encourage you to do!

Concerts, workshops, exhibitions and so on. We happen to organize or co-organize various large and small jazz events, including the first large jazz charity concert "Jackal Day" (we have collected more than PLN 40,000 for Tomasz Szukalski) and the first jazz workshops at Przystanek Woodstock. It's not a place to write about it in detail now, but if you want to know more, follow our fejsbuki (RadioJAZZ.FM, JazzPRESSpl).

Why should I pay you?

Well, as Kazik sang: "And worse are cheaper, and the better are more expensive."

We started at the end of 2008 on the principles of passion. Some of us were professional journalists, some music lovers. Over the years, we've been polishing the radio and developing new ideas. The volunteer stage is long behind us. Currently, our radio requires a full-time presence of several people, and everyone needs a minimum sense of financial security.

Why should I pay? 
Do you value the of our work?

For free we can broadcast using mechanical streaming not with professional journalists who share their knowledge and passion for jazz with you every day. We want to focus on live, up-to-date radio, with artists and organizers who know the topic of journalism and host the studio, and all this generates costs.

Why do not you sell ads?

Believe us, we've heard this advice several million times "start selling advertising ". We do not sell ads for two reasons. First: ideological. We have always had the ambition of beeing free from the financial system which results in the regime which dictates the "listening pylons". If it were so we would have to broadcast less niche music than jazz. The second reason is financial - radios that sell advertising bear much higher fees for copyrights to the presented music than non-profit ones. Effect? Revenues from the sale of advertisements on the internet radio will not cover the costs of fees.

What will you do with our money?

Well we will continue doing what we have been doing best so far, only better and with a sense of security. If only your support allows it, we want to develop ideas that await implementation - a 24-hour channel from the EnglishJAZZ.FM, editorial newsroom and youtube's JazzDOIT.TV. We really love jazz and we want to show it to you in the best possible way.

Remember that you can always visit us. You will find us at the Bemowo Cultural Center, ul. Górczewska 201 in Warsaw.

Akcję wspiera Legalna Kultura. 
Więcej informacji o bazie legalnych źródeł na www.legalnakultura.pl

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni