Avatar użytkownika

Koker Beatbox

1
patron
11 
miesięcznie
11 
łącznie
1
patron
11 zł 11 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

11 zł miesięcznie
[ENGLISH BELOW]

Wyobraź sobie, że przychodzisz na mój występ uliczny. Czy wrzuciłbyś mi do kuferka napiwek? Potraktujmy twoje wsparcie jako napiwek na koncercie! ALE - to znacznie więcej niż myślisz!
W CZYM MI POMAGASZ?: Dzięki tej kwocie, mam na paliwo by dalej podróżować, mam motywację by tworzyć nowe utwory i mam środki na nagrania w studio i montaż video!
NAGRODA DLA CIEBIE: Każdy Patron (chyba że będzie chciał pozostać anonimowy) będzie wymieniony na końcu każdego mojego video na YouTube oraz co roku wspomniany na moim profilu facebook
Dziękuję za Twoje wsparcie!


ENGLISH:

Imagine you come to my street performance. Would you mind putting a tip in my trunk? Let's consider your support as a tip at the streetshow! BUT - it's much more than you think!
HOW DO YOU HELP ME?: Thanks to this amount of money, I have fuel to travel further, I have the motivation to create new songs and I have funds for studio recordings and video editing!
A REWARD FOR YOU: Each Patron (unless they want to remain anonymous) will be listed at the end of each of my YouTube videos and mentioned on my Facebook profile every year.
Thanks for your support!
22 zł miesięcznie
[ENGLISH BELOW]

Dziękuję, że tak wspierasz moją sztukę!
W CZYM MI POMAGASZ?:
Dzięki tobie, mam na paliwo by dalej podróżować, mam motywację by tworzyć nowe utwory i mam środki na nagrania w studio i montaż video!
NAGRODA DLA CIEBIE:
Otrzymasz to co w poprzednim progu
+ Raz w miesiącu będę robił LIVESTREAM na Youtube specjalnie dla ludzi z tego progu podczas którego będziemy WSPÓLNIE TWORZYĆ NOWE UTWORY. Najlepsze z nich znajdą się na mojej płycie!

ENGLISH:

Thank you for supporting my art so much!
HOW DO YOU HELP ME?:
Thanks to you, I have fuel to continue traveling, I have motivation to create new songs and I have funds for studio recordings and video editing!
REWARD FOR YOU:
You will receive the same as in the previous threshold
+ Once a month I will do a LIVESTREAM on YouTube especially for people from this threshold, during which we will CREATE NEW SONGS TOGETHER. The best of them will be on my album!
33 zł miesięcznie
[ENGLISH BELOW]

Taką kwotę łatwo wydajemy w barze idąc z kolegą na piwo. Wyobraź sobie że jesteśmy w barze i stawiasz mi piwko!
ALE - To znacznie więcej niż myślisz!
W CZYM MI POMAGASZ?:
Dzięki tobie, mam na paliwo by dalej podróżować, mam motywację by tworzyć nowe utwory i mam środki na nagrania w studio i montaż video!
NAGRODA DLA CIEBIE:
Każdy Patron z tego progu otrzyma to co w dwóch poprzednich progach
+ dostęp do nieopublikowanych nigdzie materiałów z moich występów (których nie mogę publikować online) oraz prób w domu (głównie niedokończone utwory i teksty) - więc będę się was pytał o wasze pomysły jak udoskonalić moją muzykę! Będziesz mógł też bliżej mnie poznać, ponieważ będę się też dzielił moimi przemyśleniami na temat muzyki i nie tylko!ENGLISH:


We can easily spend this amount in a bar when we go for a beer with a friend. Imagine we're at a bar and you buy me a beer!
BUT - It's much more than you think!
HOW DO YOU HELP ME?:
Thanks to you, I have fuel to continue traveling, I have motivation to create new songs and I have funds for studio recordings and video editing!
REWARD FOR YOU:
Each Patron in this threshold will receive the same benefits as in the previous two thresholds
+ access to unpublished materials from my performances (which I cannot publish online) and home rehearsals (mainly unfinished songs and lyrics) - so I will be asking you about your ideas on how to improve my music! You will also be able to get to know me better, because I will also share my thoughts about music and more!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Koker Beatbox w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Musician, Songwriter, Beatboxer, Loopstation Artist, Street Performer

[ENGLISH BELOW]

Jestem Beatboxerem / Looperzystą. Tworzę muzykę za pomocą mojego głosu, efektów elektronicznych i zapętlacza, tworząc w ten sposób całe utwory. To sprawia, że ​​jestem kompozytorem, producentem, DJ-em, wokalistą i raperem w jednej osobie, a wszystko to używając wyłącznie własnego głosu.

Starsze piosenki mają teksty po polsku, nowsze po angielsku. Co to za muzyka? Jeśli chodzi o gatunek, staram się nie trzymać żadnych konkretnych kanonów muzycznych. Ogólnie rzecz biorąc, chyba można mnie określić mianem „muzyka alternatywnego”, prawda? :-)
Ale jeśli chcemy być bardziej konkretni, w mojej twórczości znajdziecie połączenie
Drum 'n' Bassu, Dubstepu, Techno, Rapu i wpływów Rocka i Rapcore'u

Swoją muzykę promuję głównie jako Artysta Uliczny. Objeździłem już cała Polskę oraz kilka krajów w Europie. Zamierzam docierać wciąż do nowych miejsc ponieważ dzięki muzyce, mam możliwość spełniać swoją drugą pasję - jaką jest podróżowanie i poznawanie nowych ludzi i kultur. 

Niestety, produkcja muzyki, nagrania w studiu, kręcenie teledysków i podróże - to wszystko generuje ogromne koszty. 
Od czasów covida, znacznie mniej zarabia się grając na ulicy (ponieważ ludzie przestali nosić ze sobą gotówkę). Dlatego aby móc się dalej rozwijać jako artysta, potrzebuję waszego wsparcia. 
Więcej o tym zobaczycie w video:

https://youtu.be/8weU6IVieyc?si=MRaemS-WNhCiHxVm


Liczę na wasze wsparcie - ALE NIE ZA DARMO! :-) Obiecuję, że jeśli będziecie mi pomagać, odwdzięczę się wam nie tylko tym, że dalej będę grał koncerty w całej Polsce  innych krajach ale też 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ WYDAWAĆ 3 NOWE UTWORY ROCZNIE. Ponadto, dla najbardziej zangażowanych patronów (o czym wspominam w video) będzie możliwość - BEZPOŚREDNIEGO TWORZENIA MOJEJ MUZYKI RAZEM ZE MNĄ. (Sprawdź opis poszczególnych progów dla Patronów). Jestem wdzięczny za każde wsparcie.
Pamiętajcie - tworzę moją muzykę DLA WAS!ENGLISH:

I'm a loopstation beatbox artist. I create music using my voice, electronic effects and loopstation, thus creating entire songs. This makes me a Composer, Producer, DJ, Vocalist and Rapper in one person, all using only my voice.

Older songs have lyrics in Polish, newer ones in English What music is this? In terms of genre, I try not to stick to any specific musical canons. Generally speaking, I guess I can be described as an "alternative musician", right? :-)
But if we want to be more specific, you will find in my work a combination of Drum 'n' Bass, Dubstep, Techno, Rap and influences of Rock and Rapcore.

I promote my music mainly as a Street Artist. I have already traveled all over Poland and several countries in Europe. I intend to keep reaching new places because thanks to music,
I have the opportunity to fulfill my second passion - which is traveling and meeting new people and cultures.

Unfortunately, music production, recording in the studio, shooting music videos and traveling - all this generates huge costs.
Since covid, there is much less money being made playing on the street (because people stopped carrying cash). Therefore, in order to continue to develop as an artist, I need your support. You'll see more about it in the video:
 

https://youtu.be/FdcxUBXIiJs?si=9b48XBWZ5R9ZCQPH


I count on your support - BUT NOT FOR FREE! :-) I promise that if you help me, I will repay you not only by continuing to play concerts throughout Poland, other countries, but also
I COMMIT TO RELEASE 3 NEW SONGS A YEAR. Moreover, for the most committed Patrons (as I mention in the video) there will be the opportunity to DIRECTLY CREATE MY MUSIC TOGETHER WITH ME. (Check the description of individual thresholds for Patrons). I am grateful for all your support.
Remember - I create my music FOR YOU!

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Koker Beatbox już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
11 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.