Marek Owczarz

Prowadzę blog o turystyce górskiej, podróżach, poznawaniu piękna świata, zwłaszcza górskiego, ale nie tylko. Mój blog ma przybliżyć piękno gór i pokazać zalety wędrówek górskich oraz promować piękno krajobrazu. To także coraz bardziej blog podróżniczy z racji poznawania coraz to dalszych krajów, miejsc, nie tylko gór.

O Autorze

Mieszkam w Beskidzie Niskim, ale wędruje po każdych górach, gdzie mnie nogi zaprowadzą, gdyż nic nie daje takiej wolności i nie” ładuje tak akumulatorów”. W wędrówkach towarzyszą  mi często podobni do mnie górołazi…To blog autorski inspirowany wrażeniami i przeżyciami z odwiedzanych miejsc, wyraża chęć podzielenia się nimi z każdym miłośnikiem turystyki górskiej…

 

 Blog jest odzwier­cie­dle­niem moich pasji, fascy­na­cji i zain­te­re­so­wań. Są zara­zem swo­istym archiwum rela­cji i foto­gra­fii z miejsc w które dotar­łem, z odby­tych podróży, wycie­czek i wędrówek. To kom­pi­la­cja prak­tycz­nych infor­ma­cji, fak­tów ale rów­nież emo­cji, subiek­tyw­nych wra­żeń i autorefleksji.

         Jak sama nazwa wska­zuje, tema­tem prze­wod­nim bloga są góry i podróże, ale zain­te­re­so­wani bar­dziej turystycznym aspek­tem podróży rów­nież znajdą coś dla siebie.

http://marekowczarz.pl/

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)