Avatar użytkownika

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

1
patron
10 
miesięcznie
420 
łącznie
1
patron
10 zł 420 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Jeśli zdecydujesz się wesprzeć nas kwotą 5 zł/mc otrzymasz od nas pisemne podziękowanie za okazane wsparcie!
10 zł miesięcznie
Jeśli zdecydujesz się wesprzeć nas kwotą 10 zł/mc otrzymasz od nas pisemne podziękowanie za okazane wsparcie oraz imienne zaproszenie na nasze posiedzenia otwarte . Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli podziękować Ci osobiście oraz pokazać, że nie zmarnujemy Twojej darowizny.
20 zł miesięcznie
Jeśli zdecydujesz się wesprzeć nas kwotą 20 zł/mc otrzymasz od nas pisemne podziękowanie za okazane wsparcie oraz imienne zaproszenie na nasze posiedzenia otwarte . Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli podziękować Ci osobiście oraz pokazać, że nie zmarnujemy Twojej darowizny. Dodatkowo otrzymasz od nas książkę z zakresu filozofii tomistycznej, abyś mógł się nam przyjrzeć jeszcze dokładniej i może podobnie jak my zechcesz bliżej poznać św. Tomasza. :)
100 zł miesięcznie
Jeśli zdecydujesz się wesprzeć nas kwotą 100 zł/mc otrzymasz od nas wszystkie fanty wymienione w niższych progach, ale również Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione w sponsorach dzięki którym możliwe jest wydawanie przez nas „Rocznika Tomistycznego"zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Naukowe Towarzystwo Tomistyczne w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne (z siedzibą przy ul. Klonowej 2/2, 05-806 Komorów; Numer KRS: 0000731440; REGON: 380208424, NIP: 5342583125), jest stowarzyszeniem którego celem jest tworzenie warunków do rozwoju badań nad myślą Tomasza z Akwinu.

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne (z siedzibą przy ul. Klonowej 2/2, 05-806 Komorów; Numer KRS: 0000731440; REGON: 380208424, NIP: 5342583125), jest stowarzyszeniem którego początków należy upatrywać w październiku 1981 roku i wiązać z gronem osób skupionych wokół prof. Mieczysława Gogacza. Niestety w latach 90' Stowarzyszenie to zaprzestało spotkań i z mocy prawa zostało zlikwidowane. W 2017 r. podjęliśmy trud jego reaktywacji, jednak okazało się to niemożliwe. Postanowiliśmy więc, że spróbujemy je założyć od nowa, zachowując pierwotną nazwę. W listopadzie 2017 r. odbyło się zebranie założycielskie na które przybyło jedenaścioro osób, zaś w maju 2018 r. Sąd Rejestrowy wpisał Naukowe Towarzystwo Tomistyczne do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu zaczęliśmy działać.

W roku akademickim 2018/2019 Naukowe Towarzystwo Tomistyczne w ramach prowadzonej działalności statutowej oraz na mocy zawartego porozumienia o współpracy z dnia 21 września 2018 r. z Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało liczne spotkania o charakterze otwartym, tj. takich, w których mogły uczestniczyć osoby niezwiązane ze stowarzyszeniem poprzez członkostwo. Spotkania te odbywały się cyklicznie – mniej więcej raz w miesiącu i dotyczyły kolejno:
Zorganizowane Posiedzenia Otwarte:

 1. 7 listopada 2018 - Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK - Czym jest tomizm?
 2. 5 grudnia 2018 - Dr hab. Magdalena PŁOTKA - Radość u Tomasza z Akwinu
 3. 6 lutego 2019 - Dr Michał ZEMBRZUSKI - Poznanie Adama i wiedza Chrystusa a intelekt możnościowy i czynny
 4. 6 marca 2019 - Dr Dawid LIPSKI - Spór o rozumienie istnienia po śmierci Tomasza z Akwinu
 5. 3 kwietnia 2019 - Dr Marek PROKOP - Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę św. Tomasza z Akwinu
 6. 5 czerwca 2019 – Dr Izabella ANDRZEJUK – Filozoficzne konteksty mistyki św. Jana od Krzyża
 7. 23 października 2019 Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK - Główne tezy metafizyki św. Tomasza z Akwinu;
 8. 27 listopada 2019 dr hab. Tomasz Paweł STĘPIEŃ - Istnienie i istota Boga w filozofii św. Tomasza z Akwinu; 
 9. 22 stycznia 2020 dr Anna KRAJSKA -  Tomistyczna filozofia przyrody; 
 10. 26 lutego 2020 dr Michał ZEMBRZUSKI - Filozofia poznania w tekstach Tomasza z Akwinu

SEMINARIA

09.10.2019 Wola jako władza. Metafizyka woli;

13.11.2019 Przedmiot woli;

11.12.2019 Liberum arbitrium - wybór (wolność); 0

8.01.2020 Cnoty i sprawności woli

11.03.2020 Wola a emocje

Nadto  12 kwietnia 2019 byliśmy współorganizatorami międzynarodowej konferencji wraz Sekcją Historii Filozofii UKSW, Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki KUL oraz Adler-Aquinas Institute (USA), na której referaty wygłosili:

 1. Prof. Richard J. Fafara: Ideology and Aristotelian Philosophy (Ideologia i filozofia arystotelesowska)
 2. Prof. Peter A. Redpath: Why Western Catholic Higher Education Needs to Recover Its Soul? (Dlaczego zachodnie katolickie szkolnictwo wyższe musi odzyskać swojego ducha?)
 3. Prof. Artur Andrzejuk: Klasyczne modele uniwersytetu (Bolonia, Paryż, Oksford)
 4. Prof. Piotr Jaroszyński: Klasyczna koncepcja uniwersytetu a nowa reforma nauki
 5. Dr hab. Magdalena Płotka: : How to study philosophy? The medieval lesson of University of Cracow (Jak studiować filozofię? Średniowieczna lekcja Uniwersytetu Krakowskiego)
 6. Dr Michał Zembrzuski: Fides et ratio na uniwersytecie - Newmann, Jaspers, Readings

16 czerwca 2019 r. zorganizowano spotkanie wieńczące cykl wykładów w roku akademickim 2018/2019. Było to jedyne spotkanie o charakterze nienaukowym, jednak zrzeszającym tomistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Wszystkie wymieniowe wyżej działania wpisywały się w cele statutowe, a więc tworzenie warunków do rozwoju badań nad myślą Tomasza z Akwinu, dążenie do upowszechnienia tej myśli, jako istotnego nurtu w kulturze intelektualnej oraz kształtowanie zaangażowanych postaw swoich członków w imię humanizmu będącego wiernością istnieniu, prawdzie i dobru realnego człowieka.

Do realizacji powyższego celu Towarzystwo zdąża w szczególności poprzez:
1) Pomoc w doskonaleniu warsztatu badawczego członków Towarzystwa;
2) Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw badawczych i translatorskich członków
Towarzystwa;
3) Prowadzenie działalności popularyzacyjnej (odczyty, spotkania, spotkania dyskusyjne);
4) Prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej prace członków Towarzystwa – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) Współdziałanie z ośrodkami uniwersyteckimi i wydawniczymi;
6) Współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowymi i twórczymi różnych środowisk, placówkami
kulturowymi, naukowymi, wydawnictwami, a także organizacjami społecznymi na rzecz doskonalenia warsztatu badawczego i upowszechniania dorobku twórczego członków Towarzystwa;
7) Inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków Towarzystwa w konkursach, przeglądach, sesjach i kongresach naukowych;
8) Upowszechnienie humanistycznych i religijnych wartości tomizmu w kulturze.

 

PUBLIKACJE: 
Rocznik Tomistyczny tomy 1-7 (obecnie t. 8 w przygotowaniu); 

Tomasz Sutton, De esse et essentia, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, 2018; 

W programie „Literatura” (ed. 2020) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostaliśmy dofinansowanie na realizację zadania polegającą na przygotowaniu publikacji "Tomasz z Akwinu – Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza.Przełożył i opracował Michał Zembrzuski".

 

CYKL: TOMIZM W CZASIE ZARAZY (lub "małe vademecum tomizmu") realizowany na platformie YOU TUBE, dotychczas ukazały się odcinki:

1. Czym jest tomizm?;

2. Główne tezy tomizmu;

3. Tomasz i tomizm;

4. Odmiany tomizmu;

5. Struktura rzeczywistości;

6. Bóg w filozofii Tomasza;

7. Świętego Tomasza "drogi poznania Boga";

8.  Istota Boga w filozofii Tomasza;

9. Filozofia człowieka;

10. Człowiek jako osoba;

11.  Relacje osobowe

12. Teoria miłości

 

Nadto ukazał się filmik:

dr Michał Zembrzuski - Czy Bóg istnieje?

 

 

Wiemy, że działania które podejmujemy nie wpłyną bezpośrednio na sektory uznawane za kluczowe z punku widzenia rozwoju gospodarczego czy innowacyjności, ale wierzymy, że rozwój nauki i możliwość oddziałania na kulturę jest ważny i potrzebny. Musimy się zmagać ze zmieniającym się wciąż prawem, nieprzychylnym niejednokrotnie dla rozwoju nauki szczególnie tych jej gałęzi, które nie stanowią obiektów marzeń absolwentów liceów. Nowo ogłoszona lista czasopism uznawanych za naukowe oznacza definitywną śmierć wielu periodyków, nawet tych, które posiadają wieloletnią historię. Pomimo niedostania się na wspomnianą listę postanowiliśmy dalej robić swoje, jednak wiąże się to z brakiem dotacji zewnętrznych. Mimo, że praca przy powstawaniu kolejnych tomów przez członków redakcji wykonywa jest nieodpłatnie, jednak wydanie wiąże się ze stałymi kosztami - redakcja językowa, skład, łamanie, druk, dystrybucja... Na to wszystko próbujemy zdobyć pieniądze. Możemy się odwdzięczyć otwartymi drzwiami na każde nasze posiedzenie naukowe, na każdą konferencję czy sympozjum, które w trakcie roku akademickiego będziemy organizować.

 

 

 

Cele Autora

Cele statutowe
 • 300 zł miesięcznie
 • 290 zł brakuje
3%
Realizacja celów statutowych w roku akademickim 2019/2020 przewiduje organizację otwartych posiedzeń naukowych, które zostały pomyślane tak, aby w pełni zaprezentować dorobek szkoły warszawskiej, uprawiającej tomizm w wersji konsekwentnej w następujących obszarach badawczych:
1. 23 października 2019 -Główne tezy metafizyki Tomasza z Akwinu Prof. Artur Andrzejuk
2. 27 listopada 2019 - Istnienie i istota Boga w filozofii Tomasza z Akwinu Ks. Kan. Dr hab. Tomasz Paweł Stępień, prof. UKSW
3. 22 stycznia 2020 - Tomistyczna filozofia przyrody Dr Anna Krajska
4. 26 lutego 2020 - Filozofia poznania w tekstach Tomasza z Akwinu Dr Michał Zembrzuski
5. 25 marca 2020 - Tomistyczna filozofia człowieka Dr hab. Magdalena Plotka
6. 22 kwietnia 2020 - Personalizm tomistyczny Mgr Natalia Herold
7. 27 maja 2020 - Tomistyczna filozofia religii Dr Izabella Andrzejuk

oraz seminariów, w czasie których, podobnie jak ma to miejsce podczas ćwiczeń w trakcie studiów, dokonywać się będzie wspólne odczytywanie tekstów św. Tomasza z Akwinu (po łacinie i po polsku), tak, że spotkania te będą stanowiły forum, na którym możliwe będzie wzajemne korygowanie ujęć (rozumowań), jak również pogłębianie własnej wiedzy. Za prowadzanie tej sekcji odpowiedzialni są: dr hab. Magdalena Płotka oraz dr Michał Zembrzuski – pracownicy naukowi Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Poza spotkaniami stacjonarnymi rozpoczęliśmy również cykl mini wykładów realizowanych na platformie YOU TUBE "Tomizm w czasie zarazy", które ma stanowić małe vademecum.

W celach wydawniczych znajduje się przede wszystkim wydanie kolejnego (8) tomu Rocznika Tomistycznego oraz (2) publikacji Tomasz z Akwinu – Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza.Przełożył i opracował Michał Zembrzuski (realizowanej w ramach programu LITERATURA 2020 MKiDN) oraz rozpoczęcie prac nad (3) tomem Biblioteki Rocznika Tomistycznego - przekładu dwuszpaltowego (łacina, polski) traktatu De spiritualibus creaturis.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Naukowe Towarzystwo Tomistyczne już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Michał Marek
Michał Marek
10 zł
Anonimowy patron
10 zł
Michał Marek
Michał Marek
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.