Galeria Piana

W Patronite od 18.08.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 431

Liczba Patronów: 858

Zostań Patronem
13 patronów
925 miesięcznie
1 150 łącznie
FUNDACJA GALERII PIANA - galeria sztuki współczesnej skupiona na promowaniu i prezentacji sztuki najnowszej, młodych twórców i twórczyń. Jesteśmy nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska.

O Autorze

PL

FUNDACJA GALERII PIANA

Działalność Fundacji Galerii Piana koncentruje się na mapowaniu i promowaniu najnowszych zjawisk w sztukach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej sceny artystycznej. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie Galerii są:
MICHAŁ SROKA
MICHAŁ ZAWADA
FILIP RYBKOWSKI
 

ENG
The activity of the Piana Gallery Foundation focuses on mapping and promoting the latest phenomena in in the visual arts, with particular emphasis on the Krakow art scene.The persons responsible for the establishment of the Gallery are:

MICHAŁ SROKA
MICHAŁ ZAWADA
FILIP RYBKOWSKICELE:

PL
Działalność wystawiennicza i edukacyjna Galerii wypełnia istotną lukę w artystycznym pejzażu miasta, dając przestrzeń do prezentacji twórczości najmłodszych, w tym debiutujących artystów, i włączając ją w szerszy kontekst świata sztuki. W dalszej perspektywie ważne będzie również promowanie inicjatyw wielopokoleniowych, łączących środowisko lokalne z inicjatywami ogólnopolskimi i międzynarodowymi.  

Pragniemy być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska. Cele te będziemy realizować poprzez prowadzenie wystaw, działalność edukacyjną, organizowanie spotkań i wykładów, a także działalność wydawniczą.

Częścią programu galerii będzie program rezydencyjny, w ramach którego do udziału w długoterminowych projektach zapraszani będą uczestnicy spoza Krakowa (także z zagranicy).

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji sztuki, animacji wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych (zarówno w ramach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jak i we współpracy z innymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą), jesteśmy gotowi stworzyć przestrzeń, która stanie się ważnym i stałym punktem na kulturalnej mapie miasta. Nasza ogólnopolska i międzynarodowa sieć kontaktów pozwoli nam animować miejsce spotkań różnych środowisk twórczych, ale otwarte dla lokalnych odbiorców.


 

ENG

The Gallery's exhibition and educational activities fill an important gap in the city's artistic landscape, giving space to present the work of the youngest artists, including those making their debut, and including it in the broader context of the art world. In the long run, it will also be important to promote multi-generational initiatives, linking the local environment with national and international initiatives.  

We wish to be not only an exhibition space, but also a place for theoretical reflection on art, as well as community, community and environment. We will pursue these goals by holding exhibitions, educational activities, organizing meetings and lectures, and publishing.

A part of the gallery's programme will be a residency programme, inviting participants from outside Krakow (also from abroad) to take part in long-term projects.

Using our many years of experience in art promotion, animation of artistic events and educational activities (both within Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow and in cooperation with other cultural institutions in Poland and abroad), we are ready to create a space that will become an important and permanent point on the cultural map of the city. Our nationwide and international network of contacts will allow us to animate a meeting place for various creative circles, but open to local recipients.
 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika