Stowarzyszenie Tęczówka

W Patronite od 06.10.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
1 490 łącznie

Grupy terapeutyczne | Therapeutic Groups

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Taka kwota pozwala nam na stworzenie grup terapeutycznych, które regularnie mogą pomagać wielu osobom LGBTQIAP+, w tym również Tobie lub bliskiej Ci osobie. Grupy te będą prowadzone przez wykwalifikowanych_e specjalistów i specjalistki - psychologów_żki, psychoterapeutów_ki oraz psychiatrów_ki, tak więc nie będą to zwykłe grupy spotkaniowe, które już teraz funkcjonują w ramach Stowarzyszenia, ale profesjonalne grupy pomocowe. 💪
----------
This amount allows us to create therapeutic groups that can regularly help many LGBTQIAP+ people, including you or your loved one. These groups will be led by qualified specialists - psychologists, psychotherapists and psychiatrists, so they will not be ordinary meeting groups that already operate within the Association, but professional help groups. 💪

Utrzymanie Centrum Społecznościowego | Maintenance of the Community Center

2 300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 300 zł

brakuje

Miesięczne wsparcie na tym poziomie umożliwi nam zabezpieczenie funkcjonowania naszego biura, a tym samym centrum społecznościowego, jakim jest Tęczówka. Jest to kwota niezbędna do opłacenia między innymi czynszu oraz wymaganych mediów. Są to podstawowe wydatki, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie jakiejkolwiek działalności, nie tylko grup spotkaniowych i pomocy psychologicznej, ale również na przykład Marszu Równości, który zapewne jest dla Was ważny tak samo jak dla nas. 🎉
----------
Monthly support at this level will enable us to secure the functioning of our office, and thus the community center, which is Teczowka. This is the amount necessary to pay, among other things, the rent and the required utilities. These are basic expenses without which it would be impossible to conduct any activity, not only meeting groups and psychological help, but also, for example, the Equality March, which is probably as important to you as it is to us. 🎉

Cele projektowe | Project goals

4 300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 300 zł

brakuje

Organizujemy lub współorganizujemy w ciągu roku kilka stałych projektów. Niektóre z nich to katowicki Marsz Równości i Śląska Manifa. Mamy pomysły i apetyty na więcej, dlatego prosimy Was o wsparcie pozwalające nam na rozwój w tej dziedzinie. Chcieli_ałybyśmy organizować prelekcje, panele dyskusyjne, pokazy filmowe i wiele więcej, nie tylko w trakcie Pride Month, ale na przestrzeni całego roku! Bardzo zależy nam, aby wszystkie te wydarzenia były dostępne dla każdej osoby, a więc darmowe. Osiągnięcie tego celu pozwoli nam właśnie na to, ponieważ będziemy mogli_ły pokryć samodzielnie wszystkie niezbędne wydatki. 😊
----------
We organize or co-organize several continuous projects during the year. Some of them are the Equality March in Katowice and the Silesian Manifa. We have ideas and appetite for more, so we ask you for support that will allow us to develop in this field. We would like to organize lectures, discussion panels, film screenings and much more, not only during Pride Month, but throughout the year! We really want all these events to be available to everyone, and therefore free. Achieving this goal will allow us to do just that, because we will be able to cover all the necessary expenses ourselves. 😊

Wsparcie prawne | Legal Support

6 800 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

6 800 zł

brakuje

Dzięki takiej kwocie osoby LGBTQIAP+ będą mogły korzystać nie tylko z dostępnych grup spotkaniowych i terapeutycznych, ale także z darmowej pomocy prawnej. Taka pomoc jest nieoceniona w wielu sytuacjach (na przykład w przypadku dyskryminacji w pracy ze względu na orientację seksualną lub romantyczną albo tożsamość płciową). Niestety, potrzeba wsparcia przez osobę prawniczą może okazać się konieczna dla każdego_j z nas i zazwyczaj pojawia się bardzo niespodziewanie, a wiele osób queerowych nie posiada funduszy na jej uzyskanie, dlatego chcemy pomagać Wam w takich sytuacjach. 🤝
----------
Thanks to this amount, LGBTQIAP+ people will be able to use not only the available meeting and therapeutic groups, but also free legal assistance. Such help is invaluable in many situations (for example, discrimination at work on the basis of sexual or romantic orientation and/or gender identity). Unfortunately, the need for legal support may turn out to be necessary for each of us and it usually appears very unexpectedly, meanwhile many queer people do not have the funds to obtain it, so we want to be able to help you out in such situations. 🤝

Rozwój stowarzyszenia | Development of the Association

12 300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

12 300 zł

brakuje

Po osiągnięciu tego celu będziemy mieć możliwość zatrudnienia choć jednej osoby w oparciu o stałą, etatową umowę. Dzięki temu nasze działania będą mogły być prowadzone na jeszcze większą skalę. Na ten moment każda osoba członkowska i wolontaryjna na Stowarzyszenie poświęca swój wolny czas, a więc ich dostępność jest ograniczona. Osoba pracująca dla Stowarzyszenia zarobkowo będzie w stanie dbać nie tylko o sprawy bieżące, które czasem mogą umykać osobom pomagającym “z doskoku”, ale również zajmować się takimi rzeczami jak na przykład aplikowanie o granty lokalne, co oznacza jeszcze więcej akcji i form wsparcia dla Was! 🥳
----------
After achieving this goal, we will be able to hire at least one person on the basis of a permanent, full-time contract. Thanks to this, our activities will be able to be carried out on an even larger scale. At the moment, each member and volunteer devotes only their free time to the Association, so their availability is limited. A person working for the Association for profit will be able not only to take care of current affairs (which sometimes may be eluded by people who only “jump in” to help), but also to deal with such things as, for example, applying for local grants, which means even more events and forms of support for you! 🥳

Pomoc psychologiczna | Psychological Support

21 300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

21 300 zł

brakuje

Dzięki waszemu wsparciu na tym poziomie, poza realizacją już wymienionych celów, będziemy mogli_ły zorganizować także stałe wsparcie psychologiczne dla pojedynczych osób, które zgłoszą się do naszego Stowarzyszenia. Jak zapewne wiecie, terapia indywidualna jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna wielu osobom niecisheteronormatywnym, a dla dużej części z nich jest ona po prostu niedostępnym luksusem. Po osiągnięciu tego celu psycholodzy i psycholożki oraz terapeuci i terapeutki, którym zapewnimy odpowiednie wynagrodzenie, będą w stanie skuteczniej udzielać pomocy osobom jej potrzebującym bez pobierania od nich żadnej opłaty. 💕
----------
Thanks to your support at this level, in addition to the implementation of the objectives already mentioned, we will also be able to organize permanent psychological support for individuals who ask our Association for help. As you probably know, individual therapy is not only necessary, but often indispensable for many non-cisheteronormative people, and for many of them it is simply an unavailable luxury. After achieving this goal, psychologists and therapists, who will receive appropriate remuneration, will be able to provide help to those in need more effectively without charging them any fee. 💕
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Grzegorz Nalewany
Grzegorz Nalewany
Próg: 50 zł
Małgorzata Harmansa
Małgorzata Harmansa
Próg: 10 zł