Avatar użytkownika

Ichtio.pl

0
patronów
0 
miesięcznie
0 
łącznie
0
patronów
0 zł 0 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dzięki za wsparcie!
Otrzymujesz pierwszeństwo w uzyskaniu odpowiedzi na pytania zadane przez TikTok, YouTube, czy Facebook lub ofiarowujesz cegiełkę do utrzymania aksolotli Axela i Angeliny (jeżeli nie ma pytań).

Thanks for support!
You get priority in getting answers to questions asked by TikTok, YouTube or Facebook, or you donate a brick to maintain Axel and Angelina's axolotls (if there are no questions).
25 zł miesięcznie
Wybierz 25 zł
30 dostępnych miejsc
Dziękuję za pomoc w zakupie książek, nawozów dla roślin i jedzenia dla ryb! Za tak soczystą kwotę zapraszam do podania tematu artykułu z dziedziny akwarystyki słodkowodnej, który znajdzie się na stronie Ichtio.pl z podanym sponsorem.

Thank you for helping me buy books, fertilizer for plants and food for fish! For such a large amount of money, I invite you to provide the topic of the article in the field of freshwater aquaristics, which will be on the Ichtio.pl website with the sponsor given.
50 zł miesięcznie
Dzięki tej kwocie rybki mają działające filtry, a roślinki rosną przy idealnym świetle! To dla mnie bardzo dużo, więc proponuję w ramach podziękowania rozmowę telefoniczną lub spotkanie na wideorozmowie odnośnie posiadanego akwarium. Pochwalenie się sukcesami, pomoc w problemach, wsparcie w dążeniu do celu. Tak wielka kwota wymaga troski 🐟

Thanks to this amount of money, the fish have working filters and the plants grow in perfect light! It means a lot to me, so as a thank you, I suggest a phone call or a video call regarding your aquarium. Expression of pride in successes, help in problems, support in pursuit of the goal. Such a large amount of money requires care 🐟
100 zł miesięcznie
Wybierz 100 zł
20 dostępnych miejsc
Powiedzieć "Dziękuję" to za mało! Taka kwota to dla mnie niewyobrażalna motywacja do pracy, popularyzacji akwarystyki i opowiadaniu historii :) Jeżeli Ofiarodawca przez przypadek znajdzie się na Maczka w Poznaniu lub zorganizuje czas na wideorozmowę, to będę przeszczęśliwa, gdy zapyta mnie o coś, do czego trzeba zebrać duży zasób literatury i wiedzy, a następnie przetłumaczyć go z zawiłego na nasze 😁 Wykopię spod ziemi, a znajdę odpowiedź!

Saying "Thank you" is not enough! This amount of money is an unimaginable motivation for me to work, popularize aquarium hobby and tell stories :) If you can organize some time for a video call, I will be happy if you ask me about something that requires a large amount of literature and knowledge, and then present it more clear 😁 I will go to hell and back but I will find the answer!!
500 zł miesięcznie
Wybierz 500 zł
5 dostępnych miejsc
Po prostu łał! Mimo największych starań nie mogę podziękować wystarczająco za tak wysoką ocenę mojej pracy. Na stronie nigdy nie było reklam firm, więc oferuję banner na stronie głównej z potencjalnymi pięcioma patronami w którym podziękuję za tak ogromne wsparcie!

I just wished! Despite my best efforts, I cannot thank you enough for giving my work such a high rating. There have never been company ads on the site, so I offer a banner on the home page with five potential patrons in which I would like to thank you for such a huge support!
1000 zł miesięcznie
Wybierz 1000 zł
3 dostępne miejsca
Dziękuję. Prowadzę firmę. Sprzedaję roślinki, które uprawiam w akwariach. Taka kwota do dla mnie bardzo dużo roślinek i jeszcze więcej pracy. Taka kwota nie tylko pomoc, ale znaczące podniesienie rangi wszystkiego co robię. Dlatego przy każdym filmiku na mediach społecznościowych podziękuję jeszcze raz za tak duże wsparcie.

Thank you. I have a company. I sell plants that I grow in aquariums. Such an amount means a lot of plants and even more work for me. This amount not only helps, but also significantly raises the profile of everything I do. That's why with every video on social media, I will thank you again for so much support.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Ichtio.pl w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Akwarystyka to krótkie podsumowanie wielu lat mojego życia.

Aquaristics is a short summary of many years of my life.


Uwielbiam opowiadać o akwariach, roślinach i rybach. Od zawsze fascynował mnie ten świat, ale pozostałe zajęcia nie dają mi wystarczająco dużo czasu, żeby zajmować się opowieściami, nauką i dzieleniem się moimi odkryciami z innymi akwarystami. 

Nie chcę być autorytetem. Ani ekspertem. Ten, kto nie ma pokory wobec nauki, zamknie się w bezpiecznym świecie znanych spraw. Ja chcę codziennie poznawać nowe teorie, badania, zagadki i szukać odpowiedzi.

Uprawiam podwodne roślinki, ale im więcej ich mam, tym mniej czasu zostaje

mi dla innych. Może to konto jest sposobem na kontynuowanie moich opowieści, dzielenia się radochą z akwarystyki i posiadania własnego magicznego, podwodnego świata. Ja już od 20 lat nie mogę wyjść z podziwu jak skomplikowane jest życie bakterii, grzybów, glonów, czy w końcu roślin i ryb.

Chciałabym uczyć się z każdym, kto będzie oglądał i czytał to, co tworzę. Jeżeli przy okazji ktoś uzna moją pracę jako wartościową, to już jedno marzenie uznaję za spełnione!

 

I love talking about aquariums, plants and fish. I've always been fascinated by this world, but other activities don't give me enough time to tell stories, learn and share my discoveries with other aquarists. I don't want to be an authority. Not an expert. He who is not humble towards science will lock himself up in the safe world of known things.

I want to learn new theories, research, riddles and look for answers every day. I grow underwater plants, but the more I have, the less time I have me for others. Maybe this account is a way to continue my stories, share the joy of aquarium hobby and have my own magical underwater world. For 20 years I have been amazed at how complicated the life of bacteria, fungi, algae, and finally plants and fish is. I would like to learn with everyone who will watch and read what I create. If, by the way, someone finds my work valuable, then one dream has come true!

Cele Autora

Polepszanie jakości filmów
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 2 000 zł brakuje
0%
Wszystkie materiały robię sama. Opieram się na relacjach na żywo i często świecę własną twarzą :) Moim marzeniem jest wplatać w treści grafiki, zdjęcia, opisy i schematy. To wymaga dodatkowej ilości czasu, a utrzymanie studia trochę kosztuje... uzyskana kwota pomoże mi spokojnie przygotować lepszej jakości materiał bez obaw o upływający cenny czas.

Making my videos better
I make all the materials myself. I rely on live reports and often shine with my own face :) My dream is to include graphics, photos, descriptions and diagrams in the content. This requires an additional amount of time, and maintaining the studio costs a bit ... the amount obtained will help me to prepare better quality material without worrying about the passing of precious time.
Ulepszenie strony
  • 4 000 zł miesięcznie
  • 4 000 zł brakuje
0%
Stronę, którą dysponuję - Ichtio.pl - stworzyłam samodzielnie. Jednak w miarę upływu czasu zdaję sobie sprawę, że nie spełnia ona wielu wymogów współczesnej informacji, sprzedaży, wydajności. Moje umiejętności są jednak niewystarczające i muszę poprosić o pomoc osoby zajmujące się tym zawodowo. 4000 to kwota, która umożliwi mi zmianę, rozwój i utrzymanie fenomenalnej strony akwarystycznej o której zawsze marzyłam.

Making my page better
The website I have - Ichtio.pl - I created myself. However, as time goes on, I realize that it does not meet many of the requirements of modern information, sales, efficiency. However, my skills are not enough and I have to ask professional people for help. 4000 is the amount that will enable me to change, develop and maintain a phenomenal aquarium website that I have always dreamed of.
Poświęcenie całego czasu dla Was
  • 10 000 zł miesięcznie
  • 10 000 zł brakuje
0%
Aktualnie mam 50 akwariów. Żyję ze sprzedaży roślinek, które sama w nich uprawiam. Zajmuję się wszystkim - od podmian wody w akwariach - po cotygodniowe wpisywanie nowych roślinek na stronę i wysyłanie paczek. Z pomocą innej osoby mogłabym zrobić więcej filmów, zasadzić bardziej wymagające rośliny, utrzymywać paletki, zrobić akwarium aranżacyjne i wiele innych eksperymentów, które skrupulatnie pokażę i opiszę w materiałach, którymi się z Wami podzielę.


Dedicating all my time to you
I currently have 50 aquariums. I make a living from the sale of plants that I grow in them myself. I take care of everything - from water changes in aquariums - to weekly adding new plants to the website and sending packages. With the help of another person, I could make more videos, plant more demanding plants, maintain discus, do a nature aquarium and many other experiments that I will carefully show and describe in the materials that I will share with you.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Ichtio.pl już teraz!

Zostań Patronem

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.