Avatar użytkownika

Natural Forest Foundation

0
patronów
0 
miesięcznie
676 
łącznie
0
patronów
0 zł 676 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Zobowiązanie

Raz w miesiącu otrzymasz skrócony raport, z którego dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów.
10 zł miesięcznie
Zastrzyk energii

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzony raport, z którego szczegółowo dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów.
23 zł miesięcznie
Kontynuacja rozpoczętych działań oraz planowanie kolejnych

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzony raport zawierający nigdzie nie publikowane zdjęcia, z którego dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów oraz jakie mamy plany na najbliższy miesiąc.
33 zł miesięcznie
Początek drogi do stabilizacji i rozwoju organizacji

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzony raport zawierający nigdzie nie publikowane zdjęcia, z którego dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów oraz jakie mamy plany na najbliższy miesiąc.

Raz w miesiącu otrzymasz skrócone sprawozdanie z wyjazdu do lasu oddalonego przynajmniej 25 km od biura fundacji. Sprawozdanie będzie zawierało wykaz przeprowadzonych badań w poszukiwaniu ginących gatunków lub/oraz obserwacji niezgodności gospodarki leśnej z przepisami. W podsumowaniu będą zawarte wnioski z podjętych badań i obserwacji oraz działania mające na celu ochronę ginących gatunków / ukrócenie niezgodności gospodarki leśnej z przepisami.
43 zł miesięcznie
Stabilizacja i rozwój

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzony raport zawierający nigdzie nie publikowane zdjęcia, z którego dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów oraz jakie mamy plany na najbliższy miesiąc.

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzone sprawozdanie z wyjazdu do lasu oddalonego przynajmniej 25 km od biura fundacji. Sprawozdanie będzie zawierało wykaz przeprowadzonych badań w poszukiwaniu ginących gatunków lub/oraz obserwacji niezgodności gospodarki leśnej z przepisami. W podsumowaniu będą zawarte wnioski z podjętych badań i obserwacji oraz działania mające na celu ochronę ginących gatunków/ ukrócenie niezgodności gospodarki leśnej z przepisami. Powyższe sprawozdanie będzie zawierało wykaz instrukcji i wskazówek przygotowanych specjalnie dla ciebie:
- jak poszukiwać i rozpoznawać ginące gatunki o których będzie mowa w sprawozdaniach,
- jak szukać niezgodności gospodarki leśnej z przepisami,
- jak podejmować skuteczne działania w przypadku niepokojącej wycinki lasu.

Raz na 3 miesiące otrzymasz pełne sprawozdanie z wyjazdu do lokalnych aktywistów (minimum 1 lokalny aktywista oddalony przynajmniej 50 km od biura fundacji). W sprawozdaniu będzie zawarta pełna relacja z podjętych wspólnie działań, poszukiwań niepokojących wycinek lasu, ginących gatunków, przeprowadzonych szkoleń.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Natural Forest Foundation w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Fundacja Las Naturalny powstała w 2013 r. jako odpowiedź na liczne nadużycia w ochronie przyrody lasów oraz na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w zarządzanie najcenniejszymi lasami Polski północno- wschodniej.

Fundacja powstała w 2013 r. jako odpowiedź na liczne nadużycia w ochronie przyrody lasów oraz na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w zarządzanie najcenniejszymi lasami Polski północno- wschodniej. Fundacja od samego początku istnienia ma główny cel- monitorowanie organów administracji publicznej zarządzającymi lasami, wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich do podmiotów decyzyjnych je naprawić.

Nasza fundacja jest organizacją typu watchdog. Kierujemy się zasadami opracowanymi przez polskie organizacje watchdogowe na wspólnym forum w 2015 r.:

1. Obiektywność,

2. Działalność dla dobra wspólnego,

3. Jakość,

4. Rzetelność.

 

Ochrona Puszczy Boreckiej

Monitorujemy jakość gospodarki leśnej w Puszczy Boreckiej oraz zgłaszamy wszelkie nieprawidłowości do podmiotów certyfikujących leśnictwo. Składamy skargi, uwagi i wnioski oraz sprawdzamy jak naprawiane są zgłoszone niezgodności w trakcie audytów kontrolnych. Zaskarżyliśmy do Komisji Europejskiej sposób zatwierdzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Borki, która wszczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce.

 

Zgodność gospodarki leśnej z prawem Unii Europejskiej

Do ostatnich sukcesów zaliczamy wszczęcie procedury skargowej dotyczącej jakości audytów gospodarki leśnej prowadzonej przez firmę SGS Polska w ramach certyfikacji polskiego leśnictwa w systemie FSC. Między innymi w wyniku naszej skargi złożonej do Komisji Europejskiej, Polska otrzymała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa UE, które polega na uniemożliwieniu organizacjom ekologicznym kwestionowanie przed sądem planów urządzenia lasu, co w konsekwencji doprowadziło do takich przykładów kryzysu jak w Puszczy Białowieskiej w 2017 r. i potrzeby reakcji TSUE w tej sprawie.

 

Relikty puszczańskie

Odnajdujemy rzadkie, ginące i objęte ochroną prawną gatunki porostów i mszaków w Puszczy Boreckiej. Niektóre z okazów, znane były dotychczas w Polsce tylko z pojedynczych stanowisk w Karpatach. To bardzo ważne odkrycia dla nauki. Angażujemy w te działania ekspertów z prestiżowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które powstało w 1922 r. Pomagają nam przy tym lokalni eksperci, wolontariusze z różnych części Polski. Ostatnio nasze badania rozszerzamy o kompleksy leśne na północ i zachód od Olsztyna oraz Puszczę Romincką. Lokalizacje odkrytych gatunków zgłaszamy do Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i sprawdzamy w jaki sposób są one później chronione.

 

Sieć lokalnych aktywistów

Nasze ostatnie działania integrują lokalnych aktywistów chcących chronić lasy z całego województwa warmińsko- mazurskiego. Utworzyliśmy 2 grupy aktywistów- łącznie 17 osób. Przeprowadziliśmy liczne warsztaty, wspólne lustracje terenowe, nauczyliśmy jak poszukiwać cennych fragmentów lasów, monitorować gospodarkę leśną oraz aktywnie chronić cenne lasy przed nadmierną wycinką. 

 

Ochrona starych lasów, kluczowych dla społeczności lokalnych

Ostatnio zainicjowaliśmy oraz współorganizujemy inicjatywę ochrony Lasu Miejskiego obok Giżycka, który jest związany z miastem od 1612 r. Planowana wycinaka większości starodrzewi była nie do przyjęcia przez społeczność lokalną, która wyraziła swój sprzeciw w petycji podpisanej przez ponad 4000 osób. Przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi, udało nam się zaangażować przedstawicieli samorządu na szczeblu Gminy, Starostwa i Miasta. Powstała Grupa Robocza, która prowadzi dialog z Lasami Państwowymi nad modyfikacją gospodarki leśnej i ochroną lasu. Z naszej inicjatywy zostały przeprowadzone międzynarodowe konsultacje publiczne w sprawie ochrony Lasu Miejskiego poprzez nadanie mu statusu lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. 

 

Nasze dotychczasowe projekty

Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej

Monitoring gospodarki leśnej na Mazurach i Podlasiu

Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodni

Dokumentacja stanowisk chronionych gatunków mszaków i porostów

Las Miejski obok Giżycka

Zostań strażnikiem bioróżnorodności

 

Cele Autora

Wasze oczekiwania i nasze zobowiązania
 • 200 zł miesięcznie
 • 200 zł brakuje
0%

Ponieważ jesteśmy organizacją, która monitoruje inne podmioty odpowiedzialne za ochronę i gospodarowanie lasami, teraz dzięki wam to my wiemy, że jesteśmy obserwowani przez naszych patronów. Zrobimy wszystko, żebyście byli przekonani o słuszności swojego wyboru

Pieniądze przeznaczymy na:

- kontynuację bieżących działań (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

Skuteczne działania
 • 500 zł miesięcznie
 • 500 zł brakuje
0%
Ochrona przyrody w dzisiejszych czasach to walka o ostatnie skrawki dzikości. Łatwo jest się wypalić. Teraz już wiemy, że zaufaliście nam i będziemy jeszcze bardziej zmobilizowani do podejmowania długoterminowych i skutecznych działań chroniących przyrodę w polskich lasach. Wasze wsparcie wzmacnia nasze bieżące działania.

Pieniądze przeznaczymy na:


- większe zaangażowanie w bieżące działania (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- zainicjowanie nowych działań (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)
Kontynuacja rozpoczętych działań
 • 1 500 zł miesięcznie
 • 1 500 zł brakuje
0%
Kontynuujemy rozpoczęte działania oraz planujemy kolejne. Razem, uda nam się skutecznie doprowadzić do końca to, w co już jesteśmy zaangażowani. Teraz dzięki wam, możemy spokojnie usiąść do stołu i przeanalizować kierunki działań na najbliższą przyszłość.

- większe zaangażowanie w bieżące działania (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- zainicjowanie nowych działań (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)

- monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, angażowanie lokalnych inicjatyw w ochronę lasu)
Wyznaczanie i sprawna realizacja działań. Planowanie przyszłości.
 • 3 000 zł miesięcznie
 • 3 000 zł brakuje
0%
Początek drogi do stabilizacji i rozwoju organizacji. Nie musimy ograniczać się w kontynuowaniu rozpoczętych działań. Możemy częściej wyjechać do lasu w poszukiwaniu wycinek prowadzonych niezgodnie z przepisami. Możemy organizować badania w terenie w poszukiwaniu ginących gatunków.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- rozszerzenie zasięgu działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- zainicjowanie badań, monitoringu i ochrony Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)
Stabilizacja i rozwój - systematyczny monitoring i badania
 • 4 500 zł miesięcznie
 • 4 500 zł brakuje
0%
Stabilizacja i rozwój, które przekuwamy na wzmocnienie lokalnych aktywistów rozsianych w całym regionie Polski północno- wschodniej. Możemy pojechać do lokalnych aktywistów z którymi współpracujemy, oddalonych od naszego biura nawet o 200 km. Będąc na miejscu, przeprowadzimy dla nich szkolenia, wspólnie sprawdzimy co złego dzieje się w lesie, opracujemy dla nich plan działań tak, żeby stali się samodzielnymi lokalnymi liderami. Jest to pierwszy krok do budowy Sieci inicjatyw leśnych w Polsce północno- wschodniej. I to właśnie Wy, w tej chwili daliście zastrzyk energii do wzmocnienia tej Sieci, która już istnieje.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- sprawna realizacja działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w Polsce, chroniącym swoje lasy, szkolenia indywidualne dla aktywistów, warsztaty, wsparcie merytoryczne, wspólne poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, monitoring i ochrona Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)
Budowa Sieci inicjatyw leśnych w Polsce północno- wschodniej
 • 7 500 zł miesięcznie
 • 7 500 zł brakuje
0%
Włączamy do sieci inne organizacje, grupy nieformalne, ruchy obywatelskie. Lokalni aktywiści, których szkoliliśmy wcześniej, sami teraz pomagają początkującym.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- sprawna realizacja działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w Polsce, chroniącym swoje lasy, szkolenia indywidualne dla aktywistów, warsztaty, wsparcie merytoryczne, wspólne poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, monitoring i ochrona Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)

- zainicjowanie badań i monitoringu Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, lasów w otoczeniu Olsztyna

- budowa Sieci inicjatyw leśnych (wyznaczanie wspólnych strategii, narzędzi wsparcia, metod ochrony wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i kulturowych lasów)

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Natural Forest Foundation już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Tomasz Kłoszewski
Tomasz Kłoszewski
43 zł
Jerzy Dorywalski
Jerzy Dorywalski
10 zł
Agnieszka Kruk
Agnieszka Kruk
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.